Lucas 8:14

14Shata wiñanan allpana tincupacaj runawan tincun. Paycuna Tayta Diosninchipa shiminta wiyan. Wiyarsi, imapäpis alläpa yarpaçhacur, jillayllata ashir, shungun munashallanta ashir, tincupacan. Chaymi Tayta Diosninchipa shiminta wiyash carsi, Tayta Diosninchipa shungun munashanta mana ruranchu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1232 Languages.

Learn More