AMƆƆSI 8:10

10Di bɑɑ mbo nɑɑ́ nyɛkúdɑbùò, nkɛ̀ di yiɛ nnɑɑ́ nyisɑ́útìi, bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu bo dɑ́ɑ́tí tifɔ̀ɔ̀tɔ̃̀ntì kɛ́kuó mɛyùbii, kutenkù kumɔu bɛnìtìbɛ̀ bo nkuɔ̀, wèè mɔ̀kɛ dɛbirɛ dɛmɑ́ɑ̀ dɛ̀ ɔ̃ɔ̃ kú kòò nkuɔ̀mmɛ̀. Dɛ kó dihɛì borimɛ bo tiikɛ mɛdɔ̀mmɛ̀ kɔ̃mɛ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
989 Languages.

Learn More