XIVAN 8

1Ju Jesús alh ju akstijun junta ixmacha ju lacapuʼolivos. 2Chai acsni tuncunchokopa vatsʼisin anchokolh ju Jesús ju laʼixpujitatʼan ju istʼaʼisraelitanin. Chai chux ju lapanacni talakʼalh ju Jesús. Chai ju yuchi tavi chai tsuculh amalaniniʼ. 3Ju acsnich ju ixtalhatalanininta ju ixlhamapʼaksinʼan ju istʼaʼisraelitanin chaich ju fariseonin talhiminilh pumatam chakoʼulh ju lhitajucalh ni ixtʼaʼalactuʼunun pumatam jokʼat. Taʼulalh laʼixlacaitat junta ixvi ju Jesús. 4Tajunich: ―Amamakaʼunuʼ ju ani chakoʼulh lhitajucalh ni ixtʼajun tʼaʼalactuʼunuʼ pumatam jokʼat. 5Pus ju Moisés ju laʼixlhamapʼaksin quintajunan ni aclacatʼalhmauch ju chunchach talai. Para ju uxintʼi tʼas naʼunch. 6Ju tapusacmi chunch va ixtalaktsʼintanuputunch ju Jesús. Tsʼa ma laich ixtalhitajunilh tuʼuʼ ju laich catalhichivimakʼalh. Para ju Jesús lana takʼentalh. Tsuculh atsʼoknuʼ laʼixkʼelilimacaʼ ju lacatʼun. 7Para ni va kʼasi kʼasi tasacmich pus takʼoxitolhchokolh chai ajunich: ―Pus ni alin xamatiʼ milhiʼuxijnan ju jantu caʼalactuʼunulh yuchach ju pʼulhnanch caʼalacatʼalhmanalh. 8Aktam takʼentachokopa chai tsucuchokopa atsʼoknuʼ ju lacatʼun laʼixkʼelilimacaʼ. 9Acsni takʼasmatlh ju naulh ju Jesús pus ju achivimakʼanin taxcanilh ju ixʼalhunutʼan. Pumatamin pumatamin tatsuculh taxtunin. Pʼulhnan tataxtulh ju xapapanin. Chai astan taʼalh ju paitat lapanacni. Pus va isʼakstuch tavilh ju Jesús. Tʼatamacaulh ju chakoʼulh ju ixya laʼixlacaitat junta ixvi ju Jesús. 10Acsni takʼoxitolhchokolh ju Jesús jantu xamatiʼ laktsʼilh ju achivimakʼanin. Va isʼakstu ju ixya ju chakoʼulh. Pus junich: ―Chakoʼulh tas xataʼanch ju ixtachivimakʼanan. Ja jantu xamatiʼ xaʼulaniyan ju mintalakʼalhin. 11Pus ju chakoʼulh akʼalhtayanalh. Naulh: ―Jantu xamatiʼ ji quiʼucxtin. Pus ju Jesús junich: ―Nin quitʼin jantu actiʼulanin ju mintalakʼalhin. Aʼinchich chai jantuch aliʼ alactʼuʼunchʼokʼo. 12Ju Jesús aktam chivinchokopa. Chai ajunich ju lapanacni: ―Quitʼin icjunita tachi ju tuʼuʼ maclhcu ni icmalacpucujui laʼixtacʼatsanʼan ju lapanacni. Ju aquinchʼakʼokʼayaʼ jantu tsʼis cajunaʼ ixtacʼatsan. Acmalacpucujuniyaʼ ju ixtacʼatsan ni laich caʼalilh ju isʼatsucunti jonkʼalhita. 13Pus ju acsnich ju fariseonin tajunich: ―Va laminchivinti miʼakstu naʼun ni xakʼaiʼat. Ju minchivinti jantu slivasalh. 14Akʼalhtayanalh ju Jesús. Ajunich: ―Mas ca va laquinchivinti ju icnajun ni icxakʼai para ju quinchivinti stavasalanti ni iccʼatsai ta anchach ju icmintacha chai ta anchach ju acʼanchokoyaʼ. Para ju uxijnan jantu cʼatsʼayatʼit ta anchach ju icmintacha nin ta anchach ju acʼanchokoyaʼ. 