LOKAS 13

1Hin habayto ay ma--in ongnoy tawo ya anti bayro ya naghalità koni Apo Hisos nin tongkol ha Hawhodiyo ya taga probinsyan Galiliya ya impapati ni Pilato mintras ampangidolog hila nin pinati ya aw-ayop ya para ha Diyos. 2Hinalità konla ni Apo Hisos, ya wana, "Banà ha ombayro ya pamamaraan nin pagkamati nin habaytoy tawtaga Galiliya, an-ihipen moyo nayi̇̀ nin mas hilan makasalanan kisa do ha kaganawan nin hatoy kanayon ya tawtaga Galiliya ya ahè nati nin ombayroy pamamaraan? 3Alwan ombayro! Anhalita--en ko komoyo ya no agmoyo paghehean ya kawkasalanan moyo ay mati kawo nin bilang ombayro konla ya ayin kalibriyan. 4Hapa et baytoy labinwalo katawo ya nati nin nabondagan nin matag--ay ya bali ha dogal nin Silowi? Ha ihip moyo nayi̇̀ ay mas makasalanan hila kisa ha kaganawan nin hatoy kanayon ya ampa-iri bayro ha siyodad nin Hirosalim ya ahè nati nin ombayroy pamamaraan? 5Alwan ombayro! Anhalita--en ko komoyo ya hikawo ay mati nin ayin kalibriyan no agmoyo paghehean ya kawkasalanan moyo." 6Hapa--eg, hinalità konla ni Apo Hisos bayti ya ombayri ya alimbawà: "Ma--in," wana, "nin mihay tawo ya ma--in nin mihay po--on kayoy igos ha tinanamanan nan aw-obas. Hapa--eg, nilako nan biniliw no namongayna, piro ayin yan nakit. 7Kayà hinalità na do ha mangasiwà nin tawtanaman na, 'Biliwen mo,' wana, 'tatloy ta--on akoynan ampako bayrin mamiliw nin bonga nin habayti ya po--on kayoy igos, piro ayin akon nakit. Kayà to-alen moyna; angkasayang bongat ba--in ya lotà ya pinangitamnan.' 8"Piro tinombay baytoy mangasiwà nin tanaman na, 'Ahè pon, Apo,' wana; 'pa-olayan pon hapa--eg ta--on, ta kotkotan koy mamalibot nin po--on biha ko abonowan. 9Mahampat no mamonga ha homonoy ta--on, piro no ahè ay to-alen ana.' " 10Mihay allon pama-inawa, hi Apo Hisos ay nilomo--ob ha miha ha hawhimba--an nin Hawhodiyo ta manorò. 11Bayro ay ma--in mihay babayi ya ha lo--ob nin labinwaloy ta--on ay ma--in nin dipirinsya ta pinahokan ya nin mala--et ya ispirito. Kayà hiya ay nabokot boy agnayna ma-ipaktang ya nawini na. 12Hin nakit ya ni Apo Hisos ay iningat na ya nin pakarani kona biha na hinalità, "Patel," wana, "hay dipirinsya mo ay na-alih ana." 13Hapa--eg, impababo ni Apo Hisos ya gamet na do ha babayi; antimano, na-ipaktang nay nawini na boy pinori nay Diyos. 14Piro hay ampamo--on bayro ha himba--an ay namahang ta habayton allo hin namakahampat hi Apo Hisos ay allon pama-inawa. Kayà hinalità nin hatoy ampamo--on do ha tawtawo, "Ma--in," wana, "nin anem ya allo nin ma-ari̇̀ magtrabaho. Ha aw-alloy habayto nin mako kawo bayrin para pakahampaten; alwan ha allon pama-inawa." 15Tinombay kona hi Pangino--on Hisos, ya wana, "Hikawoy mawmagkakanwari̇̀! Wari̇̀ ma--in miha komoyo ya ahè ampangokà nin bakà na o asno na ya nakatakel ta gitan na nin ipa-inom maski allon pama-inawa? 16Habayti ya babayi ya alalak ni Abraham ay lo--ob labinwaloy ta--on nin anti ha hilong kapangyariyan ni Satanas. Alwa nayi̇̀ tamà ya inalih koy dipirinsya na ya kagagaw--an ni Satanas maski allon pama-inawa?" 17Banà bayri ha hinalità ni Apo Hisos ay nareng-eyan baytoy kaganawan tawoy angkomontra kona. Kalak--an balè nin tawtawoy anti bayro ay angkatowà banà do ha kawkapapa-ispanta ya anggagaw--en ni Apo Hisos. 