MARCOS 12

1Ju acsnich ju Jesús tsuculh ajuniniʼ ju lapanacni ju chivinti ju ixtʼalaktsʼipaxcavaich ju tuʼuʼ. Alacjuni: ―Pumatam lapanac chakxchʼanlh ju xaqʼuiu uvas laʼixlacatʼun. Coralhnu lacakʼex. Pokʼajʼula junta catamaxtuyaʼ ju xaxcan uvas. Yaulh ju chakaʼ ju na putankʼai ni laich capulhistaccalh ju ixpuʼuvas. Chai acsni navikʼo pus amachʼixtaknilh ixpuʼuvas ju lapanacni ju makchʼalhcatnin. Chai ju amatʼun alh makat. 2Chai acsni chaʼalh ju avilhchan ni chalh ju uvas pus ju amatʼun malakachanilh pumatam ixlapanac ju anuʼ makchʼalhcatnin ni caʼalh amaklhtayanaʼ ju xalhiʼut tachi ju ixʼalhitʼatakʼoxitach. 3Para ju anuch makchʼalhcatnin tachʼapalh ju ixlapanac ju amatʼun. Talakʼanekma. Talhixcavatsʼala chai va chunch tamalakachachokolh. 4Pus ju amatʼun amalakachanichokolh apumatam ixlapanac. Para ju anuʼ lapanacni va talacatʼalhma. Tamacʼatsani laʼisʼaktsulh. Chai tanavi tachi ju jantu chun. 5Pus ju amatʼun aktam amalakachanichokolh apumatam. Chai ju yuchi tamakni. Ju astan na lhu amalakachanicalh. Ju aliʼ tamacʼatsani. Ju aliʼ talamakni. 6Pus ixtiʼalin pumatam ju ixtʼavi ju anuʼ amatʼun. Yuchi ju istsʼalh ju na ixmapaini. Pus malakacha ju yuchi vachuʼ ju saʼastan. Ixnajun: “Catatalhoniyaʼ ju quintsʼalh”. 7Para ju anuch makchʼalhcatnin talaclajunich sia yuʼunch: “Yuchi ju ani ju amanavin cajunaʼ acsni caniyaʼ ju ixpai. Asokʼotʼitch. Camakniuch. Ju chunch ju ani lacatʼun ju xtakniputuncan ju yuchi quiʼanuchʼan cajunaʼ”. 8Pus lana tachʼapalh. Tamaknilh. Chai tatantamacxtunilh ixlacatuna lacapuʼuvas. 9Pus tas canaviyach ju chavai ju amanavin puʼuvas. Pus caminach isʼakstu ju yuchi chai camaknikʼoyaʼ ju ixchuxʼan ju ixtachʼalhcatnan ju anch. Chai aliʼin ju caʼamachʼixtakniyaʼ ju ixpuʼuvas. 10Ja va jantu tavanan laktsʼintʼatʼit ixchivinti Dios ju tsʼokcanta junta ma chani najun: Ju chiux ju tasacmackʼalh ju ixyonin chakaʼ yuchach ju valhch ju chiux ju makʼastumucʼacanta chakaʼ junta tsʼokcanta tuchi cʼata ju yocanta. 11Yuchi ju Dios ju navilh ju ani. Chai acsni iclaktsʼinau pus na kʼai lhamakʼan iclhiulayau. 12Pus ju acsnich ju ixtatʼajun kʼasmatnin ju ixchivinti ju Jesús na ixtachʼapaputun ni ixtamachakxai ni yuʼunch ju ixʼalhichivinin ju Jesús acsni xanajun ju anuʼ chivinti ixlacata ju puʼuvas. Para aktsʼiya va ixtatalhoni ju ixtalhavat lapanacni. Pus tamacaulh. Taʼalh. 13Ju astan amalakachacalh ju aliʼin fariseonin chai ju aliʼin ju ixtachʼakʼokʼai ju gobernador Herodes. Pus ju yuʼunch talakmilh ju Jesús para va ixtapuxcolakxtuniputun ju tuʼuʼ chivinti ju laich catalhimucʼanilh ixtalakʼalhin. 