15Ju uxijnan quilaʼulaniyau ju quintalakʼalhin tachi ju talai ju va lhilapanac. Ju quitʼin jantu xamatiʼ icʼulani ixtalakʼalhin. 16Chai mas icʼulani ju ixtalakʼalhin apumatam para stavasalanti ju tuchi acnonaʼ ni jantu va quiʼakstu quitʼin ju icʼulai talakʼalhin. Yuchi ju ictʼamucʼai talakʼalhin ju quimpai ju quimacaminta. 17Ju lamilhamapʼaksinʼan najun acsni va lakatamch chivinti catanaulh ixpumatʼuiʼan lapanacni pus soknicʼach ju tuchi tanajun. 18Pus quitʼin quiʼakstu icnajun tichi chavaich ju quitʼin. Chai ju quimpai ju quimacaminta vachuʼ najun tichi chavaich ju quitʼin. 19Tajunich chavai: ―Tas anchach ju ya ju mimpai. Akʼalhtayanalh ju Jesús: ―Nin quitʼin jantu quilamispayau. Ja va a ti quimpaich lai amispʼatʼit. Pus ni xaquilamispau ju quitʼin pus vachuch ju quimpai caʼismispʼatʼit. 20Ju ani chivinti ju Jesús naulh acsni ixtʼajun amalaniniʼ ju laʼixlacpujitatʼan ju istʼaʼisraelitanin junta ixtaxtʼakʼa ixtuminʼan. Para jantu xamatiʼ lai lacachʼapalh ju acsnich ni jantucaʼ ixchin ju ixʼavilhchan. 21Ju Jesús ajunchokopa: ―Ju quitʼin acʼanach. Chai aquilapuxcoyauch. Para junta acʼanaʼ ju uxijnan jantu lai atʼipʼitʼit. Ju uxijnan acsni aniyaʼitʼit jantu makʼotʼinicʼantʼatʼit ju miʼalactuʼuntiʼan. 22Ju acsnich talaclajunich ju istʼaʼisraelitanin: ―Ja va isʼakstu nuʼ ju maknichokoputuncan ni najunch ni jantu lai caʼanau junta caʼanaʼ. 23Ju Jesús ajunich: ―Ju uxijnan xanavin untʼatʼit ju ani lacamunutpaʼ. Ju quitʼin lactʼiyan icmintacha. Ju uxijnan va amachakʼan lacamunutpaʼ untʼatʼit. Ju quitʼin jantu icʼamachakaʼ ju ani lacamunutpaʼ. 24Pus iclajunauch ni aniyaʼitʼit ju lamiʼalactuʼuntiʼan. Pus ni jantu lacʼaʼiyatʼit ni chun icjunita tachi ju iclajunau pus aniyaʼitʼit ju lamiʼalactuʼuntiʼan. 25Tajunich: ―Tis chavaichʼat ju uxintʼi. Pus ju acsnich ajunich ju Jesús: ―Acsni ictaiʼula ju quiʼamalaninti va tachi iclajuntauch tichi chavaich ju quitʼin. 26Na lhu taxtokni ju iclhichivimputun ju milacataʼan chai lai aclaʼulaniyau ju mintalakʼalhinʼan. Para ju quimalakachatachilh yuchi ju najun ju stavasalanti. Chai tuchi ju ickʼasmatnita laʼixmacni pus yuchach ju icnajun ju ani lacamunutpaʼ. 27Para ju yuʼunch jantu tamachakxanilh ni ixpai Dios ju ixlhichivinin. 28Ajunich chavai ju Jesús: ―Acsni tavanan aquilaxtucmucʼayau talaclhman ju quitʼin ju quimalakachatachilh ju Dios ni lapanac actsucuyaʼ ju ani pus acsnich ju amachʼakxayaʼitʼit tichi chavaich ju quitʼin. Vachuʼ amachʼakxayaʼitʼit ni jantu tuʼuʼ icnavi ju va laquiʼakstu. Yuchi ju icchivinin tachi ju quimasunitach ju quimpai Dios. 29Chai ju quimacaminta quintʼaʼalhtanan. Chai ni aktsʼiya icnavich tuchi ju kʼoxich lhiulai ju yuchi pus yuchi jantu tavanan quilhimacajun. 