हिब्रू 6

1थेह्रङ् भिसम य्‍हाङ ख्रीष्‍टला बारेरी ङाच्‍छा लोप्‍बा तामगदे जे आतना अझ घ्रेन घ्रेन तामगदे लोप्‍बान पाको म्‍हि दोगे। अथवा नाश तना लबा गेगदे ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःबा तामदेन परमेश्‍वरदा विश्‍वास लबा ताम य्‍हाङदा घरिघरि लोप्‍आतोः। 2ओच्‍छे बप्‍तिस्‍माला बारेरी लोप्‍बा तामगदे, स्‍य्‍हान्‍दोथोरी या थान्‍सी प्रार्थना लबा तामगदे, सिबागदे दोःसी सोला भिबा तामगदेदेन जुकजुकधोनाला सजाय याङ्ला भिबा तामगदेला बारेरीनोन एनीगदेदा दाहेन्‍से लोप्‍आतोः। 3चुदे परमेश्‍वरसे सेम लजी भिसम य्‍हाङसे घ्रेन घ्रेन तामएनोन लला। 4तिग विश्‍वास ख्‍लासी निबागदेदा दोःसी भसी परमेश्‍वरपट्टि दोःपुङ्‌बारी खम्‍ला? आखम। तिग्‍दा भिसम जुन म्‍हिसे ङाच्‍छा तिरेम परमेश्‍वरला य्‍हाल याङ्सी स्‍वर्गला मोलमदेन परमेश्‍वरला आत्‍माएनोन याङ्बा मुला। 5थेनीगदेसे परमेश्‍वरला बचनएनोन था याङ्बा मुला ओच्‍छे खबा धुइला बारेरी परमेश्‍वरसे लबा शक्तिशाली गेगदेएनोन म्राङ्सी जिन्‍बा मुला। 6थे जम्‍मान ताम था तसीनोन विश्‍वास लबा ख्‍लासी न्‍होङ्‌सी निबा म्‍हिगदेदा दोःसी ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःपुङ्‌बारी खम्‍नोन आखम। तिग्‍दा भिसम थेह्रङ्बा म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरला झादा दोःसीनोन क्रुसरी टाँगब लसी जम्‍मान म्‍हिला ओन्‍छाङरी येशूला बेइज्‍जत लला। 7ल्‍हानान ह्रङ् नाम ताइमाहेन्‍से बु भम्‍सी खेती लबागदेसे ढ्वबा अन्‍न ल्‍हानान रोला। थेह्रङ्बा बु वारीसे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्ला। 8तर थे बुरी पुजु दोङगदे जे फुइजी भिसम थे गे आखेल्‍बा तला। थेह्रङ्बा बुदा परमेश्‍वरसे केःबारी छ्‌याइला। लिच्‍छा थे पुजु दोङगदे मेरी ख्राङ्ला। 9ङाला सेम निबा ह्रोगदे, ङन्‍से चुह्रङ्बा ताम लसैनोन एनीगदेला बारेरी चा ज्‍यबा ताम तला भिसी म्‍हन्‍बा मुला। ओच्‍छे थार्बा याङ्सी एनीगदेसे ल्‍हानान ज्‍यबा स्‍हेगदे याङ्ला। 10परमेश्‍वरसे सदन ठीक निसाफ लमुला, ओच्‍छे एनीगदेसे परमेश्‍वरला म्‍हिगदेदा ह्रो लसी परमेश्‍वरदा माया उन्‍बा मुला। अझ एनीगदेसे थेह्रङ्बा गे लबान मुला, चु ताम परमेश्‍वरसे खाइमै आम्‍लेः। 11एनीगदे जम्‍मासेन ह्राङ ह्राङसे लबा आश पूरान याङ्बाला लागिरी ढुक्‍क तसी सोतेधोना भङ लसी गे लला भिसी ङन्‍से म्‍हन्‍बा मुला। 12परमेश्‍वरसे पिन्‍ना भिसी कबुल लबा स्‍हेगदे याङ्बाला लागिरी एनीगदे ब्‍लेगु थादोगै। ओच्‍छे विश्‍वास लसी जस्‍तोन दुख तसै नाबा म्‍हिगदे ह्रङ् तसी भ्रगै भिबा ङन्‍ना सेम मुला। 13परमेश्‍वरसे य्‍हाङला म्‍हेमे अब्राहामदा मोलम पिन्‍ना भिसी कबुल लमा ह्राङ भन्‍दा घ्रेन स्‍य्‍हान्‍दो खालै आरेबासे लमा परमेश्‍वरसे ह्राङलान मिनरी घ्रान फासी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, 14“ङाइ एदा मोलम पिन्‍नोन पिन्‍ना, ओच्‍छे एला सन्‍तान ल्‍हानान तला।” 15परमेश्‍वरसे पिन्‍ना भिसी कबुल लबा मोलम आयाङ्‌तेधोना अब्राहामसे भ्रान्‍सी चिबासे लमा थे मोलम याङ्जी। 16खालै म्‍हिसे तिगै ताम पक्‍का लतोःजी भिसम थेसे ह्राङ भन्‍दा घ्रेन्‍ना मिनरी घ्रान फामुला, ओच्‍छे आढिक्‍बा तामगदे घ्रान फासी ढिक्‍ना लमुला। 17परमेश्‍वरसे पिन्‍ना भिसी कबुल लबा मोलम याङ्बा म्‍हिगदेदा ह्राङसे लबा कबुल खाइमै आपोमुला भिबा ताम उन्‍बा सेम लजी। थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे घ्रान फासी थे कबुल पक्‍का लजी। 18परमेश्‍वरसे य्‍हाङदेन छ्‌याम कबुलएनोन लबा मुला, घ्रानएनोन फाबा मुला। चु ताम न्‍ही चा खाइमै आपोमुला। ओच्‍छे परमेश्‍वरसे खाइमै लुसीला ताम आलमुला। थेतबासेलमा जोगब तबाला लागिरी परमेश्‍वरला ङाच्‍छा निबा य्‍हाङसे घ्रेन आँट याङ्ला। ओच्‍छे य्‍हाङसे य्‍हाङला ङाच्‍छापट्टि थान्‍सी पिन्‍बा आशएनोन याङ्ला। 19चु आश चा य्‍हाङला आत्‍मादा जोगब लबा पक्‍का सत्‍य ताम हिन्‍ना। चुनोन आशग्‍याम य्‍हाङ परमेश्‍वर धन्‍छ्‌याबा ग्‍लाधोना धोला। 20य्‍हाङला लागिरी येशू य्‍हाङ भन्‍दा ङाच्‍छान थे ग्‍लारी फेप्‍सी धन्‍छ्‌यासी जिन्‍बा मुला। ओच्‍छे येशू सदनना लागिरी परमेश्‍वरदा तेन्‍बा म्‍हि मल्‍कीसेदेक ह्रङ्‌बान मुल म्‍हि दोबा मुला।

will be added

X\