SAN JUAN 5

1Abé a'kinana rawé, uchéchigo siné simile Esusi alé Rusaleni piesta nerúgichi napu newame nile ralámuli jurío. 2Tegótigame nile 'we re'pá ilígame tegoli noligá alé we'ká riógichi Rusaleni anilichi. We'kaná yógame nile alué tegoli napurigá mo'imela ralámuli 'lige ajágamechigó. Bilena yochi Bo'á Simárome anilime nile, 'lige a'bé alé yochi wa'lú ba'wí manígime nile napu Betsata anilime nile. Betsátaka bilé ra'íchali ju ebreo ra'ichálila (o arameo ra'ichálila). Maligi ulumí rojsate netétigime jale a'bé alé ba'wí manígichi. 3Alué ulumí jágichi we'ká nayume ralámuli bi'tile 'we resítiri. Jaré tabilé ma'chílime nile, jaré tabilé gayéname o'weti jasia, tabilé gayéname simiba, napurigá sujírigame, 'lige jaré ta'mé nokame bochígimi sa'pálachi. 4Pe i'sínimi nokame nile alué ba'wí, pe napu'lige sebasa bilé ánjeli 'pa rewagáchika. 'Lige apiépiri ralámuli bajchá bajkisá alégana ba'wichíkana napu'lige noká ilígichi alué ba'wí, yati sa'wime nile alué ralámuli apiépiri nawilí. 5Bo'ile alé bilé rió napu 'ma baisá makué na osá naó bamí nayume nile. 6Esúsika etele i'kilí bo'ígichi alué nayume 'lige machile we'ká bamió alué nayua. A'lige Esusi rukele: ―¿Sa'winale mué? 7'Lige alué nayúmeka nejele: ―Mué Wa'lula, alué ba'wí nokachi tabilé 'wesi i'té napurigá ne'chí o'tomela alé ba'ichí. Neka tabilé gayena simiá 'lige senibí neyuro uché jaré. 8Esúsika anele: ―O'weti ilisi, ro'miná mué gemala, 'lige simigá. 9Pe abiéniko 'ma sa'wile alué nayume. 'Lige 'ma ro'minasa bo'né gemala 'lige simile. Alué rawé napu alué rió 'yóliru bilé rawé sawalachi nile napu alué ralámuli jurío resíbame nile. 10'Liko alué e'wélala ralámuli jurío anele alué 'yórigame olagá: 11―Jipe raweka wa'lú resíbulichi júkuru 'lige bo'né gemala o'tuáká wa'lú resíbulichi rawé tabilé nerálime niraga júkuru ramué nila nulalí. 'Lige alué rioka nejele: ―Alué rió napu ne'chí sa'wale ané ne'chí: «Ro'miná mué gemala 'lige simigá.» 12A'lige rukéleru alué rió: ―¿Chieri júkó alué rió napu anile: «Ro'miná mué gemala 'lige simigá»? 13Alué rió 'yórigame ka tabilé machile chieri níligo alué rió. Abiéniko tané ikíligame Esúsika, cha we'ká rióligame alé. 14Abé a'kinana Esusi etele alué rió alé ra'pichí wa'lú re'obachi, 'lige anele: ―'La machíguru mué, 'ma 'la sa'wígame rió júkuru mué. Ya 'ma pe alé si a'rewa cha 'siá. Tabilé a'resa ka mué alué chátiri 'nátili, a'liko abéchigo cha ikimela mué. 15'Liko simile alué rió 'lige ruyele alué ralámuli jurío e'wélala Esusi 'síligo alué rió 'yoa. 16'Liko alué ralámuli jurío e'wélala Esusi najátale chibi olániliga, napugiti 'yóligame alué rawé resíbulichi. 17'Liko Esusi anele alué e'wélala jurío: ―Ne O'nola Onorúgame senibí nocha ajtí rekó resíbilichi rawé kachi, néchigó abiena alarigá nocha. 18'Liko alué e'wélala juríoka me'linálile Esusi. 'We ayole alué nayume sa'wárigoriká Esusi alué rawé resíbilichi. 