30Acsni naulh ju chunch ju Jesús pus na lhu talhilacaʼalh ju yuchi. 31Ju Jesús ajunich ju anuch istʼaʼisraelitanin ju ixtalhilacaʼantach ju yuchi: ―Pus ju uxijnan ni va tachi alacʼaʼitʼit ju quinchivinti pus slivasalh ni quiʼamamakaʼunti aʼunaʼitʼit. 32Chai amispʼayaʼitʼitch ju istavasalanti. Chai acsni amispʼayaʼitʼit ju istavasalanti pus amaxtʼucʼanaʼitʼit ju mimpuxalapanacniʼan. 33Ju acsni taʼakʼalhtayanalhch ju aliʼin lapanacni: ―Ju quijnan makʼaniya ixʼapapanatnich Abraham icjuntau. Chai jantu tavanan ju va xalapanacni quintanavitan xamatiʼ. Tajuch ni va naʼunch ju uxintʼi ni acmaxtucanau ju quimpuxalapanacni quincʼan. 34Ju Jesús akʼalhtailh: ―Slivasalh ju iclajunau. Tachi chun ju tanavi alactuʼunti pus yuchi ju ixʼucxtinʼan tanavita ju alactuʼunti. 35Ju va xalapanac jantu lai tsucukʼalhi ju laʼixchakaʼ ju tam ixʼucxtin. Para ju aktsʼiya istsʼalh ju amachakaʼ catsucukʼalhiyaʼ anch. 36Pus ju quitʼin ju istsʼalh Dios icjunita ni aclamaxtuyau ju lamimpuxalapanacniʼan pus slivasalhch jantu va xalapanacni aʼunaʼitʼit. 37Iccʼatsai ni isʼaskʼatʼan ju makʼaniya Abraham untʼatʼit. Para ni va quilamakniputumpalau ni jantu lacʼaʼipʼutʼunatʼit ju quinchivinti ju iclajuntau. 38Ju quitʼin yuchi ju icnajun ju iclaktsʼintach laʼixmacni ju quimpai. Tachi ju uxijnan ni naviyatʼitch ju kʼasmatʼatʼit laʼixmacni ju mimpaiʼan. 39Chai ju lapanacni taʼakʼalhtayanalh. Tajunich: ―Pus ju makʼaniya quimpai quincʼan yuchi ju Abraham. Chai ajunich ju Jesús: ―Ni vasalh ixʼapapanatnich caʼixʼuntʼit ju Abraham ju makʼanch ixtʼajun pus ixnavitʼit tachi ju navilh ju Abraham. 40Para ju chavai ni va quilamakniputumpalau. Ju quitʼin ni va iclajumpalau ju stavasalanti ju ickʼasmatʼach laʼixmacni ju quimpai Dios. Ju Abraham jantu chunch ixnavi. 41Ju uxijnan va ixlhichʼalhcat ju mimpaiʼan ju naviyatʼit. Pus tajunich: ―Jantu akchunan icjuntau. Va pumatam ju quimpai quincʼan. Yuchi ju Dios. 42Pus ju Jesús ajunich: ―Ni mimpaiʼan cava ju Dios ca xaquilamapainiu ju quitʼin ni laʼixmacni Dios ju icminta ju ani. Chai mas icminta ju ani jantu va laquiʼakstu ju icminta. Isʼakstu ju Dios ju xaquimacaminchokoi. 43Tajuch ni jantu lai machʼakxayatʼit ju tuchi iclajunau. Ca ixlhiyuchi ni jantu quilakʼasmatniputunau ju tuchi iclajunau. 44Ju mimpaiʼan ju uxijnan yuchi ju lhacaticuru. Chai va ixkʼachat yuchi ju navipʼutʼunatʼit. Ju yuchi amakniniʼ junita tus laʼixputaiʼulacan ju lacamunutpaʼ. Jantu tavanan najunta ju stavasalanti ni lana jantu mispai tuchi ixtalakxtuch ju stavasalanti. Acsni najun ju taʼaklhtamat va najun tuchi alin ju laʼixʼalhunut ni va taʼaklhtaman junita. Chai xapai ju taʼaklhtamat junita. 