NEHEMIAS 10

1Re' taqe wili xkikoj kib'ihnaal chupaam, i huuj xqayejaa': Re' hin Nehemías, rak'uun Hacalías, hin aj taq'oom, Sedequías. 2Seraías, Azarías, Jeremías, 3Pasur, Amarías, Malquías, 4Hatús, Sebanías, Maluc, 5Harim, Meremot, Obadías, 6Daniel, Ginetón, Baruc, 7Mesulam, Abías, Mejamín, 8Maazías, Bilgai, Semaías, chu'nchel i wili k'amal kib'eeh aj tiij taqe. 9Eh re' taqe wili i aj Levíta xkikoj kib'ihnaal: Jesúa, rak'uun i Azanías, Binúi, re' taqe i riih rumaam i Henadad, Cadmiel. 10Xkiyeew wo' kib'ihnaal i kuch kamanoom, je' wili kib'ihnaal: Sebanías, Hodías, Kelitas, Pelaías, Hanán. 11Micaias, Rehob, Hasabías, 12Zacur, Serebías, Sebanías, 13Hodías, Bani, Beninu. 14Eh xkiyeew wo' kib'ihnaal taqe i k'amal qab'eeh pan qatinamitaal, je' wili kib'ihnaal: Paros, Pahat-moab, Elam, Zatu, Bani, 15Bani, Azgad, Bebai, 16Adonías, Bigvai, Adín, 17Ater, Ezequías, Azur, 18Hodías, Hasum, Bezai, 19Harif, Anatot, Nebai, 20Magpías, Mesulam, Hezir, 21Mesezabeel, Sadoc, Jadúa, 22Pelatías, Hanán, Anaías, 23Oseas, Hananías, Hasub, 24Halohes, Pilha, Sobec. 25Rehum, Hasabna, Maasías, 26Ahías, Hanán, Anán, 27Maluc, Harim, Baana. 28Eh re' ruqox i tinamit xkiq'or chi naa kianam i ruq'or taqe i k'uhb'aal. Re' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij, taqe aj Levíta, taqe i kicha'jinik reh taqe i puerta, taqe kitz'uyinik, taqe i kikamanik chupaam i rupaat i Dios. Je' wo' chu'nchel i xkesaj kiib' chi kixilak i tokoom kitinamiit, reh chi naa kianam i ruq'or i ruk'uhb'aal i Dios, kuch'ihil kehk'een, kak'uun kixq'uun, chu'nchel inkireq chi riij i rub'ehel. 29Eh xkian jinaj wach kik'ux kuuk' i kik'uliil kuuk' taqe i' k'amal kib'eeh reh chi xkiq'or i xti korik chi naa kianam i ruq'or i ruk'uhb'aal i Dios xuq'or ruuk' chii' i Moisés re' i raj kamanoom. Eh chinaah kianam chu'nchel i ruq'or i ruk'uhb'aal, i taaq'anik i rub'an i QaJaaw Dios. 30Eh xqaq'or wo' hoq chi ma' naa ta qaye'em q'ab' chi naa kianam kaxáro kixq'uun ruuk' i kak'uun i tokoom tinamit ni xata re' i qak'uun i hoj naa kianam kaxáro kuuk' i kixq'uun i keh. 31Eh xqaq'or chi ma' naa ta qaloq'wiik pan hi'limb'al q'iij, oon chupaam chik jino'q i q'iij wilik rusantohiil i xa chib'ih jariik naa ruk'uliik kik'ayem i tokoom tinamit. Xqaq'or wo' hoq chi rajlaal wuquub' haab' naa qahi'lisam aak'al, ma' naa ta qatikim paam, eh chi naa qakuyum kimahk ruuk' i kik'aas i wilik kik'aas quuk'. 32Xqayejaa' wo' wach chi rajlaal haab' naaqaye'em i ju'jun chi tumiin reh chi neenkamanik parupaat i Dios. 33Eh naa rukamaniik chi loq'b'al kaxlanwi'k inye'arik chi mayiij rajlaal, chi loq'b'al trigo inye'arik chi mayiij, eh chi loq'b'al reh taqe chikop ink'atarik chi mayiij rajlaal, reh i ninq'iij, reh i hi'limb'al q'iij, reh i ninq'iij i ak' poh, noq imb'aan i ninq'iij wilik i rusantohiil. Eh naa wo' rukamaniik reh i mayiij i qamahk naa rukamaniik reh chu'nchel i kamanik imb'aan parupaat i Dios. 34Eh xqayejaa' wo' wach chi naaqasik'im chi riij nik' wach noq naa kik'amam chee sii' parupaat i Dios taqe aj Levíta, chu'nchel i tinamit re' q'oreel nik' qak'ihaal panqapaat, re' i naa rukamaniik chuwach i haab' re' re', naa ruk'ahtiik chuwach i ru artaal i QaJaaw Dios, je' rukab' i tz'ihb'amaj chupaam i k'uhb'aal. 35Eh xqayejaa' wo' wach chi rajlaal haab' naa qak'amam cho parupaat i QaJaaw Dios i peet wach i qatik, je' wo' peet wach chu'nchel i qachee'. 36Eh chi naa qak'amam cho parupaat i Dios i peet qak'uun i hoj, je' wo' hoq i peet kak'uun i qawakaax, i peet kak'uun i qatentzuun, je' rukab' i tz'ihb'amaj chupaam i k'uhb'aal. Re' i ruq'or wii' chi naa qak'amam cho parupaat i Dios peet rak'uun i qawakax, i peet rak'uun i qatentzuun, naa qaq'asam keh i k'amal kib'eeh aj tiij kikamanik chupaam i rupaat i Dios. 37Eh xqayejaa' wo' wach chi naa qak'amam chaloq i qaq'oor inmolarik wii' parupaat i Dios ruuk' i peet wach i qatrigo naa qaq'asam keh i k'amal kib'eeh aj tiij, i riis i peet wach i qa uuva, i aseite, peet wach chu'nchel i qachee'. Eh chi naa qak'amam chee ju'jun naaqesam cho ruuk' i lajtaq i wach i qatik, naa qaq'asam keh i aj Levíta, ruum re' i keh kimolwik wach i ju'jun, i nelik ruuk' i lajtaq chupaam taqe i ye'aab' wilkooj wii'. 38Eh koruman chi naa ruwihiik jino'q i k'amal kib'eeh aj tiij, re' ruuk' riih rumaam i Aarón, kuuk' i aj Levíta noq naakik'ulum i ju'jun naa reliik ruuk' i lajtaq. Eh re' chik taqe i aj Levíta naakik'amwiik reje parupaat i Dios. 39Eh xqaq'or wo' hoq chi chu'nchel i aj Israel, je' wo' taqe i aj Levíta, naa kik'amam reje i trigo, i riis uuva, i aseite chupaam i ye'aab' i molarik wii' taqe i kulk, inkamanik chupaam i rupaat i Dios. Eh chi naa kiwihiik pankikamaj taqe k'amal kib'eeh aj tiij je' wo' taqe i kicha'jinik reh taqe i puerta, taqe i aj tz'uyineel qaq'or chi ma' naa ta qakanaam i rupaat i QaJaaw Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\