HECHOS 22

1―'Emi ralámuli jurío napurigá ne 'lige 'emi e'wélala jurío abiénachigó, 'we 'la gepusi ye ra'íchili churigá 'la nemime ne. 2'Lige alué ralámuli alué ebreo ra'íchachi akisá, abéchigo kilí mochíbale alué ralámuli alé. 'Lige alué Páulo anele alué ralámuli: 3―Neka pe bilé rió jurío júke'é, alé Tarso anilichi we'ká riógichi ochérigame, alé ejiro Silisia anilichi. 'Lige u'lubéká jena Rusaleni bejterá ne. 'Lige jena asagá beníruturu ne alué Gamalieli anilime riote alué nulalí 'ya nerúgame. 'Lige ne 'we oyérame ju Onorúgame napurigá nokame ju 'emi ralámuli. 4'Lige ne 'yako 'we najátame ke ne alué ralámuli napu oyérame ke alué Nuebo Bowé, riótiri 'lige umugítiri. 'Lige 'ma cha'pisá, nejime ke ne alé e'wélalachi napurigá me'limela. Ne chojkila kéturu napurigá suwimela alué ralámuli. 5'Lige alué abé wa'lula balé, 'lige alué uché jaré e'wélala alé wa'lú re'obachi nulame, suwábaga alué ralámuli 'we a'lá machíguru ne alarigá 'síligo. 'Lige alué ralámuli 'yáturu ne'chí osilí napurigá o'tomela ne alé we'ká riógichi Ramasko anilichi, napurigá ne 'yámala alué ralámuli jurío alé Ramasko mochígame napurigá eliwa ne napurigá cha'pimela ne alué ralámuli Esukristo oyérame alemi mochígame, napurigá jeka Rusaleni a'pámala ne bulugá napurigá gastigáriwa jena alué ralámuli. 6Páulo uché rajpé ra'íchili ruwile, 'lige anile: ―'Lige ne 'mi alemi bowichimi enágichi alé Ramasko simea, 'lige amulí sébachi ne alé we'ká riógichi Ramasko anilichi, 'lige rawé kéturu amulí rawilichi, 'lige a'wágame ra'ósaga ilíbaturu alé 'pákana rewagáchika. 'Lige noligá ra'ósiga ilíbaturu alé napu ne iligé. 'We rasórume kéturu alué ra'ósali. 7'Lige ne 'ma wijchí bo'íbaturu. 'Lige alé wijchí bo'igá bilé ra'íchali akéturu ne. 'Lige aniéturu alué ra'íchali: «Sauli, Sauli, ¿chonigá sayega eyena mué rió ne'chí 'yuga?», aníchane alué ra'íchali alé. 8'Lige ne anéturu: «¿Chieri ju mué sikaniá?», anéturu ne alué ra'íchili. 'Lige aniéturu alué ra'íchali: «Ne rió ju Nasareta bejtégame alué Rabí rijimala napu nawámili nílige, napu mué najatu resí olániliga, alué ju ne.» 9'Lige alué ralámuli napu ne 'yuga e'yénilige alemi, alueka 'we a'lá sébali etele alué ra'ósali, 'lige 'we majale. 'Lige alué ra'íchili napu ne akele, alué ralámuli tabilé akele. 10'Lige neka rukéturu: «Mué Wa'lula, ¿chu'símili júkó ne?» 'Lige alarigá nejele: «Ilísiwa mué alé, 'lige yati simiboa alé 'mimi we'ká riógichi Ramasko anilichi. 'Lige mué rió alé we'ká riógichi Ramasko sebasa, alé bilé rió ruyémala mué churigá 'símio mué.» 11'Lige alué ra'ósili 'ma tabilé ma'chílime newáturu ne busila. 'Lige alué ralámuli alué napu ne 'yuga e'yénilige, alué ralámuli sekachí cha'pigá baníruturu ne'chí alé miná we'ká riógichi Ramasko anilichi. 12› 'Lige alé we'ká riógichi Ramasko anilichi asale bilé rió Ananíasi anilime. 'Lige alué rió 'we a'lá sébali olame nile alué Moisesi nila nulalí. 'Lige suwábaga alué ralámuli jurío alé we'ká riógichi Ramáskochi mochígame 'we a'lá nirame nile alué rió Ananíasi. 13'Lige alué rió Ananíasi nawáturu alé napu ne ajtigé ne'chí e'nemia. 'Lige aniéturu alué rió alé nawasa: «Mué Sauli, ramué okaka jurío niru, ku 'la ma'chílime nímala mué.» Napu'lige ne lanésiga, yati ku ma'chili ne, 'lige etiáturu ne alué rió. 14'Lige aminami aniéturu alué rió Ananíasi: «Onorúgame 'we gu'írile alué ralámuli 'ya mochígame ramué rijimala, Onorúgameka 'nátale 'we 'ya napurigá mué rió 'la machimela churigá olánilia Onorúgame ramué, 'lige aminami napurigá mué 'la etémala Esusi 'la sébali olame tajsiné che'sime, 'lige aminami napurigá mué akimela bo'né alué rió ra'íchachi. 15'Lige Onorúgame najkíguru napurigá mué suwábaga ralámuli ruyémala alué napu etele mué abiena napu akele mué. 16'Lige jipe tabilé aminabi buwewa mué. 