14Pus talakʼalh chai tajunich: ―Amamakaʼunuʼ iccʼatsayau ni naʼun ju stavasalanti ju uxintʼi. Chai jantu xamatiʼ ju tʼalhoni ni vaklhtam chun ju alaktsʼin ju lapanacni. Chai ju uxintʼi aktsʼiya sok masui ju ixti ju Dios. Pus ja lhijun ni acʼamapalanau laʼixmacni ju xaʼucxtin ju romanonin u jantu. 15Para ju Jesús ixmachakxani ni va ixtaʼacxputʼiyunun ju yuʼunch chai alacjuni: ―Tajuch ni va quilapuxconiputunau ju quintalakʼalhin. Aquilalhiminiuch ju tumin ju lhiʼamapʼalananatʼit ni aclaktsʼinach. 16Pus ju yuʼunch talhiminilh ju tumin. Chai ju Jesús acsni laktsʼilh alacjunich: ―Tis ixʼucxpuʼ ju ani okslai. Tis ixtapakaʼut ju tsʼokcanta ju ani. Pus ju yuʼunch tajuni ni ixʼanuʼ ju César ixʼucxtinʼan ju romanonin. 17Chai alackʼalhtailh ju Jesús. Alacjuni: ―Pus axtʼaknitʼit ju César ju ixʼanuch. Chai axtʼaknitʼit ju Dios ju ixʼanuch. Pus ju lapanacni acsni takʼasmatlh tachi ju lhikʼalhtayanalh ju Jesús na talhamakʼaninilh ni na kʼox xanajun. 18Pus ju saduceonin ixtanajun ni jantu lai lokʼonchokocan acsni va nicanch. Pus ju aliʼin sia yuʼunch talakmilh ju Jesús chai tajuni: 19―Amamakaʼunuʼ ju makʼaniya ixlapanac Dios ju Moisés ixjuncan chani quintaʼatsʼoknunilh: “Ju tam lapanac ni canilh chai ma camacontilalh ixʼamachakaʼ para ma jantu tuʼuʼ catʼamacontilalh isʼaskʼatʼa pus ju ispʼisekʼe ma calhitsucuchokolh ju ixʼamachakach ixjunita ju xani ni laich caʼalilh ju istsʼalh. Chai ju anuʼ tsʼalh ma casacnilh ju ixtapakaʼut ju lijunto ixlakʼau”. 20Pus ixʼalin pumatujun lhiʼalakʼavin. Chai ju xakʼai tamakʼaxtoklh. Chai acsni nilh jantu tuʼuʼ macontilalh ju isʼaskʼatʼa. 21Pus ju ixlhipumatʼuich lhiʼalakʼavin tʼatsucuchokolh ju ixʼamachakach ixjunita ju lijunto ixlakʼau. Chai astan nipa ju yuchi sin tuʼuʼ camacontilalh ju isʼaskʼatʼa. Chai ju ixlhipumatʼutu lhiʼalakʼavin vana va chun tapasapa. 22Pus ju anuʼ chakoʼulh tʼatsucukʼo ju ixpumatujunʼan lhiʼalakʼavin chai pumatam pumatam tani. Para jantu xamatiʼ macontilanilh isʼaskʼatʼa. Chai acsni ixtanikʼota ju yuʼunch pus astan vachuʼ nilh ju anuʼ chakoʼulh. 23Pus acsni cataʼacxtuchokoyaʼ ju tanita tis ixʼamachakaʼ cajunaʼ ni ixpumatujunʼan atʼatsucukʼo ju anuʼ chakoʼulh. 