2 CORINTIOS 12

1'Lige neka chijuna ruyá napu ikílige ne. 'Lige siné kachi pecha nejkúrimeréko ye ra'íchali 'emi ralámuli níriga. 'Lige neka abirigá ruimeli júkuru iligá tabilé rióliga. Ruimé ne napu Onorúgame etérale ne'chí. 2Neka machí bilé rió Kristo oyérame simíliga alé rewagachi napu Onorúgame ajtí, 'ya nile makué naó bamí. 'Lige pala 'la ajagá simíliga alué rió o pe alué alawálacho simílegeré Bo'né Onorúgameka a'lá sébali machíleké. Neka tabilé 'la machí. 3'Lige neka 'la machí alué 'la sébaligo alé napu ajtí Onorúgame, alé napu 'we semárikáchi ju. Pe alué bo'né Onorúgameka 'la machíleké alarigá moyénaliga alué rió alé rewagachi. 'Lige alé rewagachi ruyéleru alué rió bilé ra'íchali. 'Lige Onorúgame tabilé lisensia 'yale napurigá ruwimela alué rió alué ra'íchali napu akele alé rewagachi. Ne kéturu alué rió napu simile alé 'pa rewagachi. 5Uché bilé rió nísaká, 'lige neka 'la ra'ichámala ke napu ikile, nobi tabiléchigo uché bilé rió nílekó, pe ne kéturu. Alekeri tabilé uché rajpé ra'ichámala ne, neka tabilé gunarúgame nínili. Onorúgame 'sile ne'chí o'toa. Neka pecha a'walí nígame ka. 6Ne ra'ichásaká napu ikile ne 'pa rewagachi, 'la bijchiá nímala ke. Rekó regá ra'iche, pecha lo'í kéréko ne. Tabiléchigo aminabi animélagó ne. Ralámuli pecha machígó churigá ikíliga ne alé re'pá rewagachi, pecha machígó ne 'yega aniá. Alekeri abé a'lá ju tabilé ra'ichalia. 7'Lige aminami bo'né Onorúgame lisensia 'yale alué Satanasi napurigá nejkumémala ne'chí 'yuga. 'Lige ne rió alarigá 'la tabilé gunarume nímala alué Satanasi nejkumesa. 'Lige ne tajché olásigaká alué Satanásite, 'lige 'we rasigá gunarume nímala ne, ne 'we semati etérume kóriká Onorúgamete. Alekeri Onorúgame lisensia 'yale napurigá alué Satanasi se'winá olámala ne'chí napurigá tabilé gunarume nímala ne. 8'Lige ne baisá tani alué Wa'lula Esukristo napurigá bujémala alué napu ne'chí resí olale alué Satanasi, 9'lige ané ne'chí Esukristo: «Ne a'walila 'we 'la ju, aluete 'we 'la anachawa. 'We 'la ma'chígime nérékuru napu'lige ne gu'írichi alué bilé ralámuli 'we resítiri.» Alekeri 'we 'la ganíliga ajtí ne rekó ne chibi ikié, 'la sébali néré Kristo nejkúrime ko napurigá 'la anachawa. 10'Lige ne 'we a'lá ra'sálagá ajtí rekó 'we resí ikié ne, alué Esukristo uché rajpé abé a'lá semáriga gu'írame ju ne'chí. 'Lige ne i'sínimi 'we rasigá resí ikime ju, tabilé chérigá neyúsisa 'ínili. 'Lige i'sínimi alué ralámuli ne'chí me'linálime júkuru alué Esukristo ra'ichálila ruigá eyénachi ne. I'sínimi 'la iwégame resíriga oyame ju ne, tabilé chérigá neyúsisaká 'ínili. 'Lige neka tabilé bilé a'walí nígame júkuru napurigá neyúsimala ne alé. 'Lige neka abirigáchigo 'la neyúsime júkuru napurigá bilé rió wa'lú a'walí nígame niraga, 'lige pe Onorúgame a'walila gite 'la neyúsime júkuru ne. 11Pe napurigá bilé rió lo'í niraga ra'icha ne, alarigá ra'íchame ju ne napurigá 'la akimela 'emi. 'Émika 'we 'la semáriga ra'íchame ju alué chátiri ralámuli 'yuga. 'La ra'ichátékuru ne'chí olagá rekó pe u'tabela ke ne, napugiti neka abé najtékame ra'íchame kame me'tigá alué ralámuli napu mayeme ju e'wélala ko Krístote julárigame. 