SAN JUAN 10

1'Liko Esusi anile: ―Bilé go'lé iligéturu rejtete tegoka newárigime, 'lige 'yérigame kéturu alué tegoli. 'Lige bilé rió ilime kéturu yochi tebuka. 'Lige bilé rió sébaturu alé go'lechi 'lige alué rió tabilé bajkigéturu alé yochi simíriga, pe re'pami amóbami 'máraturu, alué rioka pe bilé rió chigórigame júkuru. 2Alué bujkégame ka napu bo'á neseme ju 'mimi jami, alueka 'la alé yochi bajkimeli júkuru. 3'Lige alué napu tebuka ilime ju alé yochi, alueka i'púmili júkuru alué bo'á neseme sebasa alé. 'Lige alué bo'aka asíriga 'la gepume júkuru alué bo'elo ra'ichálila. 'Lige alueka asíriga 'la rewagá bayeme júkuru a'pílipi alué bo'á bo'né bujkula, 'lige alué bo'aka yati buyásime júkuru. 4Napu'lige 'ma suwábaga buyasa alué bo'né bujkula, 'liko alué bo'éloka bajchá ename júkuru 'lige alué bo'aka guwana e'yéname júkuru alué bo'elo najátiga, napugiti 'wéchigo 'la machime kame aleké aníchinio ne'oa. 5Tabilé siné najátamala alué bo'á bilé ralámuli tabilé machime nísaká alué bo'á alué bo'elo. 6Esúsika ye ra'íchali ra'íchame nile nobi ralámulika tabiléchigo námame nílekó alieti ruyame ko ye ra'íchali. 7Alekeri Esúsika uchéchigo bilé ra'íchali ruyele. Regá anele: ―Neka 'la bijchiá aní. Neka napurigá bilé yochi napu bo'á simárame ju, pe alarigá ju ne. Yeka aniame júkuru ralámuli napu ekí 'la moinánilime ju rewagachi, asíriga 'la e'wámili júkuru napu ne nulá. 8Suwábaga rió napu ekí sébale alé go'lechi bajchá ta'chó sébachi ne pe napurigá chigórigame nile, pe alarigá nile alué ralámuli. 'Lige alué bo'aka tabilé e'wame ju alué ralámuli nulachi. Pe a'chigóriga ju alué ne oyérame 'yuga. Alueka tabilé e'wame ju uché jaré ralámuli nulachi, pe ne'chika 'la e'wime ju. 9Napu'lige alué bo'á 'ma mo'isá alé pachami go'lechi 'liko alué bo'á 'ma tabilé che ikimeli júkuru. Napu'lige buyásisa alué bujkégame 'yuga abiena tabilé che ikimeli ju. Pe a'chigóriga ju ralámuli alué ne'chí oyérame. 10› Bilé rió chigórigame ka pe chigomia nawame ju alé go'lechi, pe me'ligá suwábimia suwábaga ajágame. Neka pecha ala'símia nawákó. Neka ralámuli gu'írimia nawákuru napurigá abé 'la ganíliga ejperélamala, napurigá 'we a'lá sébali ralámuli nímala. 11Neka pe napurigá bilé rió bo'elo ju napu 'we a'lá nesérame ju bo'né bujkula bo'á. Bilé rió bujkégame bo'á 'we a'lá neseme ju bujkula, alueka tabilé chéláme ju rekó mukié nemika napu'lige ajágame jami oyame o ralámuli chigórigame chigónilichi alué bo'á alué rió bujkula. 12Bilé rió pe iligá enomí meka neseme ajágame, alueka tabilé alarigá ju napurigá bukégame rió, napu'lige etea bilé olí (lobo) 'naka enágichi pe a'reme ju bo'á. Pe bo'nepi na'temame ju, alekeri 'másame ju. Tabilé chéláme ju 'lige tabilé na'temame ju alué rió pecha bo'né bujkula kame alué ajágame napu neseka eyena. 