24Pus ju acsnich ju Jesús akʼalhtailh. Alacjuni: ―Ju uxijnan jantu sok alacpʼastʼacnanatʼit ni jantu machʼakxayatʼit ni na lacalhu ju tsʼokcanta laʼixchivinti Dios junta najun ni catalokʼonchokoyaʼ ju tanita. Vachuʼ jantu mispʼayatʼit tuchi lai navi ju Dios. 25Pus acsni cataʼacxtuchokoyaʼ ju tanita jantu catamakʼaxtokcanaʼ nin calaʼicalh. Va ixtʼachunchach catatsucuyaʼ tachi ju anquilhnin ju tavilanancha lactʼiyan. 26Chai ni va asacmininatʼit ni lai cataʼacxtuchokoyaʼ ju tanita u jantu pus ja lana jantu laktsʼintʼatʼit junta tsʼoklh ju Moisés junta najun ni laktsʼilh ju achʼitin ju ixmaktajita. Chai ni lakʼalh pus ju Dios xakʼala chai juni ni isDiosʼan junita ju Abraham chai ju Isaac chai ju Jacob. 27Pus ju Dios ni isDios junita ju lapanacni ju tatʼajun pus nomputun ni tatʼajun ju anuch lapanacni mas noncan ni makʼanch tanita. Pus ju uxijnan na lhu makʼatsʼankʼayatʼit ju miʼatalacpastʼacʼatʼan. 28Chai pumatam ju na ixlhatalanininta ju ixlhamapʼaksinʼan ju istʼaʼisraelitanin vachuʼ lakmilh ju Jesús. Ju yuchi iskʼasmatach tachi ju ixtajuni ju Jesús ju saduceonin. Chai ju yuchi machakxa ni na kʼoxich ju xalhakʼalhtayanan ju Jesús. Pus vachuʼ sacmilh ju Jesús. Junich: ―Tachi chun ju ixlhamapʼaksin ju Moisés tasmalhch ju palai tasqʼuini ni canavicalh. 29Pus ju Jesús kʼalhtailh. Junich: ―Ju lhamapʼaksin ju palai tasqʼuini ni anavitʼi yuchi ju ani: “Akʼasmatʼit ji israelitanin. Ju miʼucxtinʼan Dios va pumatam. 30Pus amapʼainitʼit ju miʼucxtinʼan Dios laʼixlhichux miʼalhunutʼan chai laʼixlhichux miʼatsucuntiʼan chai laʼixlhichux mintacʼatsanʼan. Amapʼainitʼit istavasalanti”. Yuchach ju ani ju lhamapʼaksin ju palai tasqʼuini ni anavitʼi. 31Chai ju ixlhilakatʼui va ixtʼachunch junita. Ju yuchi najun ni amapʼainitʼi ju vanin alactʼavilhtʼi tachi ju va jun miʼakstu ju mapʼainichʼokʼocʼan. Matiʼ alakatam lhamapʼaksin ju va palai tasqʼuini ni anavitʼi. 32Pus ju acsnich ju anuʼ lapanac ju na ixlhatalanininta ju ixlhamapʼaksinʼan ju istʼaʼisraelitanin junilh ju Jesús: ―Vasalh ji amamakaʼunuʼ. Stavasalanti tachi ju naʼun ni va pumatam ju Dios. Matiʼ akʼantam. 33Chai vasalh tasqʼuini ni acmapaini ju Dios laʼixlhichux ju quiʼalhunut chai laʼixlhichux ju quintacʼatsan chai laʼixlhichux ju quiʼatsucunti. Acmapaini istavasalanti. Chai tasqʼuini ni acmapaini ju vanin quintʼavi tachi ju va jun quiʼakstu ju icmapainichokocan. Vasalh palai lhitapalai ni acnavi chux ju ani. Palai jantu ni va tuʼuch acmakninilh ju Dios u ni acxavanilh ju Dios tuʼuʼ lhakʼailaktsʼinti. 