हिब्रू 5

1परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा खजिबै मुल म्‍हि धम्‍मा म्‍हिगदे न्‍हङ‌ग्‍यामनोन धम्‍मुला। म्‍हिगदेला साटोरी परमेश्‍वरदा फुल्‍तोःबा पापला बलिदेन भेटी फुल्‍बाला लागिरी थेदा धम्‍बा हिन्‍ना। 2थे मुल म्‍हिसे आसेबा आघोबादेन ग्‍याम थोर्सी भ्रबागदेदा आछेर्ना ज्‍यना लसी घोना लखम्‍मुला। तिग्‍दा भिसम थे ह्राङएनोन कमजोर म्‍हि हिन्‍ना। 3थेतबासेलमा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेला पापला लागिरी जे आहिन, तर थेसे ह्राङला पापला लागिरीनोन बलि फुल्‍तोःमुला। 4खालै म्‍हिसे ह्राङला सेमसे म्‍हाइजी भिदेमा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिसे याङ्बा मान आयाङ्‌। तर परमेश्‍वरसेन थे मान याङ्बा म्‍हि स्‍होबारी धम्‍ला। थेह्रङ् लसीन हारूनदाएनोन थेनोन परमेश्‍वरसे धम्‍जी। 5चुह्रङ् लसी ख्रीष्‍टसेनोन ह्राङनोन परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हि दोबारी मान आम्‍हाइनी। तर थेदा “ए ङाला झा हिन्‍ना, ङा तिनी एला आबा दोबा मुला” भिसी सुङ्बा परमेश्‍वरसेन धम्‍जी। 6ओच्‍छे परमेश्‍वरसे अर्गु ग्‍लारीनोन चुह्रङ् भिसी सुङ्बा मुला, “ए मल्‍कीसेदेक ह्रङ्नोन सदनना लागिरी परमेश्‍वरदा तेन्‍बा म्‍हि हिन्‍ना” 7येशू जम्‍बुलिङरी म्‍हि दोसी धन्‍छ्‌यामा ल्‍हानान क्रासी ह्राङदा सिबाग्‍याम सोना लखम्‍बा परमेश्‍वरदेन छ्‌याम प्रार्थना लजी। ओच्‍छे सोजो तसी कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बासे लमा परमेश्‍वरसे थेला प्रार्थना सान्‍जी। 8येशू परमेश्‍वरला झा तसीनोन ह्राङसे नाबा दुखग्‍याम परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बारी लोप्‍जी। 9येशू जम्‍मान तामरी पाको तमाहेन्‍से थे ह्राङसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बा जम्‍मान म्‍हिगदेला लागिरी जुकजुकधोना थार्बा पिन्‍बा मुहान दोजी। 10ओच्‍छे परमेश्‍वरसेन थेदा मल्‍कीसेदेकदा ह्रङ्नोन परमेश्‍वरदा तेन्‍बा मुल म्‍हि दोबारी धम्‍जी। 11चु तामला बारेरी एनीगदेदा ङन्‍से पाङ्तोःबा ताम ल्‍हानान मुला। तर एनीगदेदा घोना लबारी गाह्रो तबा मुला। तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे योना आघोमुला। 12तिनीधोना मी एनीगदे स्‍य्‍हान्‍दोदा लोप्‍खम्‍बा म्‍हि ततोःमुबा। तर एनीगदेदा मी अझ परमेश्‍वरला बारेरी जजाबा तामगदेएनोन स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिसे लोप्‍तोःबा मुला। थेतबासेलमा एनीगदे चबा स्‍हेला साटोरी अझ ङ्‍हे थुङ्बा कोलागदे ह्रङ्‌बान मुला। 13एनीगदे ङ्‍हेला भररी जे सोबा कोलागदे ह्रङ्‌बा म्‍हिसे चा ज्‍यबादेन नइबा तिग हिन्‍ना थे ताम था आत। 14तर चबा स्‍हे चबा घ्रेन म्‍हिसे चा धिन धिननोन ह्राङसे लबा गेग्‍याम ज्‍यबादेन नइबा तिग हिन्‍ना थे ताम था याङ्ला।


Copyright
Learn More

will be added

X\