IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 7:9

9Di tũ mbɑntɛ́ kɛ dò ndi Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kuù tu Kuyie kɛ dɔɔri kù bɛ́i ntì kɛ́mpĩ́ mmɛtɑummɛ̀ kù di dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛ̀ kɛ dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀ mbɛ̀ɛ̀ kù dɔ́, kɛ pĩ́ nku tɑnnɔ̀ nɛ̀ bɛ yɑɑ̀bíyúóó.

Share this Verse:

FREE!

One App.
997 Languages.

Learn More