Remarja 10

1Mire phrala, miro tselo djijeha kamoms, te wenn i bibolde dran o Debleskri choli win. Un kowa mangau o Deblestar soreles. 2Me djinau tchatchepaha, jon krenn bud koowa o tselo djijeha o Debleske. Ninna te krenn le kowa, djinenn le tchatchepaha gar, hoi o Dewel kamella. 3Jon haiwenn gar, har o Dewel i menshen an o tchatchepen tchiwella. Un jon djan ap pengro drom, un djiwenn pal pengro tchatchepen. Jaake krenn le gar, hoi o Dewel lendar kamella. 4Job bitchras o Jesus Kristes. Koon ap leste patsella, kowa hi tchatcho glan o Debleste. O Moseskre laba hi buder gar o drom pash o Debleste. 5Kowa, kai rikrell pes ap o Moseskre laba, te well lo tchatcho glan o Debleste, hunte krell kowa, hoi kote tchindlo hi. O Mose tchinas an peskre lila: Ko mensho lell o djipen o Deblestar, kai krell, hoi kote tchindlo hi. 6Hi wawartchandes kolenge, kai patsenn ap o Jesus Kristeste. Dran lengro patsepen wan le tchatcho glan o Debleste. O Debleskro lab penell: Ma pen an tiro dji: Jek hunte djal an o bolepen, te anell lo o Jesus Kristes tele! Mer djinah: o Jesus Kristo was ap i phub. 7Ninna hunte penell kek: "Jek hunte djal pash i mulende, te anell lo o Jesus Kristes i mulendar ap i phub." Mer djinah: Job stas i mulendar pre. 8Tu hunte rodess buder gar, har te nai weh pash o Debleste. O Debleskro lab penell tuke: Kowa, hoi o Dewel tuke penas, hi pash tute: an tiro mui un an tiro dji. Kau lab rakrell pral o patsepen. Kowa penah mer i menshenge. 9Un tu te peneh i menshenge: O Jesus hi o rai, un te patseh tu an tiro dji, te kras les o Dewel i mulendar djido, palle dell lo tut o djipen, hoi gar pre-herella. 10Koon o tselo djijestar ap leste patsella, koles tchiwell o Dewel an o tchatchepen. Un koon i menshenge penella: O Jesus hi o rai, koleste dell o Dewel o djipen, hoi gar pre-herella. 11An o Debleskro lab hi tchindlo: Kowa, kai ap leste patsella, kowa hunte ladjell pes gar glan mande. 12Kau lab hi i tsele menshenge: i biboldenge, ninna kolenge, kai kek bibolde hi. Len halauteren hi jek rai. Un job dell o djipen lauterende, kai les mangenna. 13Jaake hi tchindlo an o Debleskro lab: Halauter, kai o Jesus Kristes mangenna, kolen dell lo o djipen. 14Te patsenn jon gar ap o Jesus Kristeste, nai denn le les witar gar an-gole. Te shunan le lestar gar, nai patsenn le gar ap leste. Te penell kek lenge o Jesus Kristestar, nai shunenn le gar lestar. 15Te well kek bitchedo pash lende, nai penell lenge kek o Jesus Kristestar. O Debleskro lab penella: Har bachtelo ham pral kolende, kai wenn pash mende un penenn menge o latcho lab! 16Gar halauter shunenn ap ko latcho lab. O Debleskro rakepaskro, o Jesaja penas: Rai, koon patsas kowa, hoi mer lenge penam? 17Kolla, kai patsan ko lab, patsan les, har shunan le les. Un ko lab rakras o Jesus Kristestar. 18Kanna putchau tumendar: Shunan i bibolde ko lab gar? Awa! Jon shunan kowa lauter. Jaake hi tchindlo an o Debleskro lab: Ap i tseli phub shunan le ko rakepen. An i tsele themma was ko lab penlo. 19Putchau tumendar: I Israelitarja, haiwan le ko lab gar? Awa! Jon haiwan ko lab. O Mose penell menge, hoi o Dewel penas: Me krau, te silwerenn tumer ap kolende, kai hi gar mire menshe. Un tumer wenn chojedo pral kolende, kai tchi mandar djinenna. 20O Jesaja trashas gar te penell, hoi o Dewel pral lende penas: Me mukom man kolendar te hatsell, kai rodan man gar. Un sikrom man kolende, kai gar pal mande putchan. 21Pral i Israeleskre menshende penas o Dewel: O tselo diwes homs latcho ap lende, un jon kamenn gar ap mande te shunell un kamenn gar te krell, hoi me lenge penau.


Copyright
Learn More

will be added

X\