'Lige 'we ayoa mochílechigó napugiti anéligame Onorúgame bo'né O'nola ko. Yeka anime nile a'chigóriga kóríle napurigá Onorúgame. 19A'lige Esusi anele alué ralámuli jurío e'wélala: ―'La bijchiá ju napu ne ruwimela jena. Alué napu ju Onorúgame Inolá (napu ne ju) pecha bo'né benile ko 'yoga. Alué rioka pe a'chigóriga 'smíguru napurigá etele ala'sichi alué bo'né O'nola Onorúgame. Bilé towika a'chigóriga 'smíguru napurigá 'smi bo'né o'nola. 20Bilé o'noka 'la 'we 'la niraga eteme ju bo'né inolá 'lige benírame ju suwábaga napu newá bo'né. Onorúgame ne o'nola benírimala ne'chí bilé 'nátili abé semátiri me'tigá napu'lige sa'wale ne alué rió. 'Lige 'emi e'negá jábamala. 21Wa'lula O'nó Onorúgame alawá ku 'yame ju suwígame napurigá uchéchigo ajánamala. 'Lige Onorúgame Inolá abiena 'yame ju alawáchigó napu ekí alué bo'né najkí. 22'Lige alué O'nó Onorúgame tabilé gustisia olame ju ralámuli. Alué Onorúgameka ye nóchali 'yale alué bo'né Inolá. 23Onorúgame 'yale ye nóchali alué bo'né Inolá napurigá ralámuli animela alué Onorúgame Inolá wa'lula ko 'lige aminami napurigá 'we a'lá nirawa. Bilé rió tabilé niraga eteme Onorúgame Inolá tabilé niraga eteme júchigó O'nola napu ju Onorúgame, Onorúgame napu júlale bo'né Inolá. 24› Abiena 'la bijchiá ju napu ne ruwimela jena. Alué rió napu 'la gepú ne ra'ichálila 'lige napu 'la nirá Onorúgame, alué rioka 'la senibí bejtélamala Onorúgame 'yuga. Onorúgameka tabilé siné gastigárimala alué rió napu 'la nirá Onorúgame, alué rioka 'máchigo naréligime Onorúgame Alawala. Tabilé siné waná bejtélamala napu Onorúgame bejté. 25Neka 'la bijchiá aníguru. Jipe ya 'ma seba raweli napu'lige ralámuli akémala alué Onorúgame Inolá ra'íchachi, alué ralámuli napu tabilé machime ju Onorúgame ko Wa'lula, 'lige alué napu 'la gepume ju 'lige e'wame ju 'la semáriga ejperélamala Onorúgame 'yuga 'nátiga. 26Ne O'nola Onorúgame bo'né Alawala nígame ju napurigá uché jaré 'yámala. 'Lige Onorúgame bo'né Alawala 'yale alué rió bo'né Inolá napurigá uché jaré 'yámala. 27Onorúgameka ne'chí 'yákuru napurigá gustisia olámempá ne alué ralámuli napugiti neka nawagame 'pa rewagáchika napurigá rió neraga. 28Tase e'karúgame na'tawa 'emi napu ne alanichi. Bilé rawé sebámala napu suwábaga suwígame akimela ne ra'íchachi alé gaposántochi. 29'Lige alué ralámuli napu 'la semáriga nokale napu bijí ta'chó suwiyá, alué ralámulika ku ajánamala napurigá 'la semáriga ejperélimala Onorúgame 'yuga, 'lige alué ralámuli napu 'we cha nokálige, alueka ku ajánamala wa'lú gastigo naremia. 30› Neka pecha bo'né 'nátiga gustisia olago ralámuli, neka napurigá Onorúgame nulá alarigá e'wáguru. 'Lige napu ne aní 'la bijchiá ju. Neka pecha napu ne bo'né 'nata, pecha alarigá ruwígó. Neka ruwíguru napurigá aní alué napu ne'chí jula. 'Lige Esusi aminabi ra'íchale, regá anile: 31―Ne bo'nepi ruisáká chu'sime ko ne, alué ra'íchali ka tabilé najtékame ju. 32Neka aníguru uché bilé 'ma ruigó chieti ko ne, 'lige alué rioka Juani anilime nílekuru. Neka 'la machí 'la bijchiá ko napu anile. 