SAN LUCAS 22

1'Ma a'mulipi enale raweli sebamia Páskua anilime omali napu baní go'ame nile tase lebarura ajchigá newárigime, 2'lige alué e'wélala balé 'lige alué we'ká rió ra'íchali rejcholi benírame ralámuli napu Moisesi a'rele 'we 'ya, 'nátale churigá 'la níliga Esusi me'liá 'we nasoka napugiti 'we majáligime alué we'ká ralámuli. 3'Liko alué Remónisi alawala chátiri bajkile alé Jurasi Iskariote sa'pálachi, alué Jurasi napu nile bilé alué makué oká rió nulame Esusi nochálalachi. 4'Lige alué rioka simile e'nemia alué balé e'wélala, abiena alué e'wélala sontalo wa'lú re'obachi tebume Onorúgame galila, 'lige alé sebasa anele: ―Ne 'la nejkúrimala cha'piá alué Esusi. 5'Lige alué ralámulika 'we ra'sálále, 'lige enomite najtétimoríle alué Jurasi. 6Alésíko Jurasi chojkile 'nata: «¿Churigá chiéniko 'la nímalawé cha'piá Esusi tase etériga ralámuli?» regá 'nátale. 7Sébale raweli Páskua omégachi baní go'yachi tase kawali ro'igá newárigime. A'lige rawé napu ekiná riógachi galírale me'liame nile bilé bo'á Onorúgame kógimia. 8'Lige Esusi júlale alué Pegro 'lige Juani, regá anegá: ―Simíbaga, newawa alué go'ame ramué go'yame o'rako alí chónachi. 9'Lige alué oká rioka rukele: ―¿Koche 'la nítéko alué go'ame newalía? 10'Lige alué Esúsika regá anele: ―Napu'lige 'emi sebasa alé we'ká riógachi, alé najtepámala 'emi bilé rió sikolí majtochi iligá enágame ba'wí ro'ágame, 'lige 'emi alué rió najátawa napusí seba bilena galichi, 'lige sebámala bilena galírale osámana ilígame, 11'lige anewa 'emi alué rió galí nígame ne napu ju benírame najkió bilé galí napurigá go'mé ne 'emi makué oká rió 'yuga o'rako alí chónachi. 12'Lige 'emi alué galí amoba ilígime 'nalina 'yáwili ju abiena 'ma 'we a'lá pechítigame, 'lige alé newawa 'emi alué go'ame. 13'Lige alué rioka simíbale 'lige rewale alué rió sikolí majtochi iligá enágame napurigá anílige alué Esusi 'lige najátale. 'Lige jímole bilena galichi osámana ilígamechi, 'lige newale alé alué go'ame a'lige rawé Páskua omégachi go'yáame. 14Napu'lige 'ma wajsigá ilígichi go'ame 'lige 'ma ro'áriga ilígichi, sébale Esusi go'mea, alé re'lé ilígame mésachi kilí bo'íbale gayena sekate machoka wijchí, alué makué oká rió nulame 'yuga. 15'Lige anile Esusi: ―Neka 'we najkié napurigá napuíka go'poa ramué ye go'ame jipe alí chónachi Páskua omégachi bajchabé ta'chó mukiá ne. 16Pe jipe go'sá go'ame 'emi 'yuga, we'lisi tabilé uché ku napuíka go'poa napusí 'ma 'la sébali ikisá napu najkí Onorúgame. 17'Lige cha'pile alué baso i'wilí ba'wila rekútame ro'ágame, 'lige 'ma cheliera 'yasa Onorúgame, regá anele bo'né benírame: ―Nachútaga bajisi 'emi ye i'wilí ba'wila rekútame. 18Neka 'la ruwí, tabilé uché bajimia ne napusí 'ma 'la sébali ikisá napu najkí Onorúgame. 