Mateo 1

1Jesucristu caran mandaj Davidpa willcan, Abrahampa willcan. Canan Jesúspa auquilluncunata ricsicushun. Cay libruçhu jutincuna isquirbiraycan: 2Abraham churiyäcuran Isaacta. Isaacna churiyäcuran Jacobta. Jacobna churiyäcuran Judáta, waquin wauguincunatapis. 3Judána churiyäcuran Faréstawan Zérata. Paycunapa maman caran Tamar. Farésna churiyäcuran Esrónta. Esrónna churiyäcuran Aramta. 4Aramna churiyäcuran Aminadabta. Aminadabna churiyäcuran Naasónta. Naasónna churiyäcuran Salmónta. 5Salmónna warmin Rahabçhu churiyäcuran Boozta. Boozna warmin Rutçhu churiyäcuran Obedta. Obedna churiyäcuran Jeséta. 6Jeséna churiyäcuran mandaj Davidta. Mandaj Davidna churiyäcuran Salomónta. Salomónpa maman caran Uríaspa warmin. 7Salomónna churiyäcuran Roboamta. Roboamna churiyäcuran Abíasta. Abíasna churiyäcuran Asáta. 8Asána churiyäcuran Josafatta. Josafatna churiyäcuran Joramta. Joramna churiyäcuran Ocíasta. 9Ocíasna churiyäcuran Yotamta. Yotamna churiyäcuran Ajazta. Ajazna churiyäcuran Ezequíasta. 10Ezequíasna churiyäcuran Manasésta. Manasésna churiyäcuran Amónta. Amónna churiyäcuran Josíasta. 11Josíasna churiyäcuran Jeconíasta. Jeconíaspa wauguincunapis caran. Jeconías cawashan wichan Babilonia runacuna Israel runacunata marcanman apacäriran. 12Chay marcaçhu Jeconíaspa wamran Salatiel yuriran. Salatielna churiyäcuran Zorobabelta. 13Zorobabelna churiyäcuran Abiudta. Abiudna churiyäcuran Eliacimta. Eliacimna churiyäcuran Azorta. 14Azorna churiyäcuran Sadocta. Sadocna churiyäcuran Aquimta. Aquimna churiyäcuran Eliudta. 15Eliudna churiyäcuran Eleazarta. Eleazarna churiyäcuran Matánta. Matánna churiyäcuran Jacobta. 16Jacobna churiyäcuran Joséta. Joséga Maríapa majan caran. Maríapita Jesús yuriran. Jesústa ricsinchi: Tayta Diosninchi caçhamushan Washäcuj nir. 17Abrahampita mandaj Davidcaman çhunca çhuscuwan (14) willcacaman runacuna miraran. Mandaj Davidpita Israelcunata Babilonia marcaman apashancaman yapay çhunca çhuscuwan (14) willcacaman miraran. Chaypita Tayta Diosninchi caçhamushan Washäcuj yurishancaman yapay çhunca çhuscuwan (14) willcacaman miraran. 18Canan Jesucristupita tantiyacushun. Maríawan José majachacänanpaj parlanacush caycaran. Ichanga manasi yataptillan Espíritu Santu camacächiptinmi, María jishyaj ricacuran. 19Mana yataycaptin María jishyaj ricacuptin, José jaguiricuyta munaran. Payga Tayta Diosninchita sumaj manchapacuran. Chaymi runa washanta rimananta mana munar, pacayllapa jaguiricuyta munaran. 20Jaguiriyta munaptin, suyñuyllançhu Tayta Diosninchi caçhamushan anjil niran: José, Mandaj Davidpa willcan canqui. Maríawan majachacayta ama pingacuychu. Payga Espíritu Santu camacächiptin, jishyaj ricacusha. 21Wamranpis ullgu yuringa. Marca-masincunata jucha aparicuypita washanga. Chaymi: Jesús nir jutinta çhurapanqui. 22Llapanpis camacaran Tayta Diosninchipa shimin çharcucänanpaj. Paypa willacujnin unayna musyachicuran: 23Runa yatäni jipash jishyaj ricacunga. Ullguta jishyacunga. Jutintana çhurapanga: Emmanuel nir. Emmanuel ninanga: Tayta Diosninchi nuwanchiwan iwal juyan ninan. 24José puñushanpita ricchapacurir anjilpa shiminta wiyacur, Maríawan majachacaran. 25Wamran manaraj yurishancaman Maríata mana yataparanchu. Wamran yuriptin: Jesús nir jutichaparan.


Copyright
Learn More

will be added

X\