LUCAS 20

1Lakatam avilhchan ixtʼajun amalaniniʼ ju lapanacni ju Jesús lacakʼai ixpujitatʼan ju istʼaʼisraelitanin chai ajuni ta yu laich cataputakʼalhtaxtulh. Pus tachincha ju xalackʼajin palijni chai ju papaninch chai ju yuʼunch ju na ixtalhatalanininta ju ixlhamapʼaksinʼan ju istʼaʼisraelitanin. 2Chai taxakʼala ju Jesús. Tajunich: ―Tis chavaich ju xajunan ni laich anaviyaʼ tachi chun ju ani taxtokni. 3Chai ju Jesús ajunich: ―Vachuʼ aclasacmiyau lakatam chivinti. Aquilajunauch. 4Tis chavaich ju xamalakachayachilh ju Xivan ni caʼamakpaxanalh. Ja yuchi ju Dios u va lapanacni. 5Pus ju yuʼunch talacchivinilh ixlhiʼakstuʼan. Ixtalaclajuni: ―Ni calhiquilhʼaniu ni Dios ju xamalakachayachilh pus aquintajunin tajuch ni jantu xalacaʼiniyau. 6Chai ni canaju ni va lapanacni ju xatamalakachayachilh pus chux ju lapanacni aquintalacatʼalhman ni na talacaʼita ni ixlapanac Dios ixjunita ju Xivan. 7Pus taʼakʼalhtayanalh ni jantu ixtacʼatsai tichi chavaich ju xamalakachayachilh ju Xivan. 8Pus ju acsnich ju Jesús ajunich: ―Pus nin quitʼin jantu actilajuniu tichi chavaich ju xaquimalakachayachilh ni acnaviyaʼ ju ani taxtokni. 9Pus ju acsnich ju Jesús tsuculh ajuniniʼ ju lapanacni ju chivinti ju ixtʼalaktsʼipaxcavaich ju tuʼuʼ. Ajuni: ―Pumatam lapanac chʼanlh ju xaqʼuiu uvas laʼixlacatʼun chai amachʼixtaknilh ju makchʼalhcatnin. Chai ju yuchi na makʼan alh alacatam lacatʼun. 10Chai acsni chilh ju avilhchan acsni alilh ju xaʼuvas pus amalakachanichilh pumatam ixlapanac ju anuʼ chʼalhcatnin ni caʼixtaxtaknilh ju xalhiʼut tachi ixʼalhitʼatakʼoxitach. Para ju anuʼ makchʼalhcatnin talhilakanekma. Va talhixcavatsʼala. Chai jantu tuʼuʼ taxtaknilh. 11Chai malakachachokochilh apumatam ixlapanac. Chai vana va chun tanavipa. Talhilakanekma chai tamamaxanilh. Va chunch taxcavatsʼalachokolh. Chai jantu tuʼuʼ taxtaknilh. 12Chai ju amatʼun malakachachokopa ixlhipumatʼutu ixlapanac. Pus ju yuʼunch vana va chun tanavichokopa. Tamacʼatsani chai tamaxtulh lacapuʼuvas. 13Pus ju acsnich ju amanavin ju anuʼ puʼuvas naulh: “Tas nuʼ aclayach ju chavai. Acmalakachayach ju quintsʼalh ju na icmapaini. Ca laich cava ni catatalhonilh ju yuchi acsni catalaktsʼinaʼ”. 14Chai chunch ju navi. Para ju anuʼ makchʼalhcatnin acsni talaktsʼilh talaclajunilh sia yuʼunch: “Yuchach ju anuʼ ju amanavinch cajunaʼ acsni caniyaʼ ju ixpai. Pus asokʼotʼitch. Camakniuch. Chai quiʼanuchʼan cajunaʼ ju ani puʼachʼananti”. 15Pus chunchach ju tanavi. Tatamacxtulh lacapuʼuvas chai tamakni. Pus acsni nonkʼo ju ani chivinti ju Jesús pus asacmilh ju lapanacni. Ajunich: ―Tʼas nonatʼit. Tas caʼulhtuyach ju amatʼun ju anuch chʼalhcatnin. 16Pus caminach chai camaknikʼoyach ju anuʼ chʼalhcatnin chai aliʼin ju caʼamachʼixtaknichokoyach ju ixpuʼuvas. Pus ju lapanacni acsni takʼasmatlh tuchi ixnajun ju Jesús tanaulh: ―Jantu calacasqʼuinaʼ ju Dios ni chunch ju catapasalh. 