34Pus ju Jesús acsni kʼasmatlh ni aktsʼiya na kʼox ju xalhikʼalhtaji ju anuʼ lapanac pus junich: ―Ju uxintʼi vasalh machʼakxai tuchi lacasqʼuin ju Dios. Ju chavai va yuchi ju cʼacxniyan ni alakʼaʼitʼi ni calhinonkʼo ju Dios lamiʼatsucunti. Pus ju acsnich tachi chun ju lapanacni na ixtatalhoni ju Jesús. Jantu ixtaquilhasacmiputun tuʼuʼ aliʼ. 35Ju Jesús ixʼalacmasuni ju lapanacni ju lacakʼai ixpujitatʼan ju istʼaʼisraelitanin. Chai ajuni: ―Ju na talhatalanininta ju milhamapʼaksinʼan tas laich talhinajun ni istsʼalh David ju Cristo ju ixnoncan camalakachatachilh ju Dios. 36Tas laich tanajun ju chunch ni mapastʼacʼani ju Spiritu Santu ni chani canaulh ju David: Ju ucxtin Dios junilh ju quiʼucxtin: “Vanin atʼaʼulh junta icvi tus acsni actʼalalhajayaʼ ju mintʼalaxcai”. 37Pus ni isʼakstu ju naulh ju David ni ixʼucxtin junita pus ju chunch va nomputun ni jantu va istsʼalh junita. Pus ixtalhavat lapanacni va lhikʼach ixtakʼasmatni ju ixchivinti ju Jesús. 38Chai ju Jesús chani alacjuni ju lapanacni acsni ixʼamalaninin: ―Jantu alacʼaʼinikʼotʼit tuchi tanajun ju yuʼunch ju na talhatalanininta ju milhamapʼaksinʼan. Ju yuʼunch na tapuʼalhtanamputun lacalhman ixpumpuʼan ni xalackʼajinch tatalacasuputun. Chai na kʼoxich talhiulai acsni tamacʼami ju lapanacni ju laclhitamau junta chux catakʼasmatʼaʼ. 39Chai na tatolhputun junta tatolai ju xalackʼajin ju lacpujitat chai lacapuvai. 40Va tataiʼini ixlacchakaʼan ju chakolun ju va animacontilacanta. Chai ni va talacasuputun tachi ju na va soknicʼa ju isʼatsucuntiʼan pus talapalai tachi ju na panicni ju tatʼachivinin ju Dios. Pus ni chunch ju talai palai camamakʼalhkʼajnicanaʼ ju yuʼunch. Palai jantu ju aliʼin lapanacni. 41Ju aktam ju Jesús ixvi laʼixpujitatʼan ju istʼaʼisraelitanin. Anch ixvi laʼixʼucxlacapuʼ ju lacatʼicstʼi pʼaklat junta ixtamujui ju tumin ju ixtalhakʼailaktsʼin ju Dios ju lapanacni. Pus ju yuchi ixʼalaktsʼin ju lapanacni acsni ixtamujui ju ixtuminʼan ju lacapʼaklat. Pus na lhu makʼalinin na laklhu ixtamujui. 42Chai milh pumatam chakoʼulh ju va ixnimacontilacanta. Na quilhpatiniʼ ixjunita. Pus ju yuchi muju lakatʼui lactʼicstʼi tumin ju lana jantu laklhu ixtapalh ixjunita. 43Pus ju acsnich ju Jesús alactʼasanilh ju ixʼamamakaʼui chai alacjuni: ―Slivasalh ju iclajunau. Na kʼox xalhiulai ju Dios ju tuchi xamujui ju ani ya chakoʼulh ju va nimacontilacanta chai ju na quilhpatiniʼ. Palai jantu chun ju aliʼin ju tamujui ju ixtuminʼan ju lacapʼaklat. 44Ju yuʼunch va tamujui ju va xatanxajni ixtuminʼan. Para ju ani quilhpatiniʼ mukʼo tachi chun ju ixpacxanta. Chux ju caʼixlhitamaʼuta ju ixvaiti.

will be added

X\