MATEO 2

1Ba' gu Jesuus bhammɨ maaxir na pai' pui' tɨ tɨɨ' Beleen gui' na bhaan bipio' gu Judea dɨbɨɨr, ba' jano' maaxir na pai' dhuuk jir gɇ'kam ka' gu Eroodis na jɨ'x jir Judea. Ba' jano' jɨ'kchi bhammɨp ba ji bubua mɨt Jerusaleen gui' nam mu ja'k oi'ñka' xia'lhbui, gui' nam jix maatɨt ja nɨi'ñdha' gu chiichia', na mɨt mui' ba tɨɨgim guch Xoi'kam nat ba maaxir. 2Ba' bhai' ba tɨ tɨkka am na sap pa ja'k jax chu'ii', jup kai'ch am: ―¿Pa ja'k jax chu'ii' guch Xoi'kam gui' nat ba maaxir, gui' na saak jir ja gɇ'kam tuk ka' gu ya' kam dhi Israel? Maa'n tɨɨ chich gu gɇ' chi'ɨɨ' na pui'r jum duukam nat ya' pai' ba maaxir guch Xoi'kam. Pui' ku chich ba' aach moo bhai' xi jii na chich bhai' bha tu daañim buiñor. 3Ba' gampai' ji dhuu gu Eroodis nat pui' jɨ' ja kai, panaas kut giilhim jix buam jum ɨlh, gio gu jai' nam jɨ'k bhai' oi'dha' Jerusaleen ba pui' ɨp. 4Ba' ba ja bai gu Eroodis gu ja gɇ'gɇrkam tuk gui' nam bhai' gɇ' chiop ja palhbui'ñdha' gu Israel kam ja'tkam nam tu daanda' buiñor gu Dios, gio ba' gui' nam sap jix mat ka' gu ñio'ki'ñ gu Dios, ba' bhai' ba ja tɨkka na pai' ba' pui' maaxilhia' guch Xoi'kam gui' na saak Dios bha jootsa' jix dhaam dɨr. 5Ba' gui'p tɨtda am: ―Dho mi' dho saak na pai'r Beleen gui' na bhaan bipio' ya' dhi Judea dɨbɨɨr, na gu' pui'm kai'ch gu ñio'ki'ñ gu Dios mi' nat pai' tu ua'nak maadɨt gui' nam bɨjɨk bhaankamu'n tu a'gimɨk, na ja'pnim kai'ch: 6Ba' aapi'm na pim jɨ'k mi' oi'dha' na pai' pui' tɨ tɨɨ' Beleen, gui' na bhaan bipio' gu Judea dɨbɨɨr, cham tu' gampai' bipio' pim, sia ku gu' jai' kap tɨi gɇ'gɇr jir kikcham ya' dhi Judea, na gu' mi' aapi'm jam bui maa'n maaxilhia' gui' nar gɇ'kam ka' ja bui guñ ja'tkam tuk Israel kam. 7Ba' ba ja bai ɨp gu Eroodis gui' nam jix maatɨt nɨi'ñdha' gu chiichia', ba' mu ja'p dɨlhkob jix xɨ'lhim ba ja tɨkka nam pai' ba' duuk mu pai' pu nɨi'ñ gu gɇ' chi'ɨɨ' na bhaan jix maatɨ' nat ba maaxir guch Xoi'kam. 8Ba' daipu' nat xi ja tɨkkak mui' xi ja joot mu ja'k Beleen, jup ja tɨtda: ―Ea na pim mu jimia' mu Beleen. Mi ja'p japim nai' tu gaa'ngɨmɨi tɨgia' gu alhii gui' na pui'r jich Xoi'kam. Ba' no' pimɨt mi' pai' tɨɨ, ya' pim xiñ aa'ñdhidhat na pim pai' dhuuk gio ja'k jup ba suulhgia' na pai' sɨlh jup tui'ka', nañ ba' aañ mui'p jimia' nañ tu daañmɨra' buiñor. 