Apocalipsis 20:6

6Puntata cawarijcuna sumaj cushicärinman. Paycunaga Tayta Diosninchipa acracuynin. Maquillançhu cawanga. Wañuyman yapay mana cutinganachu. Manchäga cüra cayman çhuraptin, Tayta Diosninchipa shungun munashallanta, Washäcuj Jesúspa shungun munashallanta ruranga. Cay pachaçhu waranga (1,000) wata Jesústa mandäshinga.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1245 Languages.

Learn More