'Lige alué olí bo'á me'lísachi 'lige uché jaré bo'aka 'ma suwábaga ra'lá mo'ibámili júkuru majaga. 13Alué rioka pe 'másame ju napugiti alué rioka péchigo nóchame kame, tabilé chéláme ju rekó alué ajágame o'lite chigórige pecha bo'né bujkula kame. Pe enomí meka nóchame kame. 14› Neka asíriga 'la repume ju alué ne'chí oyérame ralámuli. Neka asíriga 'la machíguru alué ne'chí oyérame ko, 'lige alué ne'chí oyérameka asíriga 'la machíguru ne'chí, 15napurigá ne O'nola 'we a'lá machí ne'chí, 'lige néchigó 'we a'lá machí ne bo'né O'nola. Neka mukumeli júkuru alué ne'chí oyérame gu'íriga, a'lígeko 'ma listo ajtí ne mukumea. 16Uchéchigo jaré ralámuli mochí, alué napu tabilé ralámuli jurío ju. Aluéchigó abiena ne'chí oyéramili ju, alueka gepúmili júkuru napurigá aní ne, 'lige abiena ne'chí oyérame gainámala a'chigóriga napurigá alué ralámuli jurío. Neka Wa'lula nímili júkuru suwábaga ralámuli nuleme, napurigá bilé bo'á neseme. 17› Neka 'ma listo ajtíkuru mukumea 'lige uchéchigo siné naremia alawá napurigá uchéchigo ajagá asimémpá ne. Alekeri ne O'nola Onorúgame 'we galé ne'chí. 18Ta'wesi me'limela ne'chí, ne tabilé nejísaká lisensia napurigá ne'chí me'limela. Neka 'la lisensia níkuru, neka mukumeli júkuru napu'lige ne bo'né mukunali, 'lige abiena 'la lisensia nígame ju ne napurigá ku ajánamala ne. Alué ne O'nola Onorúgame nulá ye 'nátili. 19Napu'lige alué ralámuli jurío akisá ye ra'íchali, ta'mé 'la ganíliga ejtebile. 20Jaré alué ralámuli jurío regá anile: ―Alueka bilé remónisi alawala ajchágame ju pachágana, pe lo'í ju. ¿Chonigá gepúlibeché? 21'Lige jaré anile: ―Bilé rió u'tabela remónisi alawala ajchágame nísaká pachágana pecha aliena 'la semátiri ra'ichámilikó napurigá ra'icha ye rió. Bilé u'tabela remónisika pecha gainámalagó bilé ralámuli tabilé ma'chílime sa'wá. 22Romó nile a'lige. Alé we'ká riógichi Rusaleni anilichi wa'lú piesta nerule, alué piesta nélálime aliéniko gatélirigo alué wa'lú re'obá, nabí bamí piesta newame nile a'lige rawé. 23'Lige Esúsika alé wa'lú re'obachi ra'pichí eyénale napu bilé bortali ilile napu Salomoni anilime nile alué bortali. 24'Liko we'ká ralámuli jurío napuíle noligá alé napu ilile Esusi rukéniliga uché rajpé. 'Lige rukele: ―¿Chiéniko ruimé olá mué chieri ko mué bo'né? 'La bijchiá ruipóguru, ¿mué ju Kristo napu buinámala ralámuli chátiri bowechi? 25'Lige Esúsika nejele: ―'Ma ruwí ne, tabiléchigo bijchíginiligó 'emi. Ne O'nola Onorúgame 'ya ne'chí bilé nóchali napurigá 'we a'lá semátiri tábiri nochámala ne bo'né 'nátaga napu ta'wesi rió newame ju. 'Emi 'ma etiáturu ne alieri nóchachi, alekeri 'la machiati kárékuru chieri ko ne. 26Nobi 'émika tabilé bijchígigo napu ne ruwí, pecha ne'chí oyérame kame. 