19Pe nujubapi 'wile alué baní tabilé kawali ro'igá newárigime 'lige wa'lú cheliera 'yasa Onorúgame, chi'wánale alué baní 'lige 'yale alué makué oká rió, 'lige anele: ―Go'sí 'emi. Ye baní ne sa'pala ju. Yeka ruwime ju 'ma me'liboli ko ne, 'lige mukimeli ko ne 'emi neraga. 'Lige 'emi 'la senibí a'chigóriga nokoboa a'kinana ne mukusá ne'chí nélegá. 20'Lige abiena 'wile alué baso i'wilí ba'wila ro'ágame napu rekútame ju, 'lige anile: ―Ye pachágana manígime i'wilí ba'wila ne elalá ju, alué elá napu ma'chínamili ju ne me'liá, 'lige ne mukugá wa'lú gu'írimili ju 'emi ralámuli. Regá gatele Onorúgame ralámuli jipe ejperégame gu'írimia napurigá 'la bi'wígame alawégame nímala. 'Lige a'lá sébali alarigá ikimeli júkuru ne napurigá aní Onorúgame nila ra'íchali. 21'Lige alué rió napu gu'írimili ju ne saíla ne'chí cha'piá jena ajtíkuru jipe ramué 'yuga jena mésachi. 22Ne Esusi napu nawágame ju 'pa rewagáchika napurigá rió neraga mukumeli júkuru ne napurigá najkí bo'né Onorúgame, 'lige resía alué rió napu gu'írimili ju ne saíla ne'chí cha'piá. 23Alésíko chojkile rukea a'bopi alué makué oká rió chieri níliga gu'írimili Esusi saíla Esusi cha'piá. 24Alésíko chojkile alué makué oká rió ra'icha 'we bochí anigá a'pílipi e'wélala neraga mochíniliga. 25'Lige Esúsika anele: ―Alué e'wélala selígame alé bilena wa'lú gawichí nulame, alueka 'we nochárime ju alué ralámuli napurigá ajágame, 'lige alué ralámuli e'wélalaka 'la semáriga gu'írame mayeme ju alué ralámuli. 26'Lige 'emi ralámulika tase alarigá niwa. Alué bilé rió abé najtékame ka, alueka nímili júkuru napurigá alué bilé rió re'malí nóchame tabilé gunarume. Alué nulame ka nejkúrime nímili júkuru napurigá pe bilé nóchame. 27¿Chieri júkó abé najtékame, alué mésachi asíbame go'ame go'mea, alué chalá go'ame ro'ame? ¿Tacha alué mésachi ajtígame abé najtékame ju? Neka pe napurigá bilé rió ju go'ame ro'ame. 'Émichigó a'chigóriga niwa napurigá ne. 28'Émika senibí ne'chí 'yuga e'yénale ne'chí resí olánilichi ne saíla. 29Neka alekeri 'yámala 'emi a'walí napurigá ne O'nola 'yale ne'chí 30napurigá go'mela 'emi 'lige bajímala alé ne nila mésachi mochiga napu'lige ne uché ku sebasa, 'lige alé mochíbamala 'emi mutélachi napu ju e'wélala mochime napurigá gatémala 'emi ra'íchali alué makué okaná chojkégame ralámuli israelita 'yuga. 31Alésíko alué Esusi Simoni 'yuga ra'íchale regá: ―Mué Simoni, alué Remónisika tala resí olániliga 'emi, wejpisóniliga napurigá ri'ligó wejpimókime napurigá a'rémala 'emi oyeria ne nila ra'íchali rejcholi. 32Neka 'wéchigo tánigo Onorúgame napurigá tase siné a'rémala mué bijchigia 'la gu'írilime ko mué Onorúgamete napu'lige 'ma chajkena o'tosuga mué alué Remónisite. Napu'lige 'ma ku uchéchigo ku oyérasa mué ne'chí, 'lige gu'íriwa mué gompaniérola ruigá wa'lú a'walí nígame ko Onorúgame. 33'Lige Pégroka anele: ―Mué Wa'lula, neka aba'lá simé olá mué 'yuga rekó galírale bajchalíe, rekó me'liruge. 