Apocalipsis 4

1Chaypita ricapacuynilläçhu ricäriptï, janaj pachaçhu puncu quiçharaycamuran. Yapay curnïta suynamuj-niraj rimaramujta wiyarä. Nimaran: Cayman jigamuy. Canan ima-ima canancunatapis ricachishayqui. 2Niycaptillan, Espíritu Santu aptacarcamaran. Janaj pachaçhüna mayur mandajpa jamananta ricachimaran. Juc jamaraycaran. 3Jamarajga chillap-chillapyaycaran. Achic-achicyaycaj turmanya tumaparaycaran. 4Ishcay çhunca çhuscuwan (24) jamanacunapis mandajpa jamananta tumaparaycaran. Jamanancunaçhu ishcay çhunca çhuscuwan (24) mayurcuna yuraj müdanash, juri curünash jamarpaycaran. 5Mayur mandajpa jamananpita illagu achicyaypa-achicyämuran. Rimamujcunapis wiyacächimuran. Räyupis bunruruypa-bunrurur pashtamuran. Ñaupançhu jançhis lamparincuna rataycaran. Achquicunaga Espíritu Santuwan tincun. 6Mandajpa ñaupançhu jatun yacu püsu-niraj caycaran. Ichanga chip-chipyaycaj chuya yacu ricacaran. Çhuscu cawajcunapis intïru janançhu ñawiyuj-camalla mandajta tumaparaycaran. 7Cawajcuna juc-niraj-juc-niraj caran. Juc caran liyun-niraj, jucna türu-niraj, jucna runa-niraj, jucna päriycaj anca-niraj. 8Çhuscun cawajcuna sujta cäpayuj-caman, ñawincunapis intïru janançhu caran. Pagas-junajpis mana jamallar Tayta Diosninchita manchapacushpan cantarcaycaran: Tayta Diosnillanchi juchaynaj caycan. Alli cawayninman pipis mana tincunchu. Paynuyga mana canchu, mana canchu, mana canchu. Paylla llapanpaj munayniyuj. Imaypis cawacuj. Mana ushyacaj. Cutiycämuj. 9Jamanançhu jamaraycaj mandajta: Imaypis mana ushyacanquipächu nir cawajcuna cantaycaptin, alliman çhuraptin, cushicuptin, 10ishcay çhunca çhuscuwan (24) mayurcunapis jungurpaycur alliman çhurarcaycaran. Maquinçhu cawashanta musyachir curünanta pampaman çhuraycur, cantarcaycaran: 11Taytallau Tayta, Llapan runa manchapacuyculläshunqui. Llapan runa allillaman çhurayculläshunqui. Munayniyuj cashayquipita alli ñawinwan ricayculläshunqui. Llap-llapanta camashcanqui. Ima-aycacunapis munaptiquiraj, ricarisha. Jamllapita imapis cawan nir.


Copyright
Learn More

will be added

X\