'Émika napurigá bo'á tabilé ne bujkula, alarigá ju 'emi. 27Alué bo'á 'la ne bujkúlaka, alueka asíriga 'la machime ju ne ra'ichálila, alekeri 'la najátame ju ne'chí. 28Neka alawá 'yáguru alué ne'chí oyérame napurigá uchéchigo siné ku ajánamala napu'lige suwisá, 'lige alué ne'chí oyérame ka pecha 'wesi nejpósimalagó. 29Alué ne'chí oyérame ne O'nola nejíkuru. Alueka asíriga wa'lú júkuru suwábaga me'tigá, napu ekí alué nílaka pecha 'wesi umabámalawé bujea, napugiti bo'né neseme kame. 30Ne 'lige ne O'nola si pe bi'lepi 'nátili 'nátame niru. 31'Liko alué ralámuli bariseo uchéchigo siné bajsibúnilile alué Esusi napurigá abé i'bé. 32'Lige Esúsika anele: ―Neka asíriga we'ká semátiri nóchali nóchaturu napurigá 'emi etémala, O'nó Onorúgame a'walílate newáturu ne alué semátiri nóchali. ¿Tachiri nóchame korigá bajsibúwaché ne? 33'Lige alué ralámuli juríoka regá nejele: ―Tabilé alekeri gite bajsibuwa mué 'we semátiri tábiri newigáriká. Bajsibuwa mué napugiti pecha nirame kame mué alué Onorúgame. Mueka pe apiépiri rió ju, pe alarigá júkuru, pe iligá napurigá Onorúgame neraga ra'icha mué, peka Onorúgame ke, pe iligá rió ke. 34'Lige Esúsika regá anile: ―Alué 'emi nila ra'íchalika regá aní, alué napu Onorúgame anílige: «'Émika napurigá Onorúgame júkuru.» 35'We 'la machiáguru alué napurigá anile Onorúgame 'we 'ya ('lige napu anile Onorúgame 'ya abiena sirbe ju jipe). Onorúgame anele alué ralámuli «napurigá Onorúgame ju 'emi», alué ralámuli napu ruwime nile napu anele Onorúgame. 36'Lige alarigá nisa, 'lige ¿chonigá gastigáriniliché ne'chí Onorúgame Inolá korichi ne bo'né? Onorúgameka ne'chí wanápale 'lige alekeri júlale ne'chí jékana wijchimoba. ¿Chonigá laníché 'émika ne tabilé nirame ko Onorúgame? 37Ne tabilé sébali olásaká napu najkí ne O'nola, 'liko tabilé bijchígilime júkuru ne ra'ichálila. 38Tabilé bijchígiliká napu ne aní, abirigáchigo 'la bijchígilime júkó napu ne sébali olá napu Onorúgame najkí. Siné kachi 'la e'wame nísaká ne napu nulá alué Onorúgame, 'liko 'emi níriga 'la bijchígilime júkuru ne wa'lú a'walí nígame ko napu Onorúgame 'yale ne'chí. Aminami neka 'we a'lá 'nátaga eyéname ju Onorúgame na'tálila. 39'Lige uchéchigo siné cha'pinálile, pe iligá tabilé cha'píliru Esusi. 40'Liko alué Esusi simile alé bakochi na'lebo 'nálige Jorani anilichi 'omi niraga napu rayénali ma'chíname ju, 'lige alé sébale Esusi (napu Betánea anilichi ju). Alé ju bilena napu 'ya asale Juani rewará ralámuli. 41We'ká ralámuli simíbale alemi e'nemia Esusi, 'lige anile a'boi ra'íchaga: ―Juánika tajsiné newáturu 'we semátiri nóchali napurigá Esusi, tabilé siné sa'wale ralámuli nayúkame. Suwábaga napu ra'íchale Juani alué Esusi olagá, 'we a'lá bijchiá nílekuru. 42We'ká ralámuli napu ekí alé napuíle 'we bijchígale napu anile Esusi alé, aminami asíriga 'la e'wele napu anile.

will be added

X\