45Yuchi jantu quilalhilacaʼiniyau ju quitʼin ni icnajun ju istavasalanti. 46Tis chavaich ju milhiʼuxijnan ju lai aquiʼulanilh ju quintalakʼalhin. Ni icnajun ju stavasalanti pus tajuch ni jantu quilalacaʼiniyau ju uxijnan. 47Ju isʼaskʼatʼa Dios kʼasmatni ju ixchivinti. Ju uxijnan jantu kʼasmatpʼutʼunatʼit ni jantu isʼaskʼatʼan Dios untʼatʼit. 48Ju acsnich ju istʼaʼisraelitanin taʼakʼalhtayanalh. Tajuni ju Jesús: ―Ja jantu cʼuʼu slivasalh tachi ju iclajunau ni va amachakaʼat Samaria chai va pʼacxantʼa ju lhacaticuru. 49Chai akʼalhtayanalh ju Jesús. Ajuni ju lapanacni: ―Ju quitʼin jantu icpacxanta ju lhacaticuru. Alai va iclajumputunau ni yuchi ju xakʼai ju quimpai Dios. Chai ju uxijnan jantu tuʼuʼ quilalhiulayau. 50Jantu va quiʼakstu ju iclacasqʼuin ni catanaulh ju lapanacni ni icxakʼai. Alin tichi chavaich ju lacasqʼuin ni catanaulh ju lapanacni ni icxakʼai. Chai yuchi ju alaktsʼintanunuʼ. 51Slivasalh ju iclajunau. Ju camuctaxtuyaʼ ju quinchivinti jantu catini. 52Ju acsnich ju istʼaʼisraelitanin tajunich: ―Ju chavai iccʼatsayauch ni va pʼacxantʼa ju lhacaticuru. Ju Abraham ni nipa. Chai ju lapanacni ju ixtanajun ju ixchivinti Dios vachuʼ tani. Chai ju uxintʼi ni va nompʼalai ni jantu catini ju camuctaxtuyaʼ ju minchivinti. 53Ju uxintʼi ja palai xakʼaiʼat. Ja palai jantu ju makʼaniya quimpai quincʼan Abraham. Ju yuchi ni nipa. Chai vachuʼ tanita ju lapanacni ju ixtanajunch ixchivinti Dios. Pus ju uxintʼi tis chavaichʼat navichʼokʼocʼan miʼakstu. 54Chai akʼalhtayanalh ju Jesús. Ajunich ju lapanacni: ―Ni va quiʼakstu cava ju iclacasqʼuin ni catanaulh ju lapanacni ni icxakʼai pus jantu catilhitapalalh mas chunch catanaulh. Yuchi ju quimpai ju najun ni icxakʼai. Chai ju uxijnan ni va nompʼalatʼit ni yuchi ju miDiosʼan. 55Ju uxijnan jantu mispʼayatʼit ju yuchi. Para ju quitʼin icmispai ju yuchi. Ni acnaulh ni jantu icmispai ju yuchi pus vachuʼ va ixnonaʼ taʼaklhtamat acva tachi ju uxijnan. Para ju quitʼin icmispai ju yuchi. Chai icmuctaxtuich tuchi najuntach ju yuchi. 56Ju makʼaniya mimpaiʼan Abraham lhikʼachalh ni ixlacaʼita ni calaktsʼinaʼ ni acminaʼ. Chai laktsʼilh. Chai lhikʼachalh. 57Pus ju acsnich ju istʼaʼisraelitanin tajunich: ―Ju uxintʼi jantucaʼ pʼacxantʼa cincuenta cʼata. Tʼas laich lhinaʼun ni laktsʼinch ju Abraham. 58Ajunich chavai ju lapanacni ju Jesús: ―Slivasalh ju iclajunau. Acsni tucaʼ istsucui ju Abraham xactʼajunch. 59Chai tasaclich chavai ju chiux ju ixtaputʼalhputunch. Para ju Jesús lana apakʼosnulh ju lapanacni chai taxtulh ju laʼixpujitatʼan ju istʼaʼisraelitanin. Laʼixlacaitat ixtalhavat lapanacni ju putapasatilalh acsni tavanan alh.

will be added

X\