1 Tesalonicenses 4:13

13Irmänucuna, Tayta Diosninchiman mana yupachicujcuna wañupacush car, juyupa llaquicun: Runa-masïwan manaçhi tincushänachu nir. Nuwanchim ichanga Tayta Diosninchiman yupachicunchi. Chaymi juyupa mana llaquicunayquipaj wañushcunapita rasun-cajta tantiyachishayqui.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1187 Languages.

Learn More