17Para ju Jesús alaktsʼilh ju lapanacni chai alhikʼalhtailh: ―Pus ni jantu chunch ju catapasayaʼ pus tijuch ju nomputun ju chivinti ju tsʼokcanta laʼixchivinti Dios junta chani najun: Ju chiux ju tasacmakʼalh ju anuʼ ixyonin chakaʼ yuchach ju valhch ju chiux ju makʼastumucʼacanta chakaʼ junta tsʼokcanta tuchi cʼata ju yocanta. 18Pus acsni quintasamakʼan ju lapanacni pus va ixtʼachunch junita tachi acsni pukʼalhkʼoscan ju tuʼuʼ chiux chai tacʼatsanican. Chai acsni icʼaʼulani ju lapanacni ju ixtalakʼalhinʼan pus va ixtʼachunch junita tachi acsni catantʼalhma ju tuʼuʼ kʼai chiux chai jantu tavanan lai kʼostolai. 19Pus ju xalackʼajin palijni chai ju yuʼunch ju na ixtalhatalanininta ju ixlhamapʼaksinʼan ju istʼaʼisraelitanin na ixtapuxcajui ta yu laich catapuchʼapalh ju Jesús ju anuʼ pantsʼiquis. Para na ixtatalhonita ju lapanacni. Pus ni ixtamachakxata ixchivinti ju Jesús chai ixtacʼatsai ni ixlhichivinin ju yuʼunch acsni tavanan naulh ju chivinti ixlacata ju puʼuvas pus yuchi ixtalhichʼapaputun. 20Pus talhistacli chai amalakachacalh ju lapanacni ju catatankʼajlaktsʼilh. Chai ju yuʼunch talhitalacasulh tachi ju lapanacni ju soknicʼa ixjunita ju ixʼatalacpastʼacʼatʼan. Va ixtapuxcolakxtuniputun ju chivinti ni laich catalhimakʼaxtaknilh ju gobernador. 21Pus yuchi taquilhisacmi: ―Amamakaʼunuʼ iccʼatsayau ni naʼun chai amalanininch ju stavasalanti. Chai vaklhtam chun alaktsʼin ju lapanacni. Chai sok amalaninin ixlhamapʼaksin ju Dios. 22Pus tʼas naʼunch. Ja lhijun ni acʼamapalanauch ju laʼixpuʼucxtin ju romanonin u jantu. 23Para ju Jesús lana amachakxanilh ni va ixtaʼokxchokʼoputun chai ajuni: ―Tajuch ni va quilapuxconiputunau ju quintalakʼalhin. 24Aquilamasuniuch ju tumin ju lhiʼamapʼalananatʼit. Tis ixʼucxpuʼ ju ani okslai. Tis ixtapakaʼut ju tsʼokcanta ju ani. Pus taʼakʼalhtayanalh. Tajunich: ―Ixʼanuʼ ju César ixʼucxtinʼan ju romanonin. 25Pus ju acsnich ju Jesús ajunich: ―Pus axtʼaknitʼit ju César ju ixʼanuch. Chai axtʼaknitʼit ju Dios ju ixʼanuch. 26Pus jantu lai talhitajunilh tuʼuʼ talakʼalhin laʼixchivinti ju xanajun laʼixʼucxlacapuʼ ju lapanacni. Alai va talhamakʼaninilh ni na kʼox xalhakʼalhtayanan. Chai va sek tataya. 27Ju acsnich tachincha ju aliʼin saduceonin ju jantu ixtalacaʼi ni laich calokʼonchokolh tam xamatiʼ ju ixnita. Talakmilh ju Jesús chai tasacmi: 28―Amamakaʼunuʼ ju Moisés quintaʼatsʼoknunin laʼixlhamapʼaksin ni canilh tam lapanac chai ma camacontilalh ixʼamachakaʼ para jantu tuʼuʼ catʼamacontilalh ju isʼaskʼatʼan pus ju ispʼisekʼe calhitsucuchokolh ju ixʼamachakach ixjunita ju xani. Chai camaʼalini ju isʼaskʼatʼa chai ju yuchi ni tsʼalh pus ma casacnilh ixtapakaʼut ju lijunto ixlakʼau. 29Pus ixʼalin pumatujun lhiʼalakʼavin. Chai ju xakʼai alilh ixʼamachakaʼ. Para astan nilh chai jantu tuʼuʼ macontilanilh ju isʼaskʼatʼa. 