LUCAS 19

1Ju Jesús tanucha ju lakʼachakʼan Jericó chai ixtapasatilaputun. 2Para ixvi ju anch pumatam lapanac ju Zaqueo ixjuncan. Ju yuchi xakʼai achʼiniʼ ixjunita chai slivasalh na makʼaliʼ ixjunita. 3Chai ju yuchi ismispaputun ju Jesús tichi chavaich. Para jantu lai islaktsʼin va ixlacaʼatalh ixtalhavat lapanacni ju ixtalakʼanta ju Jesús chai na putantʼicstʼi ixjunita ju Zaqueo. 4Pus atsʼalaʼalh junta capuʼanach ju Jesús. Chai tocʼacha laʼixʼacatan lakatam kʼai qʼuiu ni laich calaktsʼinaʼ ju Jesús acsni catapasayach ju anch. 5Pus acsni chaʼalh ju Jesús ju anch pus talakstʼalh chai laktsʼilh chai junich: ―Zaqueo vatsʼalhtich atʼakʼalhtʼaʼutʼich. Tasqʼuini ni acʼastacnalh lacatsʼunin ju laminchakaʼ ju chavai. 6Pus ju Zaqueo vatsʼalhti takʼalhtajulh lacaqʼuiu chai lhikʼach amaklhtayanalh ju Jesús laʼixchakaʼ. 7Para acsni talaktsʼilh ju lapanacni pus ixchuxʼan talhichivinilh ju Jesús. Tanaulh ni laich xatanuyacha laʼixchakaʼ ju anuʼ lapanac ju na alactuʼunuʼ ixjunita. 8Pus ju acsnich ju Zaqueo taya chai junilh ju Jesús: ―Ju chavai ji quiʼucxtin aclhtam ju quimakʼalit acʼaxtakniyach ju quilhpatinin. Chai ju iclhiʼokxchokʼomaxtulh tuʼuʼ pus paktʼatʼi acʼaxtaknichokoyach ju ixtumin. 9Chai ju Jesús junich: ―Chavai xatʼakʼalhtʼaxtʼuyatʼit ju uxintʼi chai tachi chun ju tatanumanalh laminchakaʼ. Ju chavai vasalh ixpapanti Abraham untʼatʼit ni quilalhilaksiyauch tachi ju lalh ju Abraham. 10Pus yuchi iclhiminta ju quitʼin ju quimalakachatachilh ju Dios ni lapanac actsucuyaʼ ju ani. Icmilh puxconaʼ ju tsʼankʼata ni laich acʼamakʼalhtaxtuyaʼ. 11Ni ixtatʼajun kʼasmatnin ju Jesús pus ju yuchi tailhiʼalh ixchivinti chai ajunilh alakatam chivinti ju caʼapumavasalaniyaʼ tuchi nomputun acsni najun ni calhinonaʼ ju Dios. Chai apujunilh chunch ni vanin ixchaʼamputun ju Jerusalén chai ju ixtatʼaʼanta lacati ixtalhiulai ni lana ucxtin cajunaʼ ju Jesús. 12Pus chani ajuni: ―Pumatam xakʼai lapanac taxtulh laʼixlakʼachakʼan chai alh makat. Va alh amaklhtayanaʼ ju ixpuʼucxtin chai naulh ni caminchokoyach acsni caʼamaklhtayananach. 13Para acsni tucaʼ ixʼan pus atʼasanilh pumacau ixlapanacni chai axtaknilh lakcavin tumin chai ajunich: “Apʼuchʼalhcʼatnantʼit tus acsni actaspʼitʼanta”. 14Para ju ixtʼaʼamachakʼan talhixcailich chai amalakachacha ju alhtanin ni cataʼalh taimayonin ju anuʼ lapanac. Chai acsni talakchilh tajunich: “Jantu iclacasqʼuinau ni uxintʼi ju quiʼucxtin quincʼan aʼuntʼi”. 15Para ju yuchi aktsʼiya amaklhtayanalh ju ixpuʼucxtin. Chai acsni taspʼitchokocha pus lhinaulh ixʼatʼasanica ju anuʼ ixlapanacni ju ixʼaxtaknita ixtumin. Va iscʼatsaputun tijuch ju punavilh kʼantam kʼantam. 