Mataayo 13

1Nto ām bēsyoonooto kung'eetee :Yēēsu kō ānkuwokutēbēē sakaramteetaab tōōliilēētaab Kalilaaya. 2Yu kakas :Yēēsu kēēruruukyi keey inee :biiko chēē chaang', kulaany mwēēnkēēt ānkutēbēē āriit nto biiko chuut tukul kiiyyoong'ēē sakaramteetaab tōōliilēēt. 3Nto yooto kooneet :Yēēsu bichoo ng'aleek chēē choong'ēch ām tyoonkōōchook. Kimwooy kule, “King'eet :kāābātiintēēt ake kuyis nkoonuuk. 4Nto yu yisē nkoonuuchoo, kōōsuuchi :alake kēēltaab too. Nto tēē yoo kukwa :tāriitēk ānkukwēchi keey. 5Kōōsuuchi :nkoonuuchoo alake kitaweet wōlēē kitewerer :teng'yaanteet. Yooto kubiityo :choo areet akeenke. 6Nteenee yu kāwokulay :asiista kubeel nkoonuuchoo kusisyo kuuyu kimāmii wōlēē kinērchinē :tiikiitēk. 7Kiisuuchi :nkoonuuchoo alake wōlēē miitē :kātook. Yooto kubiityo :kātoochoo ankookiich nkoonuuk kut kumanaayey āmit. 8Nto nkoonuuchoo alak, kōōsuuchi teng'eek chēē kāroomēch. Kibiityo :choo kuyey :alake āmiik chēē ng'ēri, kuyey :alake chēē kāykāyēch, nto alak kuyey chēē choong'ēch. 9Nyoo yēbē yiit, kukas.” 10Yu keewaany :Yēēsu kurār tyoonkōōchoonoo, kōōnookyi :rubiikyii ankuteebee kule, “Ām nee siing'āloolchinēē :inyiing' biiko tyoonkōōchook?” 11Kuwālchi :Yēēsu kule, “/Kookeekweyaak akweek ōnkēt kiyēē wunyaat kurubta keey wōlēē wuu :Bāytooyiisyēētaab Kaab Yēyiin, nteenee /mānāākiiboorchi alak. 12Chiito nyoo yēyiisyēē ng'oomnātēētaab Yēyiin nyoo boonto, ku +/mākēētāsyi kuwōōyiit ng'oomnātoonoo. Nto chiito nyoo māyēyiisyēē, +/mākiibootēē mbo nyoo kāboonto. 13Āmwoowunēē ng'aleek tyoonkōōchoy kuuyu siraat kule, ‘Nto yoo kakasee koong', ēē nto yoo kāyēbchi yiit, ēē, 14Yityiintōōs ām bichu :kiyoo kimwooyē :ng'ālooltooyiintēēt *Isaaya kule, ‘+Mōōyēbchinē yiit ākookoy, +mōōkāsēē koong' 15Kuuyu kiyoomcho bichu :mētēwoy, Nto kōmāwuu nyoo, kukāsēē yiitiikwaa ānkāāsoob icheek.’ 16“Nteenee ōbēruurootiin, sōō, :akweek nyēē tyaa chu kāstooy :koonyekwook ānkuyēbiitē :yiitiikwook. 17!Kāāmwoowook, kubooyiit man! Kiikukanyaan *:ng'ālooltooyikaab Yēyiin chēē chaang' āk biiko chēē chaang' choo churtootiin kule nto kas kiyēē ōmiitē :akweek ōkāsē nteenee manaakas. Kukanyaan kule kuyēbchi yiit kiyēē kyookas :akweek nteenee manaakas kiyooto.” 18“Kunyi ōyēbchi yiit baa kiyēē ibooru :tyoonkōōchoonēēb kāābātiintoonoo kiyisē nkoonuuk. 19Biiko choo kāsē lōkōōywēk chēē rubtooy keey ākoo Bāytooyiisyēētaab Kāāb Yēyiin āmēēnkēt kule mwooyē nee :lōkōōywēchoo, ku wuu kēēltaab too wōloo kiisuuchinē :kēbuswēēchoo. Kāsē :bichoo ng'aleek nto yoo kāchō :Kibrōkōsyoontēēt kusārēē kiyēē kaakukas. 20Biiko choo kāsē ng'ālyoontēēt ankutorooch areet akeenke kukāng'ērēkyi ku wuu kitawaanaa. 21Nto kuuyu māchutitēē icheek :ng'ālyoontoonoo, mēēbērē bēēnnyēē bēsyōōs chēbo laat. Yoo /kākēēwēch /ānkēēwus, kuuyu kachamta ng'ālyoontēētaab Yēyiin, makubakaakta ng'ālyoontēēt. 