34'Liko Esúsika nejele regá anegá: ―Pegro, be'lí be'á napu'lige ta'chó sinachi o'tolí, baisá 'yegámala mué ta machióriká ne'chí. 35'Lige Esusi rukele aba alué makué oká rió: ―¿'We rokáré bilé tábiri napu'lige júlige ne 'emi tabilé o'ká sibula tabilé enomítiri, 'lige tabilé pabega aká nujubami akarálime? 'Lige alué ralámulika nejele: ―Tabilé tábiri rokáré. 36A'lígeko Esusi regá anele: ―Jípeko 'la o'toboa chiwela, 'lige enomítiri. 'Lige bilé 'emi tabilé nílasaká siparina 'liko ralinewa bo'né o'páchala, siparina raliboa 'lige. 37Neka 'la ruwí: Bijchiá me'liboli ju ne napurigá aní alué osilí Onorúgame nila 'we 'ya newárigime ta'chó ochérachi ne, regá anime: «'We resí oláwili ju alué rió, napurigá pe apiépiri rió cha 'sime alarigá etéwili ju.» Alarigá ruwí alué osilí, 'lige 'la bijchiá alarigá ikimeli ju napurigá ruwí alué osilí Onorúgame nila. 38'Lige bilé alué makué oká rioka anele: ―Mué Onorúgame a'walila nígame, jena bi'tí oká siparina. 'Lige Esúsika regá anele: ―A'lá ju. 39'Lige Esusi simile Rusaleni na'lebo rabori Olibo rewégachi napu simime nile bo'né Onorúgame 'yuga ra'ichamia, 'lige alué 'yuga benime najátale. 40'Lige sebasa alé rabori anele: ―Tániwa iwérali Onorúgame napurigá ta neyúrimala Remónisi na'tálila. 41'Lige Esusi alé a'mibemi waná simile, 'lige alé chojkóbisiga ilíbale Onorúgame 'yuga ra'ichamia, 'lige Onorúgame 'yuga ra'icha regá anele: 42―Mué O'nó, neka tabilé najkí napurigá ralámuli resí olámala ne'chí. Mué abalarigá najkisáká, abirigá resí ikiméleké ne. 43'Lige pe yati neraga ma'chínale bilé santo ánjeli alé 'paka rewagáchika simígame a'walí 'yamia Esusi. 44'Lige Esusi we'ká 'nátaga resí níliga, 'we iwégame ra'íchaga Onorúgame 'yuga 'we chilénale napieri elá 'lige wijchí pachule. 45'Lige ku o'weti ilísisa alé napu chojkóbaga ilile Onorúgame 'yuga ra'icha, 'lige ku simile napu mochile bo'né nochálalachi nulame, 'lige 'ma okókame rewale, 'ma okole resibaka chálagá we'ká 'nátaga. 46'Lige anele: ―¿Chonigá okoka bi'tirúché 'émika? Mochísiga o'weti, ra'ichawa Onorúgame 'yuga, iwérili tániwa napurigá ta neyúrimala Remónisi nila 'nátili. 47Esusi bijí ra'icha ilígichi, alué Jurásika napu nílige bilé alué makué oká rió Esusi nila nóchali nulame we'ká ralámuli 'yuga sébale alemi. 'Lige a'bé nawile Esusi, banachí chu'migá repórile napurigá nokame nile alué ralámuli, 48'lige Esúsika anele: ―Mué Jurásika ne'chí chu'miá banachí pe ruigá 'smi mué ne ko Esusi napu 'yaga e'yena ne saíla, ne alué rió napu nawágame ju 'pa rewagáchika napurigá rió neraga. 49Alué Esusi benírameka etesa alarigá oliachi Esusi, regá rukele: ―Mué Onorúgame a'walila nígame, ¿pala sásiwa ramué siparínate? 50'Lige bilé alué Esusi nila nóchalichi nulame rejpúnale najkala wajtoná ilígame alué rió wa'lula balé 'yuga nóchame. 51'Lige Esúsika anele: ―¡Tase che olawa, a'rewa 'emi! 