33'Lige 'émika júlale jaré rió Juani rukéniliga chieti ko ne, 'lige Juánika tabilé 'yégiga ruwile. 34Neka tabiléchigo resí lágó napurigá bilé rió 'la semáriga ruwimela ne'chí olagá churigá ko ne. Neka pe ruwíguru ye ra'íchali 'emi gu'íriga 'lige napurigá 'la buyásamala 'emi alé resítirichi. 35Juánika napurigá bilé ra'ósali nile napurigá 'emi 'la etémala chónagachi. Alueka tabilé 'yégali ruwílekuru 'lige 'la gu'írilikuru suwábaga ralámuli Onorúgame 'yuga na'tálichi. Alueka ruwílekuru chieti ko ne, 'lige 'émika 'we a'lá ra'sálagá mochile 'we ganíliga pe u'kabi rawé alué ra'íchali akisá. 36'We najtékame ju napu Juani ruwile, napu ne ruwí abéchigo najtékame ju. Etega alué nóchali napu ne newá, a'lige kulí 'la námamala 'emi Onorúgamete julárigame ko ne. 37O'nó Onorúgame napu ne'chí júlale jékana, alué bo'né ruwí chieri ko ne. 'Émika tabilé siné 'cho aké Onorúgame ra'íchachi, 'lige aminami 'émika tabilé siné etéchigó Onorúgame. 38Tabilé bijchigi 'emi napu aní alué napu Onorúgame júlale napugiti 'émika tabilé oyera Onorúgame ra'ichálila. 39'Émika 'we a'lá benime ju Onorúgame ra'ichálila aminabi benináliga. 'Émika 'la benimeli mayé ye ra'íchali churigá ejperélatikó Onorúgame 'yuga senibí niraga, nobi tabiléchigo námago 'emi ye ra'íchali. Ye ra'íchali Onorúgame ra'ichálila ruwí chieti ko ne, 40nobi 'émika tabiléchigo bijchíginiligó napu ne ruwí napurigá 'la ganíliga ejperélamala 'emi Onorúgame 'yuga 'nata. 41› Neka tabilé chélá rekó 'la nirachi ne'chí 'emi o rekó tabilé 'la nirachi ne'chí. 42Neka 'we a'lá sébali machí 'emi, 'lige 'la machí ne 'emi tabilé 'la ganíliga eteo Onorúgame. 43Ne O'nola Onorúgame jula ne'chí 'pa rewagáchika, bi'lepi 'nátame niru ramueka, 'lige 'émika tabilé 'la oyeri ne'chí. Siné kachi bilé rió sebasa bilé nóchali o'ká napu pe bo'né 'nata, a'lígeko 'emi 'la semáriga oyéramala alué rió. 44'Émika 'we ganílime ju tabiri nóchali newigá napurigá uché jaré 'la semáriga nirámala, napurigá 'we a'lá niraga ra'ichámala 'emi olagá. Nobi tabiléchigo 'la 'nátago 'la semá nokiame napurigá 'we a'lá niraga ra'ichámala Onorúgame 'emi olagá. Alekeri tabilé 'la bijchígamala napu ne ruwí. 45'Emi tase mayewa ne 'emi saíla niraga ra'ichamio napu'lige Onorúgame 'yuga ra'íchachi ne. Uchéchigo bilé rió 'ma ra'íchale 'emi saíla niraga. Moisesi ju alué napu 'emi saíla niraga ra'íchale, alué napu 'emi 'we galele. 'Émika buwé mochí napurigá gu'írimala nobi alueka 'máchigo 'emi saíla niraga ra'íchale ko, 'lige osiruga chujkú apélichi napu ra'íchale Moisesi. 46'La bijchiá ju 'emi tabilé bijchígiligo Moisesi ra'ichálila, alueka ne'chí gu'íriga osale 'lige 'émika tabilé bijchíginiligó napu ne ruwí. 47'Emi tabilé bijchígasaká napu Moisesi osale, 'liko tabilé bijchígimala napu ruwimela ne.

will be added

X\