22Wuu :biiko alake teng'eek chēē kibiitee :kātōōk. Kāsē ng'ālyoontēēt :bichoo, nteenee bēng'tēē tukuukaab kōōrooni ānkuchāmē bāytit miisin. Ikiichē :tukuuchoo ng'ālyoontēētaab Yēyiin kumayey kiy. 23Wuu :biiko choo kāsē ng'ālyoontēēt ānkukiilchi, teng'eek chēē kāroomēch choo kiisuuchinē :kēbuswēēk. Ām bichuutēchu, mii :alake chēē yēyiisyēē ng'ālyoontēētaab Yēyiin kuyi keey kisich, kuyēyiisyēē :alake kuyi keey kukaykay, nto alak kuyēyiisyēē kuyi keey miisin.” 24Nto mii yoo kumwoochi :Yēēsu biiko tyoonkōōchēēt ake subak kule, “/Kiiwuuytēē Bāytooyiisyēētaab Kaab Yēyiin tyoonkōōchooni. Kichaan :chiito ake kēbuswēēk chēē kāroomēch mbareenyii. 25Nto mii kwēēmooy kukāru :chii ake tukul, kuchō :buunyoontēēt ankuchaan suuswoontēēt ake nyēē wuu nkoonuuk wōlooto miitē :nkoonuuk ām mbareen. Nto kāākuyityo kuwēēchi keey. 26Nto yu kābiityo :nkoonuuk ankuyey mētēwook, kubiit :nkinee suuswoontoonoo. 27Nto miitē yoo, kumwoochi :motwoorikyii chiitaab mbareet kule, ‘Mokoryoontēēt, 'kiichaan, oob, :inyiing' kēbuswēēk chēē kāroomēch mbareen? Kakwaanee ānō :suuswēk?’ 28Yooto kuwāl :chiichoo kule, ‘Buunyoontēēt :nyēē koyey ng'aleek choo.’ Ām yooto kuteebee :motwoorikyii kule, ‘Ara imāchē keebe :acheek bākiitutu suuswēchoo?’ 29Yooto kukētyi :chiichoo motwoorikyii kule, ‘Acha. Yoo kōōlē boong'ey, ōmuuchē ong'eyte nkoonuuk. 30Kunyi okany kubiityiin tukul ākoy yoo /kēēkēsiisyē. Nto yooto +māāmwoochi biiko choo kēsiisyē kōōruruuch kurook suuswēk ankurat /sikeebeel nto yityo kōōruruuch nkoonuuk ānkuyib kukwa chookēēnyuu.’ ” 31Kutas taay :Yēēsu kumwooy kule, “/Kiiwuuytēē subak :Bāytooyiisyēētaab Kaab Yēyiin tyoonkōōchooni. Kinam :chiito ake kēbuswoontēētaab *aritaaliit ānku wokuchaan mbareenyii. 32Ānkoo ku mining' :kēbuswoontoonoo ām kēbuswēēk tukul chēē /kēēchoonē, yoo kabiit kuyēku kēētit nyēē wōō kubiir keetiik chuut ānkuyēyē sokonaak chēē tēēkyinē :tāriitēk kooriikwaa.” 33Kimwooy subak :Yēēsu kule, “Wuu :Bāytooyiisyēētaab Kaab Yēyiin yoo kanam :cheebyoosya *muumar ankutankwar āk busyeek chēē chaang' kut kukuut miisin.” 34Kimwoochinēē :Yēēsu biiko ng'aleechaa tukul tyoonkōōchook. Māmiitē :kiy nyēē mānāāmwoowunēē :Yēēsu tyoonkōōchēēt. 35Kiyityiin yooto :kiyoo kimwooyē *:ng'ālooltooyiintēēt ake kule, “+Māāmwoochinēē bichoo ng'aleek tyoonkōōchook, 36Yooto, kubakaakta :Yēēsu bichoo kichaang' ānkuwo kō. Nto tēē yoo kōōnookyi :rubiikyii ankuteebee inee kule, “Mwoowēēch kiyēē ibooru :tyoonkōōchoonoo kābo suuswoontēēt ām mbar.” 37Ām yooto, kuwāl :Yēēsu kule, “Chiichoo kichoonē kēbuswēēchoo kāroomēch ku *Chiitaab Barak. 38Mbareet ku kōōrēēt, nto kēbuswēēchoo kāroomēch ku biikaab Bāytooyiisyēētaab Kaab Yēyiin. Nto suuswoontēēt ku biikaab Kibrōkōsyoontēēt. 39Buunyoontēēt nyoo choonē suuswoontoonooto ku *Kēniintēēt. Āmiik chēē /kēēkēsē ku biiko chēē +/mākiitiilchi ng'aleek ām bēsyēētaab tabanta. Nto biiko choo kēsiisyē ku malayikaanik. 