9Ba' gui' daipu' nat jax pu'ñi xi ja tɨɨ'n gu Eroodis, pu jii mɨt. Ba' gamai' gu bɨɨx boi nam mu jiim, bɨɨpɨ' gamai' ba jim gu gɇ' chi'ɨɨ' bha ja'p jix dhaam, gui' na mɨt bɨɨpɨ' dɨr mummɨ ja'k tɨɨ ja ki'aam na bha ja'p daa jix dhaam, ba' mui' pu jim bha ja'p jix dhaam gammɨjɨ nam jax jiim gu bɨɨx boi. Ba' na mɨt pai' dhuuk ba ai mummɨ Beleen, bhai' pɨx ja'p ji dhaibu gu gɇ' chi'ɨɨ' sɨlh mi' na pai'p tu'ii' gu alhii gui' nar jich Xoi'kam. 10Ba' joidham jix bhai'm ɨlh jamɨt gui' nam jix maatɨt ja nɨi'ñdha' gu chiichia' na mɨt ba tɨɨ gu gɇ' chi'ɨɨ' nat bhai' pɨx ja'p ji dhaibu, nam gu'x maat na mi' bap tu'ii' guch Xoi'kam. 11Ba' na mɨt mui' ji baap mɨjɨ ba'k chɨr, mi' pɨx ji chɨɨ mɨt gu alhii na mi ja'p daa, gio gu dɨ'ɨɨ'n. Ba' nam jax jiim, ja o'lhia kɨ'n gu'kɨk bhai' ji chu daanɨ mɨt buiñor gu alhii gui' nar jich Xoi'kam, gio na mɨt xi chu kukpio'kak mi ja'p xi chu dalhxi gui' na mi' tu jim gui' nax dha'ram tu namɨɨk, pui' na jax gu di'oor, gio gui' na joidham uub, gio ba' gui' na kɨ'n tum kubhionda'. 12Gatuuk ba' dai na mɨt mi ja'p ba tɨbia. Ba' ba tɨ tɨɨtkɨ mɨt na sap cham bhaai' nam mu ja'k ka jiimda' buiñor gu Eroodis, na gu'x bhaam buiñor gu alhii gui' nar jich Xoi'kam. Ba' maakam ja'k bhɨi mɨt na mɨt pai' dhuuk ba jii mu ja'k ja ki'aam. 13Ba' gatuuk na mɨt pai' dhuuk ba jii gui' nam jix maatɨt ja nɨi'ñdha' gu chiichia', ba tɨɨ gu Josee maa'n gu nobii'ñ gu Dios tɨɨtki' bhaan, ba'p tɨtda: ―Xi bamii' Josee, jix kɨɨ' bim duuñ kup mai' dai'ññia' mu ja'k Ejipto, xi bhɨɨji ap dhi alhii, gio gu dɨ'ɨɨ'n jap bɨɨx jup xi baidhai. Mummɨp ba' moo pɨx daaka', aañ dɨɨlh bam aagi'ñdha' na pai' dhuuk jix bhaai'n ka' nap gio bhai'p ba jimia', na gu' ya' gu Eroodis bha jimda' jia na bha gaa'mɨra' dhi alhii na ba' ya' mu'aa'. 14Ba' nat pai' dhuuk ba ñiñia gu Josee, pu tukaa'ñ cha'm mi' bhɨi nat mai' ba mɨɨ mu ja'k Ejipto, xi bhɨɨk gu alhii gio gu dɨ'ɨɨ'n bɨɨx jup xi baidhak. 