DANNIYƐƐRI 9:27

27Yɛbie nyɛ̀yiekɛ̀ yɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́ yɛ miɛkɛ ò bo dɔɔ̀nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ pɛ́u mɛtɑummɛ̀. Yɛbie nyɛ̀tɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ dikéè kó difɔ̃nkúò kòo bɛ̀ pɑ̀ɑ mbɛ̀ bo nfeumɛ̀ Kuyie nyiwũɔ̃ kɛ kù pɑ̃ɑ̃ nyɛpɑ̃rɛ̀. Dɛ kóo cɑɑ̀rìwè bo ndɔɔri isɔkɛ kpɛrɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ tontɛ́. Ò yó mmɛ̀ dɔ̀ɔ̀rimu kɛ̀ bɛ̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́ tì o kpɛ́í nkɛ̀ tìi ò tùɔ̀kɛní.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1232 Languages.

Learn More