HECHOS 18

1'Lige a'kinana simile alué Páulo alé we'ká riógichi Korinto anilichi. 2'Lige alé we'ká riógichi Korinto najtépale bilé rió jurío Akila anilime. 'Lige alué rió Akila alé we'ká riógichi Ponto anilichi ochérigame nile. 'Lige pe kulí nawágame nile alué rió Akila alé Korinto alué upila 'yuga napu Prisila anilime nile. Alé 'naka simíbale alué oká ralámuli alé napu mochí alué ralámuli italiano ra'íchame. Alé we'ká riógichi wa'lúlachi Roma ejperégame nile 'yako. Abijí alé Roma mochiga Akila 'lige Prisila, alué wa'lula napu Kláurio anilime nile suwábaga alué ralámuli jurío 'ma mabule, 'lige jaré alué ralámuli jurío alé Roma mabúsiga 'ma júmasile 'lige sébale alé Korinto. 3'Lige alué Páulo simile alué ralámuli kólimia Akila 'lige Prisila. 'Lige alué Páulo pe aba alué nóchili nígame nile a'chigóriga napurigá alué ralámuli. 'Lige alué Páulo alé asale nocha alué ralámuli 'yuga. Alué Páuloka u'kuchí galí newame nile gemá napisúligamete. 4'Lige alué Páulo alé asagá, nabí rawé sawalachi resíbulichi simime nile alé alué ralámuli jurío re'obálachi «sinagoga» anilime. 'Lige alé re'obachi iligá ruwime nile alué Páulo Onorúgame ra'ichálila. We'ká ralámuli jurío mochile alé 'lige abiena mochile we'ká alué ralámuli tabilé jurío. 'Lige alué ralámuli 'we rukeme nile. 'Lige alué rió Páulo najkime nile napurigá alué ralámuli 'la bijchígimala alué ra'íchili napu ruwile alué Páulo. 5'Lige sébale alué oká rió alué Silasi 'lige alué Timoteo ejiro Maseróniaka simíbaga. 'Lige alué sebasa alé, a'rele alué Páulo nocha alué gemá napisua napu newalime nile galí, alésíko pe Onorúgame nila rejcholi ruyeme nile. Ruyele alué ralámuli jurío Esusi níligo napu Onorúgame júlale napurigá gu'írimala alué ralámuli. 6'Lige jaré alué ralámuli jurío alé mochígame sairaga mochile 'lige 'we gawélele alué Páulo ra'ichálila. 'Lige alué Páulo alué o'pacha bujasá sawele. Alueka ruwime nile tabilé chokila ko. 'Lige anile alué Páulo ala'sika: ―Onorúgame gastigárimala 'emi ralámuli, 'liko neka tabilé chokila nímala. 'Lige jípeko ne simela alé napu mochí alué ralámuli tabilé jurío alué ye ra'íchili rejcholi ruyemia ―anile alué Páulo. 7'Lige alué Páulo 'ma lanisá, ma'chínale alé re'obachi. 'Lige alué Páulo alé ma'chínasa, 'lige simile alé a'bé uché bilena galírale alé napu bejtele alué Justo anilime rió. Alué rió 'we a'lá nirame nile Onorúgame. Alé re'obá ilígachi chega bejtégame nile alué rió. 8'Lige alué Krispo anilime rió napu wa'lula nile alé re'obachi nulame, alué rió 'we a'lá bijchígile alué Esukristo ra'ichálila napu ruwílige Páulo alé iligá, 'we 'la oyérale, 'lige suwábaga alué ralámuli alé galírale mochígame alué Krispo bejtélachi 'we 'la oyéralechigó alué Esukristo ra'ichálila. 'Lige we'ká alué uché jaré ralámuli alé we'ká riógichi Korinto mochígame 'we 'la oyéralechigó alué napu ruwílige alué rió Páulo. 