SAN JUAN 1:14

14Tata Diospa yuyayninta yachachikuk Jesukristuka kay allpaman shamurkan runa kananpa. Payka ñukaykunawan tantalla kawsashpa allillata rurashpa tukuy pita kuyashpa kawsarkan. Ñukaykuna payta kawarkanisapa Tata Diospa chaylla wambran kashpa Tatan Diosshina sukaman allima kaptin.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1232 Languages.

Learn More