TITO 2

1Para ju uxintʼi chunch ju anauch tachi ju najunch lacasoknicʼa lhamapʼaksin. 2Aʼunaʼich ju na papaninch ni catalhistacchokocalh isʼakstuʼan. Chai seknicʼa lapanacni catava. Chai cataʼacʼatsanalh. Vachuʼ pʼas catalhilaksi ju Cristo chai slivasalh cataʼamapaininilh. Chai laich catachʼixkʼo mas va tuchi camilh laʼisʼatsucuntiʼan. 3Aʼunaʼich vachuʼ ju tʼacunin ni catamalacasu tachi ju kʼoxich lhiulai ju Dios. Jantu va catapuxcautsuculh ju chivinti. Jantu catatʼakʼapʼa. Chach tajunlh tachi ju tuʼuʼ xalhilaktsʼintaiti. 4Ju chunch laich catamalaniyaʼ ju va atsiʼincaʼ ni catatʼalamapaini ju ixpapaʼan chai catamapaini ju isʼaskʼatʼanʼan. 5Vachuʼ lai catamalaniyaʼ ni cataʼacʼatsanalh chai salaka catava. Chai catalhistaclh ju ixchakaʼan. Chai kʼox lapanacni catava. Chai cataquiclacaʼi ju ixpapaʼan. Chai ni chunch ju catatsucuyaʼ ju atsiʼin pus jantu lai xamatiʼ macxcai catalhichivinilh ju ixchivinti Dios. 6Vachuʼ amapʼaksitʼich ju tsʼalan ni cataʼacʼatsanalh. 7Chai ju uxintʼi ixlhichux ju miʼatsucunti chunchach ju atsʼucʼu tachi ju tuʼuʼ xalhilaktsʼintaiti ixlacataʼan ju aliʼin. Amalanitʼich ju stavasalanti. Chai acsni axakʼalayaʼ ju lapanacni pus jantu va alhakʼamanaʼaxakʼalatʼi. 8Chunch ju achʼivinch tachi ju jantu lai xamatiʼ catijunin ni jantu sok ju naʼun. Ju chunch ju jantu lacaʼi ju quinchivintiʼan camaxananach ni jantu lai tuʼuʼ lhitajui macxcai ju laich aquintapulhichivinan quinchuxʼan ju va milacata. 9Amapʼaksitʼi ju xalapanacni ni cataquiclacaʼi ju ixʼucxtinʼan mas va tuchi caʼalhijunicalhch ni catanavi. Chai laʼixlhichux ixʼalhunutʼan catanavilh ju lhichʼalhcat tachi ju kʼachanich ju ixʼucxtinʼan. Chai jantu catasaspitnilh ju alhijuni. 10Jantu catakʼalhonilh tuʼuʼ. Alai catamalacasulh ta yu laich caʼapulhilaksicanaʼ. Chai ni chunch ju catatsuculh pus cataputalacasuyach ju laʼisʼatsucuntiʼan ni na kʼoxich ju ixʼamalaninti ju quiDiosʼan quiʼamakʼalhtaxtunuʼan. 11Pus ju Dios quintamasunitan ju lamapainin ju quintanaviniputunan. Yuchi ni laich catatakʼalhtaxtuyaʼ mas va tichi chavaich cava. 12Chai ni machakxayau ni na kʼai ju anuʼ lamapainin ju quintanavinitan ju Dios pus yuchi lhimacomputunau ju xakʼachat ju lacamunutpaʼ chai tachi chun ju aliʼ taxtokni ju jantu kʼox lhiulai ju Dios. Chai kʼaichokocanau quiʼakstuʼan chai soknicʼa jun ju quiʼatsucuntiʼan chai tasui ni vasalh talhoniyau ju Dios. 13Vachuʼ chunch ju catsucu tachi ju caputasuyach ni vasalh pacxanauch ju anuʼ avilhchan acsni caʼuctaxtuyaʼ ju tuchi quintakʼalhtasunitan ju Dios. Yuchi ni caminchokoyaʼ ju quiDiosʼan Jesucristo ju quiʼamakʼalhtaxtunuʼan junita. Chai catasuyaʼ ni yuchi ju xakʼai tucan. 14Pus ju yuchi tamakʼaxtakchokolh isʼakstu ju quilacataʼan ni laich camacaju ju macxcai atsucunti. Chai aquintachʼakʼaniyan ju quiʼalhunutʼan ni ixʼanuch cajumvi chai ni slivasalh canaviputu ju kʼox. 15Chai ni alin ju mintachaput ni xakʼaiʼat pus vas anauch tachi chun ju ani chivinti chai yuchi ju alhimapʼaksitʼi ju lapanacni ni catanavi. Chai alakʼakʼaimatʼi ju jantu sok taʼan. Tachi chun ju anaviyaʼ jantu tuʼuʼ anavitʼi tachi ju va jantu tuʼuʼ catapulhiulayan ju lapanacni.

will be added

X\