'Lige yati rewarárigame niwa mué rió alé wa'lú ba'wichí bochígimi bokuíka, alué Wa'lula Onorúgame tániga e'kali napurigá e'kámala mué na'tálila.» 17'Lige alué Páulo aminabi ruwile ra'íchili: ―'Lige ne ku jena Rusaleni sebasa, simigéturu ne alé wa'lú re'obachi Onorúgame 'yuga ra'ichamia. 'Lige ne alé iligá Onorúgame 'yuga ra'icha, Onorúgame etiáturu ne 18'lige etiáturu ne alué Wa'lula napu ne'chí nuleme ju. › 'Lige aniéturu alué Wa'lula: «Mué Páulo yati simiboa jena Rusaleni asagá. Alué ralámuli jena Rusaleni mochígame pecha bijchígimiligó mué ra'ichálila churigá ko ne», aniéturu alué Wa'lula. 19'Lige ne anéturu: «Mué Wa'lula, suwábaga ralámuli jena mochígame 'we a'lá sébali machí ne 'we ichúrimi u'kuchí jurío re'obálachi eyéname ko ne alué ralámuli mué oyérame 'yaga, 'lige ne nuleme ke napurigá cha'pimela galírale mo'amia alué ralámuli, 'lige aminami nulame ke ne wejpisóniliga alué ralámuli mué oyérame. 20'Lige alué Siteba me'liachi, alué mué ra'ichálila ruwime, 'lige ne alé iligéturu alué rió me'liachi. 'Lige ne 'we a'lá niráturu napurigá me'liboa alué rió. 'Lige aminami ne repúturu alué ralámuli o'páchala napu bujale alué ralámuli alué Siteba bajsibumia.» 21'Lige alué Wa'lula ané ne'chí: «Simiboa mué alé 'mimi mejká napurigá benírimala mué Onorúgame nila ra'íchali alué ralámuli tabilé jurío.» 22'Lige alué lakí ra'íchali gepusa alué ralámuli, 'lige uchéchigo siné chojkile alué ralámuli bochí aniá ne'oa. 'Lige e'wele sináká anile alé jaga: ―Yati me'liboa alué Páulo, cha 'sime rió ju alué, tabilé we'lisi ajagá a'rewa alué rió jena ―alarigá sinale alué ralámuli alé jaga. 23'Lige alué ralámuli bijí 'we ne'oa jágichi alé, o'pacha bujagá lowagá anile alué ralámuli ayoga, 'lige aminami alué we'étiri 'pari paka anile. 24'Lige alué abé wa'lula sontalo nulele alué uché jaré sontalo alué Páulo cha'píniliga, napurigá alé galírale bajchawa alué a'boi sontalo galílachi. 'Lige aminami nulele napurigá alué sontalo wejpisoka rukémala alué Páulo tachiri najsibúliga alué ralámuli 'yuga, chonigá aliena ayóliga alué ralámuli alué Páulo 'yuga. 25'Lige amulí wejpiá alué Páulo alué wi'chí sipanárigamete, 'lige anele alué Páulo alué sontalo gapitánila alé ilígame: ―¿'La lisensia ni mué napurigá wejpisómala bilé rió romano peka 'cho rukigá tachiri najsibúliga ne? 26'Lige alué gapitani alué ra'íchili akisá, simile alué abé wa'lula sontalo e'nemia. 'Lige simigá alué gapitani alé anele: ―'We a'lá 'nátaga, siné kachi cha 'símirépokué mué alué rió 'yuga. Alué rioka 'we najtékame ju, 'lige aminami romano ju ―anile alué rió simigá alé 'mimi alué abé wa'lula sontalo e'nemia simiá. 27'Lige alué abé wa'lula sontalo yati simile e'nemia alué Páulo. 'Lige rukele alué abé wa'lula sontalo alué Páulo nawiga alé: ―¿'La bijchiá romano ju mué? ―anele. 'Lige alué Páulo nejele: ―Júwé ―anile alué Páulo. 28'Lige alué abé wa'lula sontalo, anele: ―Ne níriká we'ká enomí najtigí'é romano gainalia ―anile alué abé wa'lula sontalo. 'Lige alué Páuloka nejele: ―Romano ju ne, ne o'nólaka romano níligame, alekeri romano ju ne ―anile alué Páulo. 29'Lige alué sontalo alué Páulo wejpisónalime ku a'mibé simíbale. 'Lige alué abé wa'lula sontalo 'we majaga etele alué Páulo machisáká romano ko. 30'Lige melénala alué abé wa'lula sontalo, 'we machinálile tachiri najsibúliga alué Páulo alué ralámuli 'yuga, chonigá aliena ayonia alué Páulo. 'Lige nulale ma'chí pániliga alué Páulo. 'Lige nulale napurigá suwábaga napubuwa alué balé e'wélala, 'lige aminami alué ralámuli e'wélala selígame abiena 'ma bayéliru aléchigó napurigá napubuga mochiga rukémala alué ralámuli tachiri najsibúliga alué Páulo alué ralámuli 'yuga. 'Lige alué ralámuli suwábaga 'ma napuísa, 'lige alué Páulo alé o'wemi eláleru alué we'ká ralámuli mochígichi.

will be added

X\