हिब्रू 3

1थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे ह्राङलान म्‍हिगदे स्‍होबाला लागिरी धम्‍बा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, य्‍हाङसे परमेश्‍वरसे पुइखबा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हि येशूदा च्‍यागे। 2मोशा परमेश्‍वरला म्‍हिगदेला गुङरी गे लबाला लागिरी भर तबा म्‍हि मुबा ह्रङ्नोन येशूएनोन ह्राङदा गे लपुङ्बा परमेश्‍वरला लागिरी भर तबा मुबा। 3दिमसे भन्‍दा दिम स्‍होबा म्‍हिसे मान याङ्बा ह्रङ् लसी मोशासे भन्‍दा येशूसे झन ल्‍हाना मान याङ्बा मुला। 4खजिबै दिम खजिबै म्‍हिसे स्‍होबा तमुला। तर जम्‍मान स्‍हे स्‍होबा चा परमेश्‍वरनोन हिन्‍ना। 5मोशा चा परमेश्‍वरला म्‍हिगदेदा च्‍याबा जम्‍मान तामरी भर तबा नोकर मुबा। थेसे परमेश्‍वरला म्‍हिगदेदा लिच्‍छा तिग तला भिबा ताम पाङ्मुबा। 6तर ख्रीष्‍ट चा दिमला भर तबा झा गिक ह्रङ्‌बान परमेश्‍वरला दिमरी अधिकार याङ्बा मुल झा हिन्‍ना। चुदे य्‍हाङसे लबा आशथोरी पूरान भर लसी लिच्‍छाधोनान विश्‍वासरी कोङ्‌सी चिजी भिसम य्‍हाङएनोन परमेश्‍वरला दिमला कोलागदे दोला। 7थेतबासेलमा परमेश्‍वरला आत्‍मासे चुह्रङ् भिसी सुङ्बा मुला, “तिनी एनीगदेसे परमेश्‍वरला काइ थेःजी भिसम, 8एनीगदेला आखे म्‍हेमेसे परमेश्‍वरला बिरोध लबा ह्रङ् लसी एनीगदेसे ह्राङला सेम कोङ्‌ना थालउ। थेनीगदेसे तोङतोङबा ग्‍लारी परमेश्‍वरला सेम च्‍यासी परमेश्‍वरला बिरोध लबा मुबा। 9थेरी एनीगदेला आखे म्‍हेमेगदेसे बोगल न्‍ही दिङधोना ङाइ लबा गे म्राङ्सीनोन ङाला सेम च्‍यासी ङादा विश्‍वास आलनी। 10थेतबासेलमा थेनीगदेदा म्राङ्सी ङादा बोमो रेःजी। ओच्‍छे ‘चु म्‍हिगदेसे ङादा विश्‍वास लबा ख्‍लाजी, ङाइ पाङ्बा थेनीगदेसे आङ्‌यान्‍नी’ भिसी ङाइ भिजी। 11ङाइ बोमोला झोकरी थेनीगदेदा ‘ङाइ स्‍होबा ब्‍लप्‍बा न्‍हबा ग्‍लारी थेनीगदे खाइमै वाङ्‌आम्‍याङ्‌’ भिसी घ्रान फाजी।” 12ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, होशियार तसी चिउ। एनीगदे न्‍हङरी खालैनोन विश्‍वास आलबा पापी सेम थोसी छोन्‍बो परमेश्‍वरदा थाख्‍लागो। 13तर परमेश्‍वरला बचनरी “तिनी” भिबा धुइ मुतेधोना जम्‍मासेन गिकसेम गिकदा सदन आँट पिन्‍सीन चिउ। आहिन्‍सम पापसे फसब लसी एनीगदे न्‍हङरी खालैला सेम कोङ्‌ना लला। 14य्‍हाङसे शुरुरी लबा विश्‍वासरी य्‍हाङ सोतेधोना कोङ्‌सी चिजी भिसम य्‍हाङसे ख्रीष्‍टग्‍याम याङ्बा हक याङ्ला। 15बचनरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, “तिनी एनीगदेसे परमेश्‍वरला काइ थेःजी भिसम बिरोध लबा धिनरी ह्रङ् लसी एनीगदेसे ह्राङला सेम कोङ्‌ना थालउ।” 16परमेश्‍वरला काइ थेःसीनोन थेदा बिरोध लबा म्‍हिगदे खाल मुबा? तिग मोशासे मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी भबा म्‍हिगदेन आहिन? हिन्‍ना। 17खाल म्राङ्सी परमेश्‍वर बोगल न्‍ही दिङधोना बोमो खजी? तोङतोङबा ग्‍लारी सिबा थे पाप लबा ओन्‍माला म्‍हिगदेदा म्राङ्सी आहिन? हिन्‍ना। 18परमेश्‍वरसे ङाइ स्‍होबा ब्‍लप्‍बा न्‍हबा ग्‍लारी वाङ्‌आम्‍याङ्‌ भिसी खाल्‍दा सुङ्मुबा? परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम आङ्‌यान्‍बा थेनोन म्‍हिगदेदा सुङ्बा आहिन? हिन्‍ना। 19थेतबासेलमा थेनीगदेसे विश्‍वास आलबासे लमा थेनीगदे ब्‍लप्‍बा न्‍हबा ग्‍लारी वाङ्‌आम्‍याङ्‌नी भिबा ताम य्‍हाङसे था याङ्बा मुला।


Copyright
Learn More

will be added

X\