1 Pedro 3:18

18Ta natsi ya hi Apo Jesu-Cristo gawan ha kasalanan tamo. Minghan yan natsi, haka a yay nan matsin oman. Hiya ya ayn hinon kasalanan, ay natsi para kantamon makasalanan, ta êmên na kitamo maiúmang kan Apo Namalyari. Pinatsi la man ya lawini na, ay biniyay yan oman hên Espiritu ni Apo Namalyari.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1257 Languages.

Learn More