Roma 13:8

8No main kitamon utang, ay dapat tampol tamo hên bayaran ya habayto. Noa, ya utang nakêm tamon manlugud ha kapareho tamo, ay dapat ayn angga. Hilay ampanlugud ha kapareho la ay anhumonol ha Kautuhan ni Apo Namalyari.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1245 Languages.

Learn More