1 Corinto 12

1Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. 2Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo’y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakapagsasalita. 3Kaya’t nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing, “Sumpain si Jesus!” At hindi rin masasabi ninuman, “Si Jesus ay Panginoon,” kung siya’y hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo. 4Iba’t iba ang mga espirituwal na kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritung nagkakaloob ng mga ito. 5Iba’t iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. 6Iba’t iba ang mga gawaing iniatas, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. 7Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa’y binigyan ng kaloob na nagpapakitang nasa kanya ang Espiritu. 8Ang ilan sa atin ay napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng katalinuhan. Subalit iisang Espiritu ang nagkakaloob nito. 9Ang Espiritu ring iyon ang nagkakaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos, at sa iba’y ang kapangyarihang magpagaling sa mga maysakit. 10May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga himala; may pinagkalooban din ng kakayahang magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos, at may pinagkalooban naman ng kakayahang malaman kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba’t ibang mga wika, at sa iba naman ay ang magpaliwanag ng mga wikang iyon. 11Ngunit isang Espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba’t ibang kaloob sa bawat isa, ayon sa kanyang ipinasya. 12Si Cristo’y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba’t ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. 13Maging Judio o Hentil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang Espiritu. 14Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng iisang bahagi lamang. 15Kung sasabihin ng paa, “Hindi ako kamay kaya’t hindi ako bahagi ng katawan,” hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? 16Kung sasabihin ng tainga, “Hindi ako mata, kaya’t hindi ako bahagi ng katawan,” hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? 17Kung puro mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung puro tainga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? 18Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. 19Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi iyan maituturing na katawan. 20Ngunit ang totoo’y marami ang mga bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. 21Hindi rin naman masasabi ng mata sa kamay, “Hindi kita kailangan,” ni ng ulo, sa mga paa, “Hindi ko kayo kailangan.” 22Sa katunayan, ang mga bahaging parang mahihina ang siya pa ngang kailangang kailangan. 23Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi gaanong kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pagpapahalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ang siya nating higit na pahalagahan. 24Hindi na ito kailangang gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Nang isaayos ng Diyos ang ating katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging di gaanong marangal, 25upang hindi magkaroon ng pagkakabaha-bahagi, at sa halip ay magmalasakit sa isa’t isa. 26Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat; kung pinaparangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. 27Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Cristo, at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. 28Naglagay ang Diyos sa iglesya, una, ng mga apostol; ikalawa, ng mga propeta; at ikatlo, ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gumagawa ng mga himala, mga nagpapagaling ng mga maysakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga nagsasalita sa iba’t ibang mga wika. 29Hindi lahat ay apostol, propeta o guro; hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga himala, 30magpagaling ng mga maysakit, magsalita sa iba’t ibang mga wika o magpaliwanag ng mga wikang ito. 31Kaya’t buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila.At ngayo’y ituturo ko sa inyo ang walang katulad sa lahat.

will be added

X\