'Lige 'ma rewaráliru alué ralámuli alé wa'lú ba'wichí bokuíka bochígimi. 9'Lige bilé rukó Onorúgame etérale alué Páulo alué Wa'lula Nulame Esukristo. 'Lige anile alué Esukristo: ―Tase majawa mué rió Páulo, aminabi rupoa ne ra'ichálila. 10Neka nabí alé a'bé ajtíkuru mué repuka napurigá tabilé 'wesi cha olámala mué. Neka najkí napurigá aminabi ruwimela mué ne ra'ichálila, we'ká ralámuli mochígame jena we'ká riógichi napu oyérimili ju alué ra'íchali ―anile alué Esukristo. 11'Lige alué rió Páulo asale alé we'ká riógichi Korinto bilé bamí miná nasipa. 'Lige 'we semáriga beniria asale alué ralámuli alé we'ká riógichi Korinto mochígame Onorúgame ra'ichálila. 12'Lige alué rió Galioni selígame kachi alé ejiro Akaya anilichi, alé napu wa'lú we'ká riógichi Korinto bo'í, 'lige we'ká alué ralámuli jurío sairale alué rió Páulo. 'Lige alué ralámuli jurío cha'pile alué Páulo, 'lige cha'pisá, o'tole alé napu gatélime nile alué ra'íchili, alé napu asale alué rió wa'lula Galioni anilime. 13'Lige anele alué ralámuli jurío alué wa'lula Galioni: ―Ye rioka 'we ané ralámuli napurigá Onorúgame oyéramala nobi se'unáriga ruwígó Onorúgame oyérilime tase napurigá nulá ramué nulalila. 14'Ma amulí ra'íchale Páulo, 'lige yati neraga bajchá ra'íchale alué wa'lula Galioni. Alué rió Galioni anele alué ralámuli jurío: ―'Emi ralámuli e'chewa mochí ye rió chibi 'sime kóriká o nejkome kóriká, 'liko alarigá nísaká, 'la gatémala ne. 15'Lige alué napu 'emi ruwí pe 'emi a'boi ra'ichálila kárékuru, 'lige 'emi a'boi nulalila. Alueka pe 'emi a'boi gatéwagó alé 'minami simíbaga. Neka tabilé wa'lula nínili alué alieti ra'íchili gatélichiká. Neka pecha alué nóchali nígame kame ―anile alué rió wa'lula. 16'Lige lanesa, alué Galioni 'ma buyánale alué ralámuli jurío alé napu gatélime nile ra'íchali. 17'Lige ta'chó simíbachi alué ralámuli jurío, cha'pile bilé rió Sóstene anilime napu nulame nile alué jurío re'obala. 'Lige alué rió cha'pisá alé, wejpisóliru. 'Lige alué wa'lula Galioni 'lige alué uché jaré e'wélala pe alé jale e'negá. 'Lige alué rió Galioni tabilé chélále rekó alieti etea, tabilé che'sile. 18'Lige alué Páulo alé Korinto asale we'kabé rawé. 'Lige we'kabé rawé asisá, ariosi anele alué we'ká ralámuli Onorúgame oyérame, 'lige 'ma simile. 'Lige jímole alé bárkochi alué Páulo alué mukí Prisila anilime si, 'lige alué Prisila gunala Akila abiena si simile, 'lige uché jaré ralámuli abiénachigó. Ta'chó jimia bárkochi alé Senkrea anilichi, sikale bo'né gupala re'wániga ajchagá alué Páulo, 'liko 'ma jímale alé bárkochi. 19Napu'lige bajonisa, 'lige alé we'ká riógichi Ebeso sébale. 'Lige alésíko alué Prisila 'lige alué Akila uchéchigo bilena simíbale, 'lige alué Páulo alé rejpile bi'neli. 'Lige alué Páulo simile alé na'minami u'tá jurío re'obálachi. 'Lige alué Páulo alé re'obachi iligá, alué we'ká ralámuli jurío 'yuga ra'íchale alé. 20'Lige alué ralámuli jurío anele alué Páulo: ―Mué Páulo, pe rekó we'kabé rawé asibóká jena we'ká riógichi ―anéleru alué Páulo. 