16Chai milh ju xapʼulhnan chai junich: “Quiʼucxtin ju mintumin lhajachokolh alakcau”. 17Chai ju ucxtin junich: “Kʼoxich. Na kʼox xalapanacʼat. Pus ni laich xamuctʼaxtʼui ixlacata ju va lacatsʼunin pus alhinonaʼich ju lakacau lakʼachakʼan”. 18Chai milh ju apumatam. Junich: “Quiʼucxtin ju mintumin lhajachokolh alakquis”. 19Chai vana va chunch ju junilh ju ixʼucxtin tachi ju junilh ju xapʼulhnan. Junich: “Ju uxintʼi laich alhinonaʼ lakaquis lakʼachakʼan”. 20Chai astan mimpa apumatam chai ju yuchi juni: “Quiʼucxtin anich iclhiminitan ju mintumin. Va xacpachʼimakʼata lacapayu. 21Pus va xactalhoniyan ju uxintʼi ni iccʼatsaich ni na pʼas ju miʼalhunut ju uxintʼi. Pus alakʼach. Yuʼunch ju milapanacni ju talacsununiyan ju micebada ni laich lhu amakʼaixtʼokʼaʼ ju uxintʼi mas jantu tuʼuʼ tapulhajai ju yuʼunch. Pus yuʼunch ju tachʼalhcatnan ni laich na lhu cajunaʼ ju micebada ju uxintʼi”. 22Pus ju acsnich ju ixʼucxtin junich: “Na kʼai unitʼa ji xalapanac. Pus va ixlacata ju minchivinti miʼakstu ju acmucʼaniyan ju mintalakʼalhin. Pus ju uxintʼi nauch ni cʼatsʼaich ni na pʼas ju quiʼalhunut. Chai yuʼunch ju quilapanacni ju tachʼalhcatnan chai talacsunui ju quicebada ni lai na lhu acmakʼaixtʼokʼaʼ ju quitʼin. 23Pus ni sala chunch icjunita pus tajuch ni jantu xamakʼai ju quintumin junta makʼacan ju tumin. Ju chunch acsni xacminchokota pus xacʼamaklhtayananchokolh ju quintumin chai chux ju isʼaskʼatʼa”. 24Pus ju acsnich ju xaʼucxtin ajunich ju vanin ixtayanalh: “Atʼaiʼinitʼit ju tumin chai axtʼaknitʼit ju ixpacxanta ju lakcau”. 25Para ju yuʼunch tajuni: “Para ji quiʼucxtin ju yuchi alin lakcau”. 26Para ju xaʼucxtin ajuni: “Pus islivasalh ju iclajunau. Va tichi chavaich ju pacxanta tuʼuʼ pus palai lhu caxtaknicanaʼ. Para ju matich tuʼuʼ pus cataiʼinicanaʼ ju tuchi lacatsʼunin ixʼalinta. 27Chai ju anuʼ quintʼalaxcainin ju jantu ixtalacasqʼuin ni laich acʼalhijunilh pus aquilalhiminiuch ju ani chai amaknitʼit laquiʼucxlacapuʼ”. 28Acsni nonkʼo ju ani ju Jesús pus alhtananchokopa laxati ju Jerusalén. 29Chai chaʼalh ju akstijun junta na lhu ixya ju xaqʼuiu ju olivo juncan. Vanin ju lakʼachakʼanixni Betfagé chai Betania. Pus ju acsnich ju Jesús amalakacha ixtʼiyunʼan ixtamamakaʼun. 30Ajunich: ―Aʼinchitʼit ju anuʼ tasui lakʼachakʼan chai acsni atʼanutʼachitʼit pus alhitʼaʼuyaʼitʼit lakatam sastʼi puru chʼiyocanta. Tucaʼ xamatiʼ putocʼata tavanan. Pus axkʼotʼayaʼitʼit chai aquilalhiminiyau. 31Chai ni xamatiʼ catasacmiyan tajuch ni va xkʼotʼayatʼit pus va aʼunaʼitʼit ni maktasqʼuini ju miʼucxtinʼan. 32Pus taʼalh ju anuch ixʼamalakachacan chai chunch ju talhitajulh tachi ixʼajuncanta. 33Chai acsni ixtatʼajun xkʼotainin ju puru pus ju amanavinin tajunich: ―Tajuch ni va xkʼotʼayatʼit ju quimpuru quincʼan. 