15Mu ja'k ba' pu daaka' na jɨ'x duakat gu Eroodis. Ba' dhi' pu'ñi ja'k jum kuugalh gu pui' nat jax ja'k tɨ'ɨɨk gu Gɇ'kam jich Gɨ'kora' bhaan jim ua'rgidhak maadɨt gui' nam bɨjɨk bhaankam tu a'gimɨk, nat pui' ja'k tu ua'nak na ja'pnim kai'ch: “Mummɨ dɨr Ejipto ñich bha ja'k bai guñ mar.” 16Ba' nat pai' dhuuk pui' ba tɨ kai gu Eroodis na mɨt maakam ja'k pɨx ba bhɨi gui' nam jix maatɨt ja nɨi'ñdha' gu chiichia', giilhim bhai' ji bhaam, na gu' tɨi ka ja nɨɨrat nam saak gio bhai' bhɨɨya' gɨt nam bhai' xi aa'ñdhidha' gɨt na pai'p tu'ii' guch Xoi'kam. Ba' mu ja joot gu sandaarui'x chugi'ñ mu Beleen nam sap ja kooda' bɨɨx gu a'aalh nam jɨ'k mi' jai'ch ka', sia gui' nam mu ja'p oi'ñka' ju'ñdharan. Ba' dai gui' nam jɨ'k jix io'm jir a'lhich tu chia nam ja kooda', gio gui' nam jɨ'k gook oidha' ba bia', na jɨ'x ɨlhii'ñ na bar gɇ' guch Xoi'kam jano' dɨr nam pai' dhuuk tu aagi'ñ na mɨt tɨɨ gu gɇ' chi'ɨɨ' gui' nam jix maatɨt ja nɨi'ñdha' gu chiichia'. 17Ba' dhi' pu'ñi ja'k jum kuugalh gu pui' nat jax ja'k tu ua'nak gu Jeremiiyas gui' na bɨjɨk bhaankamu'n tu a'gimɨk na ja'pnim kai'ch: 18Mu na pai' pui' tɨ tɨɨ' Ramaa pɨx giilhim tɨm tɨi nat bhai' ji chum susuanɨ, panaas kum giilhim jix buam jum aagɨt gɇ'gɇr kɨ'n suan, gu' bak gu Rakeel na suak na mɨt ba ja koi gu maamra'n. Ba' cham jɨ'x tɨ jɨjɨkgɨr na gu' giilhim jix buam jum aa', nam gu' ba ko'iix gu maamra'n na xi ja nɨi'ñ. 19Ba' gatuuk nat pai' dhuuk ba muu gu Eroodis gio buiñor jup bam maax gu Josee gu nobii'ñ gu Dios na mu ja'k ka daa Egipto, ba'p tɨtda: 20―Xi bamii' Josee. Xib ba' bax bhaai' nap giop ba jimia' bhammɨ ja'k Israel, xi bhɨɨji ap dhi alhii gio dhi dɨ'ɨɨ'n jap bɨɨx jup xi baidhai, na mɨt gu' ba koi gui' nam jaroi' kax bhaamkidhat dhi alhii. 21Ba' gu Josee nat jax jup bam pu jii ɨp bhammɨ ja'k Israel, xi bhɨɨk gu alhii, gio gu dɨ'ɨɨ'n bɨɨx jup xi baidhak. 22Gu' ji na gu' nat chakui bhammɨ ai, pui' ba tɨ kai na gu Arkelao bhai'p bar gɇ'kam na jɨ'x jir Judea, gui' nar maraa'n gu Eroodis kat. Ba' pui' cham mui' ka ai gu Josee, na gu'x ɨɨbhi'ñ. Ba' gio buiñor jup bam maax gu nobii'ñ gu Dios tɨɨtki' bhaan, ba' pui' tɨtda na mu ja'k bhɨɨya' Galilea. Ba' gu Josee pu sɨlh bhɨi ɨp mu ja'k na pai' tu aagi'ñ. 23Ba' nat jax mummɨ ai, mi' dhɨr mu ja'k jup bhɨi na pui' tɨ tɨɨ' Nasareet. Ba' dhi' pu'ñi ja'k jum kuugalh gu pui' na mɨt jax ja'k tu ua'nak gui' nam bɨjɨk bhaankam tu a'gimɨk gu Dios, na saak guch Xoi'kam pui' ja'k jix mat ka' am gu ja'tkam: Jesuus Nasareet kam.

will be added

X\