Mateo 16:21

21Chay junajpita-pacha purïshijnincunata Jesús niran: Jerusalén marcamanna aywanä. Aywaptïga, mayur runacuna, mayur cüracuna, Moiséspa shiminta yaçhaj runacuna juyupa ñacachimanga. Wañuchimanga. Wañuchimaptinsi, quimsa junajta Tayta Diosninchi cawarachimanga.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1187 Languages.

Learn More