40Mākuwuuyiit nyooto ām bēsyēētaab tabanta yoo /kēēng'ēyē suuswoontoonoo miitē mbareet /ankeebeelee maata. 41Mākōōyook *:Chiitaab Barak malayikaanikyii chākōōnēmto ām Bāytooyiisyēēnyii :tukul choo yēyē biiko kuchoolwookēn āk kibng'ōōkisiisyēk alak tukul. 42Mākutōōrchi bichoo maata nyēē āng'oong'tēnē wōlēē makuriirunee ng'wēny. 43Nto yooto mākōōluuw :choo churtootiin kuu asiista ām kaab Kwaan. Nyoo yēbē yiit kukas.” 44Kitas taay :Yēēsu kumwooy kule, “Wuu :Bāytooyiisyēētaab Kaab Yēyiin yoo /kakeewunyee tukuuk alak chēē /kyooltēē beesaan chēē chaang' mbareen. Nto tēē yoo kunyōōr :chiito ake ankuwuny subak. Yooto kuwo :chiichoo ām ng'erekweek ānku wokwaalta tukuukyii tukul chēē kiboonto ankwaal mbaraanaata.” 45Kimwooy :Yēēsu subak kule, “Wuu :Bāytooyiisyēētaab Kaab Yēyiin yoo kāchēēng'ē :chiito ake sanayeek chēē kāroorānēch. 46Nto yu kānyōōr sanayaanteet akeenke nyēbo āliisyēēt nyēē wōō, kuwo ānku wokwaalta kiy ake tukul nyēē kiboonto ankwaal sanayaantaanaata.” 47Kimwooy subak :Yēēsu kule, “Wuu :Bāytooyiisyēētaab Kaab Yēyiin yoo keeluumta :biiko alake saayneet tōōliilēēt āriit ankunam *burburiinēk chēē chaang' chēē tēērchiintōōs. 48Nto yu kaakunyiy āriit :burburiinēk, kōōchuut :biiko chu kātēkiisyē kuchō sakaramteet. Nto kāākuyityo kōōbuur :bichoo ng'wēny ānkulēkwēl burburiinēk choo kāroomēch kōōkoochi kērēbēēt nto choo miyootēch kuwiirta. 49Mākuwuuyiit nyi ām bēsyēētaab tabantaab kōōrooni! Makukwa :malayikaanik ankubcheyee biiko choo miyootēch wōlēē mii :choo churtootiin, 50ānkutōōrchi bichooto miyootēch ma nyēē āng'oong'tēnē wōlēē bākuriirunēē ng'wēny.” 51Yu kēēwoong' :Yēēsu kumwooy ng'aleechaa, kuteebee rubiikyii kule, “Ōkāsē ng'aleechuutēchu?” Kukēt rubiikēy kule, “Ēē, kēēkāsē.” 52Yooto nanyuun kumwoochi bichoo kule, “Kunyoo, kāānēētiin ake tukul nyēē /kiikiineet kurubta keey Bāytooyiisyēētaab Kaab Yēyiin, ku kerkeey chii nyēē inēmu ām chookēēnyii tukuuk chēē leelach āk chēē yōōsēch.” 53Yu keewaany :Yēēsu kurār tyoonkōōchoochoo, kung'eetee yooto 54ankooyeey kuwo *kiriinkēētaab kang'waa. Yooto kōōnēētiisyēē *kōōtaab saayeet. Nto yu kakas :biiko wōlēē kiinēētitooy :Yēēsu, koolat kutēēbēē keey kule, “Wōlēē kinyōōrtooy :chiichi ng'oomnātooni āk kāāmuukēywēēchu bo kwong'uut ku ānō? 55So! Mā bo nee :wēēriitēnyi kāātoong'iintoonoo? Ku mā kaamet nyoo /kēēkuurēē Maaryaa ānku ng'eetaab kaamet, oob, Yāākōbō, Yōōsēēf, Simōōni ākoo Yuuta? 56Kēēboontē keey, oob, mbo cheebkaamet tukul? Kunyoorta ānō :inee naas ng'aleechu tukul?” 57Yooto nanyuun, kutay :bichoo Yēēsu. Nto tēē yoo kumwoochi :Yēēsu bichooto kule, “/Kēēkoonyitē *ng'ālooltooyiin, nteenee -/mākēēkoonyitēē saang'nyii āmākoonyitē :biikaab kōōng'waa.” 58Manaayeyee wōlooto :Yēēsu ng'aleek chēē chaang' chēbo kwong'uut kuuyu kimēēkoosēē keey :biiko inee.

will be added

X\