కీర్తనలు 134

1యెహోవా సేవకులారా, మీరందరూ ఆయన్ని స్తుతించండి! రాత్రి అంతా ఆలయంలో సేవించిన సేవకులారా, మీరందరూ ఆయన్ని స్తుతించండి. 2సేవకులారా, మీ చేతులు ఎత్తి యెహోవాను స్తుతించండి. 3యెహోవా సీయోనులో నుండి మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించునుగాక! యెహోవా ఆకాశాన్ని, భూమిని చేశాడు.


Copyright
Learn More

will be added

X\