1 Corinto 10

1Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moises. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa Dagat na Pula. 2Sa gayon, nabautismuhan silang lahat binautismuhan nila ang kanilang mga sarili. sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moises. 3Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espirituwal, 4at uminom din ng iisang inuming espirituwal, sapagkat uminom sila sa batong espirituwal na sumusubaybay sa kanila, at ang batong iyon ay si Cristo. 5Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya’t sila’y isa-isang namatay sa ilang. 6Ang lahat ng mga nangyaring iyon ay babala sa atin upang huwag tayong maghangad ng masasamang bagay, gaya ng ginawa nila. 7Huwag kayong sasamba sa mga diyus-diyosan, gaya ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, “Umupo ang mga tao upang kumain at uminom, at tumayo upang sumayaw.” 8Huwag tayong makikiapid, gaya ng ginawa ng ilan sa kanila, kaya’t dalawampu’t tatlong libong tao ang namatay sa loob lamang ng isang araw. 9Huwag nating susubukin si Cristo, ang Panginoon. gaya ng ginawa ng ilan sa kanila; dahil sa ginawa nila, pinuksa sila ng mga ahas. 10Huwag din tayong magreklamo, tulad ng ilan sa kanila, kaya’t nilipol naman sila ng anghel na namumuksa. 11Nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba, at isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayong mga huling araw ay maturuan. 12Kaya’t mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya’y nakatayo, at baka siya matisod. 13Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo’y subukin nang higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. 14Kaya nga, mga minamahal, huwag kayong sasamba sa mga diyus-diyosan. 15Ganito ang sinasabi ko sa inyo sapagkat alam kong kayo’y matatalino; kayo na ang magdesisyon. 16Hindi ba’t ang pag-inom natin sa kopa ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Cristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinipira-piraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan? 17Kaya nga, dahil iisa lamang ang tinapay, tayo’y iisang katawan kahit na tayo’y marami, sapagkat nagsasalu-salo tayo sa iisang tinapay. 18Tingnan ninyo ang bansang Israel. Hindi ba’t ang mga kumakain ng mga handog ay nakikibahagi sa ginagawa sa dambana? 19Anong ibig kong sabihin? Sinasabi ko bang ang diyus-diyosan, o ang pagkaing inihandog sa mga diyus-diyosan ay may kabuluhan? 20Hindi! Ang ibig kong sabihin, ang mga pagano ay nag-aalay ng kanilang handog sa mga demonyo, at hindi sa Diyos. Kaya’t ayaw kong maging kaisa kayo ng mga demonyo. 21Hindi kayo makakainom ng sabay sa kopa ng Panginoon at sa kopa ng mga demonyo. Hindi rin kayo maaaring makisalo ng sabay sa hapag ng Panginoon at sa hapag ng mga demonyo. 22Nais ba nating manibugho ang Panginoon? Akala ba ninyo’y mas makapangyarihan tayo kaysa sa kanya? 23Mayroon namang magsasabi, “Malaya akong gumawa ng anuman,” ngunit hindi lahat ng ito ay nakakabuti. “Malaya akong gumawa ng anuman,” ngunit hindi rin lahat ng ito’y nakakatulong. 24Huwag ang sariling kapakanan ang unahin ninyo, kundi ang sa iba. 25Kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne at huwag nang magtanong pa upang hindi mabagabag ang inyong budhi. 26Sapagkat sinasabi ng kasulatan, “Ang buong daigdig at lahat ng naroroon, ang Panginoon ang may-ari niyon!” 27Kung anyayahan kayo ng isang di sumasampalataya at nais ninyong dumalo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo at huwag na kayong magtanong pa kung iyon ay ikagugulo ng inyong budhi. 28Ngunit kung may magsabi sa inyo, “Ito’y inialay sa mga diyus-diyosan,” huwag ninyong kainin iyon alang-alang sa nagsabi sa inyo, upang di mabagabag ang budhi. 29Ang aking tinutukoy ay ang budhi ng inyong kapwa, at hindi ang budhi ninyo.Ikakatuwiran naman ng iba, “Bakit hahadlangan ng budhi ng iba ang aking kalayaan?” 30Bakit ako susumbatan dahil sa pagkain ko ng mga bagay na ipinagpasalamat ko naman sa Diyos?” 31Kaya nga, kung kayo’y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. 32Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman, ng mga Judio, ng mga Hentil, o ng mga kaanib sa iglesya ng Diyos, 33sa halip, tularan ninyo ang ginagawa ko. Sinisikap kong mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko inuuna ang sarili kong kapakanan kundi ang kapakanan ng marami, upang maligtas sila.

will be added

X\