Mateo 7:13

13- 14 Quiçhqui puncupa yaycuy sasa cashan-jina Tayta Diosninchipa maquinçhu puriyga sasa. Paypa shungun munashannuy cawar, ñacanquipaj. Chaymi wallcajlla quiçhqui puncupa yaycun. Paycunalla imaycamanpis Tayta Diosninchipa maquinçhu cawanga. Jatun puncupa yaycuyga mana sasachu. Ichanga ushyacayman çhayan. Chaypis achcaj runa jatun puncupa yaycushan-jina quiquinpa shungun munashallanta rurar cawan. Chaymi ushyacayman mana çhayanayquipaj quiçhqui puncupa yaycuy.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1187 Languages.

Learn More