1 San Juan 1

1Wawacuna, Jesúspita sumaj tantiyacunayquipaj cartacallämü. Payga Tayta Diosninchipa shiminta camacächicuj. Cawachicuj. Mana imasi captillanraj, cawaycaran. Nuwacuna shiminta wiyashcä. Ñawïwan quiquinta ricashcä. Quiquinwan tincushcä. 2Cawachicuj cashpan quiquin ricsichicusha. Quiquinta ricashcä. Ricashäta willapäcurcaycä: Imaycamanpis cawachimäshunpaj nir. Cawachicujga Tayta Diosninchipa ñaupanpita shamusha. Quiquin ricsichicusha. 3Jesústa ricashäta, wiyashäta willapaycaj juc shungulla cawananchipaj. Juc shungulla cawashuwan Tayta Diosninchiwanpis, Wawan Jesucristuwanpis. 4Llapallanchi sumaj cushishalla cawananchipaj cartacaycallämü. 5Cananga Jesucristupa shiminta willapäshayqui. Pay nimasha: Tayta Diosninchi achqui allillata rurashpan. Ima juchanpis mana canchu chacaj ninanpaj. Nimashanta llapanta willapaycaj. 6Chaymi: Tayta Diosninchipa maquinçhu cawä nirsi juchallaçhu cawaycar, paypa shungun munashanta mana ruranchichu. Mana rasuntachu rimaycanchi. Manchäga llullacuycanchi. 7Tayta Diosninchi-jina allillata rurarmi ichanga, juc shungulla cawanchi. Wawan Jesús nuwanchi-raycur rusçhu wañuyninpa juchanchitapis mana yarparannachu. 8Juchata mana aparicushcächu nir llullacuycanchi. Tayta Diosninchipa shungun yarpashantapis mana tantiyacunchirächu. 9Juchanchita mana pacaptinchim ichanga, Tayta Diosninchi alli shungu cashpan, shiminta çharcushpan juchanchitapis jungaycun. Juchanchita mana yarparar, alli ñawinpa ricamanchi. 10Juchata mana aparicushcächu nir Tayta Diosninchitapis llullata-yupay ricaycanchi. Shungunchimanpis shimin mana çhayanrächu.


Copyright
Learn More

will be added

X\