हिब्रू 8

1ङन्‍से पाङ्बा मुल तामएनोन चुनोन हिन्‍ना, य्‍हाङला जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन परमेश्‍वरदा तेन्‍बा मुल म्‍हि स्‍वर्गरी परमेश्‍वरला दाहिनेपट्टि ठिरी धन्‍छ्‌याबा मुला। 2येशू परमेश्‍वरदा तेन्‍बा मुल म्‍हि दोसी स्‍वर्गला जम्‍मान भन्‍दा चोखो ग्‍लारी गे लमुला। चु चोखो ग्‍ला म्‍हिसे स्‍होबा आहिन, तर परमेश्‍वरसे स्‍होबा सत्‍य पाल हिन्‍ना। 3परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा जम्‍मान मुल म्‍हिगदे परमेश्‍वरदा भेटीदेन बलि फुल्‍बाला लागिरी धम्‍बा हिन्‍ना। थेतबासेलमा परमेश्‍वरदा तेन्‍बा य्‍हाङला मुल येशूसेनोन परमेश्‍वरदा तिगै स्‍हे फुल्‍नोन तोःला। 4येशू चु जम्‍बुलिङरी मुबा हिन्‍सम खाइमै परमेश्‍वरदा तेन्‍बा म्‍हि आदोसेला मुबा। तिग्‍दा भिसम मोशादा पिन्‍बा ठिम अन्‍छार भेटी फुल्‍बा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा लेवी वंशला म्‍हिगदे मी चुरी ङाच्‍छाहेन्‍सेन मुबा। 5थेनीगदेसे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा गे चा स्‍वर्गरी मुबा सत्‍य ताम ह्रङ्‌बा जे हिन्‍ना, तर स्‍वर्गरी मुबा सत्‍य तामनोन चा आहिन। मोशादाएनोन परमेश्‍वरसे थेह्रङ्बान लउ भिसी कुल्‍बा मुबा। मोशासे परमेश्‍वरदा तेन्‍बारी पाल स्‍होबारी छ्‌याइमा, “च्‍यागो, जम्‍मान ताम ङाइ एदा गङरी उन्‍बा ह्रङ्‌बान स्‍होउ” भिसी कुल्‍बा मुबा। 6तर येशूसे परमेश्‍वरदा तेन्‍बा गे चा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा स्‍य्‍हान्‍दो मुल म्‍हिगदेला गे भन्‍दा झन घ्रेन मुला। थेह्रङ् लसीन परमेश्‍वरदेन परमेश्‍वरला म्‍हिगदेला गुङरी येशूसे लबा छार कबुल थे पुरानो कबुल भन्‍दा ज्‍यबा मुला। तिग्‍दा भिसम छार कबुलरी ल्‍हानान ज्‍यबा तामगदे मुला। 7पुरानो कबुलरी तिगै दोष आरेबा हिन्‍सम थेला ग्‍लारी दोःसी अर्गु कबुल लनोन आतोःसेला मुबा। 8तर परमेश्‍वरसे ह्राङला म्‍हिगदेसे लबा गल्‍ती था याङ्सी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “परमप्रभुसे चुह्रङ् भिसी सुङ्बा मुला, ङाइ इस्राएलला सन्‍तानदेन यहूदाला सन्‍तानदेन छ्‌याम छार कबुल लबा धिन खबान मुला। 9थे छार कबुल ङाइ थेनीगदेला आखे म्‍हेमेगदेदेन छ्‌याम लबा कबुल ह्रङ्‌बा आत। थे धुइरी ङाइ थेनीगदेदा यारी चुङ्सी मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी भबा मुबा। परमप्रभुसे चुह्रङ् भिसी सुङ्बा मुला, थेनीगदे ङाइ लबा कबुल अन्‍छार आभ्रनी। थेतबासेलमा ङाइ थेनीगदेला वास्‍ता आलनी। 10थे धिन खमाहेन्‍से ङाइ इस्राएलला सन्‍तानगदेदेन छ्‌याम छार कबुल लला, ङाइ थे ठिम थेनीगदेला सेमरी भ्रिसी थान्‍ना। ङा थेनीगदेला परमेश्‍वर दोला ओच्‍छे थेनीगदे ङाला म्‍हि दोला। 11‘परमप्रभुदा ङोसेगो’ भिसी दाहेन्‍से खालैसेन ह्राङला खिम्‍जेमदा, ह्राङला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङादा लोप्‍आतोः। तिग्‍दा भिसम जजाहेन्‍से घ्रेनधोनाला जम्‍मासेन ङादा ङोसेला। 12ङाइ थेनीगदेसे लबा नइबा गेला दोष मेटब लला, ओच्‍छे थेनीगदेसे लबा पाप ङाइ दोःसी खाइमै आढन।” 13चु कबुलदा “छार” भिसी सुङ्बासे लमान परमेश्‍वरसे ङाच्‍छाला कबुलदा भोक्‍टो स्‍होजी। थे ङाच्‍छाला कबुल चा भोक्‍टो तबासे लमा म्‍हासी निला।


Copyright
Learn More

will be added

X\