'Lige alué Páulo tabilé we'lisi asinálile alé. 21'Lige ariosi anele alué ralámuli alé mochígame, 'lige anile: ―Uché nawame ne jeka 'emi ralámuli e'nesia, Onorúgame 'la elásaká ―anile alué Páulo. 'Lige alanisá, simile bárkochi asagá alué Páulo. 'Lige simile alé uché bilena we'ká riógichi mejká Sesarea anilichi. 22'Lige alé we'ká riógichi Sesarea sebasa alué Páulo, 'párimi simile alé we'ká riógichi Rusaleni anilichi alué ralámuli Esukristo oyérame kólimia. 'Lige alé we'ká riógichi Rusaleni asisá pe'wera, 'lige uchéchigo bilena simile alué Páulo. Simile alé Antiokía anilichi. 23'Lige alé Antiokía pe'wera asisá 'lige uchéchigo bilena simile alué Páulo. Simile alé 'mimi ichúrimi we'ká riógichi enamia ra'íchali ruigá alué Esukristo oyérame napurigá abé 'la na'támala Onorúgame 'yuga. Okaná ejírochi eyénale, bilena Galasia anilichi 'lige uché bilena Prijia anilichi. 24A'lige rawé sébale bilé rió jurío alé we'ká riógichi Ebeso anilichi, Apolo anilime rió. 'Lige alué rió Apolo alé we'ká riógichi Alejantría ochérigame nile. 'Lige alué rió 'we a'lá benégame nile Onorúgame ra'ichálila ra'íchali ruigá. 25'Lige alué rió uché jaré ralámulite beníriligame nile 'ya churigá 'sile alué Wa'lula Nulame Esusi. 'Lige alué rió Apolo 'we a'lá semáriga ruwile alué rejcholi. Alué rió a'lá námale Juani rewaráligo ralámuli napurigá a'rémala alué tabilé 'la 'nátili. Alué Apolo tabilé machile alué ralámuli naréligo Onorúgame Alawala pe'tá nujubapi Esusi mukusá. 26Napu'lige sebasa alé Ebeso, simile alé u'tá jurío re'obálachi «sinagoga» anilime 'lige ruwile Onorúgame nila ra'íchali tabilé majaga. 'Lige alué mukí Prisila 'lige alué Prisila gunala Akila, alué oká ralámuli akele alué Apolo alé ruyá ilígachi. 'Liko alué oká ralámuli bayérole alué Apolo alé a'boi ejperélachi napurigá ruwimela abé 'la churigá ko Onorúgame bowela. 27'Lige a'kinana alué rió Apolo siminálile alé ejiro Akaya anilichi Onorúgame ra'ichálila ruyemia. 'Lige alué ralámuli Esukristo oyérame alé Ebeso 'nátale 'we 'la ko napurigá simela. 'Lige jaré alué rió Esukristo oyérame osilí osale napurigá o'ká simela alué Apolo. 'Lige anime nile alué osilí: «'La 'we semáriga galegá etéwaká ye rió Apolo alé we'ká riógichi Akaya sebasa», anime nile alué osilí. 'Lige alué Apolo alé Akaya sebasa, 'we semáriga gu'írile alué ralámuli alé mochígame, alué ralámuli napu Onorúgame gu'írilige napurigá 'we a'lá bijchígime nímala Onorúgame ra'ichálila. 28'Lige alué Apolo 'we a'wágame ra'íchale Onorúgame ra'ichálila alué ralámuli jurío 'yuga. 'Lige alué ralámuli abiénachigó 'we a'wágame ra'íchale rukigá alué Apolo. Bo'né Apolo 'we a'lá ma'chígime ruwile Onorúgame ra'ichálila alué Esusi níligo alué napu Onorúgame julámiorílige. 'Lige alué ralámuli jurío tabilé siné neyúrale alué Apolo 'yuga.

will be added

X\