34Chai ju yuʼunch tajunich: ―Ni va maktasqʼuini ju quiʼucxtin quincʼan. 35Pus yau ajunilh chai talhiminilh ju Jesús. Chai taʼakxchʼamucʼalh ixcutunʼan ju puru. Chai tamucʼalh ju Jesús. 36Chai acsni alhtanalh ju Jesús ju laxati Jerusalén pus ju ixtalhavat lapanacni ixtamamalhiʼanta ixcutunʼan ju lacati. 37Chai acsni vanin ixtachaʼamputun junta lhiʼatajuntinicʼach ju anuʼ akstijun junta lacya ju xaqʼuiu olivo pus chux ju ixtalhavat ju ixʼamamakaʼui na ixtakʼachanch. Na pʼas ixtachivinin acsni tatsuculh lakʼayanin ju Dios. Ixtalakʼayai ixlacata tachi chun ju lhamakʼan ju ixtalaktsʼinta. 38Ixtanajun: ―Paxcat ju ani xakʼai ucxtin ju minta laʼixtapakaʼut ju Dios. Ju chavai alin ju akʼoxamixnit ju lactʼiyan. Chach lakʼayacalh ju Dios. 39Para ju acsnich ju aliʼin fariseonin ju ixtamakminta tajunich ju Jesús: ―Amamakaʼunuʼ akʼaich ju miʼamamakaʼunin. 40Para ju Jesús ajunich: ―Iclajunau ni va sek catalactavi ju ani minta lapanacni pus catalactʼasalh ju chiux chai aquintalakʼaya. 41Chai acsni vanin chaʼalh ju Jesús chai laktsʼilh ju lakʼachakʼan Jerusalén pus na lhikʼalhulh. 42Naulh: ―Na kʼox ixva ni ixmachʼakxatʼit ju chavai acsni iclatʼavilau ni quilacata lai aʼunchʼokʼotʼit ixʼamigojni ju Dios. Para ni jantu chun xalayatʼit pus ju chavai jantu alakʼaʼinicʼanaʼitʼit ni laich amachʼakxayaʼitʼit. 43Na kʼox ixva ni ixmachʼakxatʼit ni cachinaʼ ju avilhchan acsni kʼalhtankʼai catamucʼayaʼ ju tʼun ju mintʼalaxcaiʼan laʼixtalakachoko ju milakʼachakʼanʼan chai catalakʼaxkʼavitnuyan chai jantu jintaʼ lai atʼipʼutʼaxtʼutʼit. 44Chai catamaktakʼoyach ju milakʼachakʼanʼan. Chai catamaknikʼoyan chux ju uxijnan ju tʼonatʼit anch. Jantu catamaconaʼ ju tuʼuʼ chiux ju va calaʼucxtocʼalh ju ixtʼachiux ju lakʼachakʼan. Pus chunch catanaviniyan ni jantu quilamispayau ju quitʼin ju icDios ju chavai avilhchan acsni iclalakmintauch. 45Ju acsnich ju Jesús tanuchalh laʼixpujitatʼan ju istʼaʼisraelitanin chai tsuculh alactixcoxtunuʼ tachi chun ju ixtaʼulata ixlhistʼatʼan chai ju ixtaʼatamonanch ju anch. 46Ixʼajuni: ―Laʼixchivinti Dios tsʼokcanta junta chani najun: “Ju quinchakaʼ xachakaʼ junita junta tʼachivincan ju Dios”. Chunch ju najun lacaʼatsʼoknut. Para ju uxijnan va tachi ixchakaʼ ju akʼalhaunin lhimalacxtʼuyatʼit. 47Pus chux avilhchan ixʼamalaninin ju Jesús ju lacpujitat. Para ju xalackʼajin palijni chai ju yuʼunch ju na ixtalhatalanininta ju ixlhamapʼaksinʼan ju istʼaʼisraelitanin chai ju xalackʼajin ju lakʼachakʼan Jerusalén va ixtamakniputun. 48Para jantu lai ixtalhitajuni ta yu laich tuʼuʼ catanavi ni chux ju lapanacni va tachi ixtalakmin ni ixtakʼasmatniputun ixchivinti.

will be added

X\