12Onorúgame 'yale ne'chí alué a'walí napurigá ralámuli sa'wámala ne napu'lige ne 'emi 'yuga ajtigé. Abiénachigó wa'lú a'walí 'yaru ne Onorúgamete napurigá 'la anachámala ne napu'lige 'we resí oliachi ne. Alarigá nejkúrile Onorúgame napurigá 'la machigá mochímala 'emi Krístote julárigame ko ne. 13Neka tabilé naré alué enomí napu ne'chí 'yámoríle 'emi. Neka pe naréturu alué uché jaré Onorúgame oyérame ralámuli nejílala. Tabilé 'la nísaká alué 'emi nila enomí naregía, 'liko e'káibogó ne. Neka tabilé chibi 'síliga mayé ne. 'Émika pe abisibi najtékame ju napurigá alué uché jaré ralámuli. 14'Lige neka uchéchigo 'ma sébali gatega ajtíkuru alemi simea ne napu 'emi ralámuli mochí. 'Ma baisá nímala ne alemi simiá. 'Lige ne alé uché sebasa, neka tabilé najkí napurigá 'emi ralámuli nejímala enomí, iligá neka najkí 'nalina napurigá 'emi ralámuli 'la bi'lepi 'nátaga mochímala alué Esukristo na'tálilacho. Alué enomika tabilé najkí ne. 'Lige neka napurigá bilé 'kuchi o'nola alarigá ju. Bilé o'noka 'yame ju go'ame alué 'kuchi. 'Kuchi pecha nóchame ka napurigá 'yame go'ame o'nola. 15Siné kachi resí lásiga ka 'emi, neka aba'lá nejímala suwábaga alué napu ekí ni ne. 'Lige neka we'ká rawé nochámala 'emi ralámuli gu'íriga siné kachi resí lásiga ka. Ta cheri káwé ne mukusáká 'emi gu'íriga. Neka abé galesa 'emi ralámuli, 'lige 'emi abé 'la galémili júkuru ne'chí, nobi ta'méchigo 'la alarigá galeme káréko 'emi ne'chí. 16Neka pecha nejkumégó alé, nobi jaréchigo anígó pe 'yégiga olá ne. Tabilé bijchiá ju. 17Tasemi jula ne bujéniliga enomí. 18Ne júleturu Tito uchéchigo bilé gompaniero 'yúriga napu 'emi 'la machime ju. ¿Pe 'yégile Tito 'emi 'yuga? Tabilé 'yégile. Alué Tito 'emi gu'írile napurigá ne. Tabilé tábiri bujélikó. Alué 'lige néchigó Onorúgame Alawala ajchágame niru sulachí. Bi'lepi 'nátame nírukuru. Ramué okaka Kristo oyérame nírukuru. 19'Lige siné kachi 'emi mayéréko ramué pe alarigá ra'íchame ko pe napurigá 'emi 'we a'ká ralámuli. Ramueka Esukristo oyérame niru, 'lige Onorúgame 'we a'lá repúguru ramué napurigá ramué tabilé 'yega ra'ichawa. 'Lige ramué 'we a'lá galelía 'emi ralámuli. Ramueka benírilia 'emi napurigá 'we a'lá benimela Onorúgame nila ra'íchali, 'lige 'emi ralámuli 'la alarigá 'la a'wágame sulégame nímala. 20We'ká 'nata ajtí ne, 'lige ne alé Korinto sebasa, machimela ne pala 'la sébali oláliga 'emi Onorúgame 'yuga. 'Émika tabilé ganíliga etémala ne'chí napugiti neka 'emi gastigárimala ta sébali olásaká Onorúgame nila ra'íchali. Siné kachi napu'lige ne alé sebasa jaré 'emi 'we cha aniá mochímala, 'lige jaréchigo 'we najkuelia mochímala uché jaré nóchame etega, jaré 'we yati na'áumala 'lige jaré ralámuli we'ká ka napuísa 'we bochí aniá mochímala, pe uché jaré ne'ochia, 'we ganílime ju uché jaré ralámuli ne'óchaga pe tabilé akériga alué ralámuli, 'lige jaré 'we riólame ju, 'we jebénigame korime ju, 'lige we'ká ka napuísa a'bopi ra'íchame ju tabilé niraga uché jaré ralámuli. 21Onorúgame bo'né 'la machírimala ne aliena i'nílime ko 'emi. 'Liko 'we chijúnaga rejpímala ne, 'lige nalámala ne alué we'ká ralámuli we'ká rawé 'we i'níliga e'yénachi alué we'ká ralámuli cha nokogá, 'lige tabilé ku a'kabámana 'nátame ju alué ralámuli. Tabilé a'reme ju we'ká umugí 'yuga okoa, 'lige tabilé siné táame nile bilé e'kali, pecha nirame níliga Onorúgame nulalila.

will be added

X\