18Hapa--eg, insigi ni Apo Hisos ya panonorò na, ya wana, "Anya ya pangiparisan ko nin pamomo--on nin Diyos? Anyay pangi-alimbawa--an ko? 19Hay pamomo--on nin Diyos ay ayin imbalag ha bot--on mostasa ya intanem nin mihay lalaki ha pananamanan na. Tinomobò boy hinomlay nin nag--in po--on kayo; kayà hay mawmanokmanok ay ampanayi ha hawhanga nin habayto." 20Hapa--eg, naghalità ana et nin oman hi Apo Hisos, "Anyay pangi-alimbawa--an ko nin pamomo--on nin Diyos? 21Habayti ay bilang ha pampalbag ya kinwa nin babayi ta inla--ok na ha tatloy hokat nin arina. Hapa--eg hatoy arina ya nila-okan nin pampalbag ay nilombag." 22Mintras ampagpalako hi Apo Hisos ha siyodad nin Hirosalim ay ampanorò ya ha sawsiyodad boy ha bawbanowa ya angkaranan na. 23Hapa--eg, ma--in nagpastang koni Apo Hisos, ya wana, "Pangino--on, amò bongat nayi̇̀ ya tawoy malibri ha kaparosawan?" Tinombay kona hi Apo Hisos, ya wana, 24"Pagsikapan moyon makapahok ha makpit ya pinagkapolta, ta malakè ya magsikap pomahok bayro piro aghila makapahok. 25No hay polta ay inharà ana nin ma--in ikon nin bali ay mireng kawo ha likol nin ampangatoktok ya ampaki-i-ingalo nin halita--en moyo, 'Pangino--on, lo-atan moy polta emen kayi makapahok.' "Piro hay itobay na komoyo ay 'Agkatawo balay boy agko tandà no ayri kawo na-ibat.' 26"Hapa--eg, halita--en moyo, 'Napagkalamo nawen ka nin nangan boy ninom, boy nanorò ka ha dogal nawen.' 27"Hapa--eg, ombayri ana et ya itobay komoyo nin Pangino--on, 'Agkatawo balay,' wana, 'boy agko tandà no ayri kawo na-ibat. Pakarayò kawo kongko, hikawo ya mapanggawà mala--et.' 28"Manangih kawo boy manget--et kawon ngipen moyo banà ha kadya-dya--an ya danasen moyo. Hi Abraham, hi Isak, boy hi Hakob, kateng kaganawan propita nin Diyos ay makit moyo ya anti ha dogal ya ampag-ari--an nin Diyos, piro hikawo ay manatilin anti ha likol. 29Hay tawtawo ya mika-ibat ha baytan boy ha babà, ha mayanan boy ha bagatan ay domoyong ha lamisawan ha dogal ya ampag-ari--an nin Diyos. 30Hay mangyari ay ombayri: hay ampikahoyot ay mika-ona, ta hay ampika-ona ay mikahoyot." 31Habayto et oras, ma--in ongnoy Parisiyo ya nako koni Apo Hisos ta hinalità la kona, "Mog-alih ka dayi bayri ta labay kan patyen ni Ari̇̀ Hirodis." 32Tinombay konla hi Apo Hisos, "Mako kawoyna," wana, "ta halita--en moyo bahen ha tawoy magaling manaktika ya hapa--eg anggan nobokah ay isigi koy pama-alih ko nin dawdimonyo ya pinomahok ha tawtawo boy pamakahampat nin tawtawoy mangama--in masakit. Ha ikatlon allo ay mayari̇̀ koy gawà ko. 33Ipagpatoloy ko ya pagpalako ko ha siyodad nin Hirosalim hapa--eg allo, nobokah anggan makalwa, ta hay propita nin Diyos ay ahè ma-ari̇̀ patyen ha ayri paman ya dogal no alwan ha siyodad nin Hirosalim." 34Hapa--eg, naghalità et hi Apo Hisos, ya wana, "Tawtawo ha Hirosalim, hikawo ya ampamati nin pawpropita boy ambatowen moyo baytoy inhogò bahen komoyo. Ongnoy bisis katawon labay kopkopen nin bilang ha pangopkop nin to--an manok ha sawsisiw na, piro agmoyo labay nin pakopkop kongko. 35Hapa--eg ay hikawoyna ya ba-alà bahen ha ampa-iriyan moyoy siyodad ta pa-olayan katawoyna. Anhalita--en ko komoyo ya agmoyo koyna makit oman anggan agmoyo halita--en ya, 'Makalmà ya anlomateng ha ngalan nin Pangino--on.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\