30Chai ju ixlhipumatʼui tʼatsucuchokopa ju ixʼamachakach ixjunita. Chai astan vachuʼ nipa. Jantu tuʼuʼ macontilalh ju isʼaskʼatʼa. 31Chai ju ixlhipumatʼutu tʼatsucuchokopa. Chai vana va chun talakʼo ixchuxʼan ixpumatujunʼan. Tus tanikʼo. Chai jantu xamatiʼ macontilanilh ju isʼaskʼatʼa. 32Chai ju astan pus vachuʼ nilh ju anuʼ chakoʼulh. 33Pus acsni calokʼonchokocanaʼ pus tis ixʼamachakach cajunaʼ ni tatʼatsucukʼo ixpumatujunʼan lhiʼalakʼavin. 34Ju acsnich ju Jesús akʼalhtayanalh. Ajunich: ―Ju lapanacni ju ani lacamunutpaʼ tatamakʼaxtʼokʼa chai talaʼi. 35Para alin lapanacni ju kʼox alhiulai ju Dios ni catalokʼonchokoyach chai cataʼanach ju lactʼiyan. Chai ju anch jantu tamakʼaxtokcan chai jantu laʼican. 36Jantu tasqʼuini ni catamakʼaxtokcha ju anch ni jantu catitanichokolh ju anch. Alai va ixtʼachunchach catatsucuyanta tachi ju anquilhnin. Chai isʼaskʼatʼan Dios tajunita ni talokʼonchokota. 37Mas isʼakstu ju Moisés mavasala ni catalokʼonchokoyach ju tanita acsni atalacasunilh ju Dios ju lacaʼachʼitin ju jantu tavanan lai lhcukʼo. Pus ju Moisés acsni tsʼokʼula tuchi tapasalh ju anch pus naulh ni Dios juni ni isDiosʼan junita ju makʼaniya lapanacni ju Abraham chai ju Isaac chai ju Jacob ixʼajuncan. 38Pus ju Dios ni najun ni isDios junita ju anuch lapanacni pus va pumavasalai ni tatʼajun ju yuʼunch. Pus mas nonau ni va nita tam xamatiʼ para ju Dios alhilaktsʼin tachi ju tatʼajun. 39Pus ju acsnich ju aliʼin sia yuʼunch ju na ixtalhatalanininta ju ixlhamapʼaksinʼan ju istʼaʼisraelitanin tajunich ju Jesús: ―Amamakaʼunuʼ na kʼox xanaʼun. 40Pus tus acsnich jantu lai tuʼuʼ aliʼ talhisacmichokoputulh. 41Ju Jesús ajunich ju aliʼin fariseonin: ―Tʼas nonatʼit. Tas laich talhinajun ju lapanacni ni istsʼalh David ju Cristo ju ixnoncan camalakachatachilh ju Dios. 42Pus isʼakstu ju David chani naulh ju laxaʼalhiqui ju Salmos juncan: Ju ucxtin Dios junilh ju quiʼucxtin: “Vanin atʼaʼulh junta icvi. 43Tus acsni actʼalalhajayaʼ ju mintʼalaxcai”. 44Pus ni isʼakstu David naulh ni ixʼucxtin junita pus ju chunch va nomputun ni jantu va istsʼalh junita. 45Pus tachi chun ju lapanacni takʼasmatlh acsni chani ajuni ixʼamamakaʼui ju Jesús: 46―Alhistʼaccʼantʼit ni jantu cataʼokxchokʼon ju yuʼunch ju na talhatalanininta ju milhamapʼaksinʼan. Pus ju yuʼunch na takʼachani ju laclhman ixpumpuʼan tachi ju tam xakʼai. Chai na kʼox talhiulai acsni amacʼamican ju laʼixtalhavat lapanacni. Chai na takʼachani ni tatolai laʼixputolanʼan ju xalackʼajin ju lacpujitat chai lacapuvai. 47Va taʼokxchokʼotaiʼini ixlacchakaʼan ju chakolun ju va animacontilacanta. Chai astan talapalai tachi ju na va kʼox panicni ju tatʼachivinin ju Dios ni lai catapuʼokxchokʼolh ju lapanacni ni catanaulh ni na tatalhoni ju Dios. Para ju yuʼunch cataʼamaklhtayananaʼ palai lhu ju ixmakʼalhkʼajnatʼan. Palai jantu ju aliʼin lapanacni.

will be added

X\