'Liko Esusi ku na'chúchale alué rió najkala. 52'Lige Esusi anele alué e'wélala balé abiena alué e'wélala sontalo alué wa'lú re'obá Onorúgame galila tebume abiena alué e'wélala rió ralámuli jurío nuleme, napu sébale o'tomea alué Esusi: ―'Émika we'ká siparina, igútiri o'ká si. ¿Chigórigame ju ne? 53Napu'lige ne nabí rawé ajtígachi alé wa'lú re'obachi, 'lige tase siné che olá 'emi ne'chí. 'Lige jípeko a'má seba raweli napu'lige 'emi resí olámala ne'chí. 'Ma umérilia 'emi resiti 'nátalite. 54'Lige alésíko cha'píliru alué Esusi 'lige o'tóliru alé wa'lula balé bejtélachi. 'Lige alué Pégroka najátasia enale pe mejkabeka. 55'Lige alé ra'pichí nasipa na'yasa mochíbale alué saíla, alemi mochíbale sujkáliga, Pegro abiena alemi asíbalechigó. 56'Lige bilé mukí go'ame newame etesa alemi ajtígachi Pegro sujkáliga, kilí ilíbale e'negá, 'lige anile: ―Neka eteme ke ye rió Esusi 'yuga eyénachi. 57'Lige alué Pégroka 'yégale regá anigá: ―Mué mukí, neka tase machí alué rió. 58'Lige pe nujubapi bilé rió etele alué Pegro, 'lige anele: ―Ne abiena eté mué Esusi 'yuga eyénachi. 'Lige Pégroka nejele: ―¡Mué rió, neka tase 'yuga eyene alué rió! 59Pe nujubapi uché bilé rió anile: ―'La bijchiá ye rioka Esusi 'yuga eyéname ju, napugiti napurigá Galilea rewégachi ejperégame, alarigá ra'íchame kame. 60'Lige alué Pégroka regá anele: ―¡Mué rió, neka tase machí tachiri olagá aniá mué! Pe aba'lige yati bijí ra'icha ajtígachi alué Pegro, sinale bilé o'tolí. 61'Lige alué Esúsika gu'lile 'lige e'nele alué Pegro. 'Lige alué Pégroka nélále alarigá anésiga alué Esúsite rapakónala alí, 'yegamio baisá alué Pegro ta'chó sinachi bilé o'tolí. 62'Liko alué Pegro ma'chínale alé 'minami, 'we chálagá nalale. 63Alué ralámuli Esusi tebúkame 'we gawélale alué Esusi 'lige a'kuérami chibi olale abichilubi 'we gawéliga. 64Busila bulesa ba'nasólite abichilubi 'we chibi olale 'lige rukele: ―Machígobá ¿chieri 'siá nejchoa? 65Aminami we'ká e'karúriga chíbiriga anele. 66'Lige che'lachi napuíle e'wélala ralámuli jurío nuleme, abiena alué e'wélala balé, 'lige alué Moisesi rejchólila benírame, 'lige o'tóliru alué Esusi alé ra'íchali gatélichi. 67'Lige alé iwégame rukéliru: ―Ruwí: ¿Pala mué ju nejkúrimili Onorúgamete julárigame? 'Lige alué Esúsika nejele: ―Rekó anisá ne «ne ju», 'emi tase bijchígimala, 68'lige ne rukisá 'emi chieri ka ne, 'lige tase ruwimela 'emi chieri ka ne. 69Ne napu nawágame ju 'pa rewagáchika napurigá rió neraga, jípesíko asimela ne alé 'we najtechi napu ajtí alué Onorúgame wa'lú a'walí nígame. 70'Lige suwábaga alué ralámuli regá rukele: ―¿'Liko mué Onorúgame Inolá korime ke aní mué? 'Liko Esúsika regá nejele: ―Ju, aka 'emi 'we a'lá ma'chígime aníché a'boi. 71'Liko regá anile alué ralámuli: ―Ya 'ma 'la sébali machirúke'é, tase rokáré uché bilé rió machime napugiti bo'né 'la sébali ruyame.

will be added

X\