EZEQUIEL 48

1Re' wili i kib'ihnaal i ju'jun ch'uq chi aj Israel naa kiwihiik pansak'aaj reh i rookb'aal q'iij, naa reliik reje Hetlón, naa ruponiik Hamat, je' wo' ar Hazar-enán, eh ar i Damasco. Eh pansak'aaj reh i rookb'aal i q'iij ar Hamat naakik'ulum i kiye'aab' i riih rumaam i Dan. 2Eh chucheel i riih rumaam i Dan naa kikahniik i riih rumaam i Aser. 3Eh chucheel i riih rumaam Aser i naa kikahniik i riih rumaam i Neftalí. 4Eh chucheel i riih rumaam Neftalí naa kikahniik i riih rumaam Manasés. 5Eh chucheel i riih rumaam Manasés naa kikahniik i riih rumaam Efraín. 6Eh chucheel i riih rumaam Efraín, naa kikahniik i riih rumaam Rubén. 7Eh chucheel i riih rumaam Rubén naa kikahniik i riih rumaam i Judá. Eh re' i kiye'aab' i ju'jun ch'uq re' re' naa rutohq'iik reje chi korkiil ireelb'aalq'iij, naa ruponiik chi chii' palaw. 8Eh chucheel chi kiye'aab' i riih rumaam i Judá naa rukahniik i chi ye'aab' reh i rupaat i Dios, naa rutohq'iik reje chi korkiil ireelb'aalq'iij, naa ruponiik chi chii' i palaw. Eh kab'laj miil ruuk' hoob' siento b'ara runimaal wach, re' i runimaal rooq eliik wach ruuk' i naakik'ulum i ju'jun ch'uq chi aj Israel. Eh re' i rupaat i Dios panyejaal i ye'aab' re' re' naa rukahniik, inki. 9Eh je' wo' chik wili i xuq'or weh: Re' i ye'aab' naa rukahniik chi reh i QaJaaw Dios kab'laj miil ruuk' hoob' siento b'ara runimaal rooq, eh lajeeb' miil b'ara runimaal wach. 10Eh chupaam i ye'aab' re' re' wilik naa rukahniik chi kiye'aab' i k'amal kib'eeh aj tiij. Pantz'eet reh i rookb'aal q'iij ruch'ihil i pansak'aaj reh i rookb'aal i q'iij naa apajam kab'laj miil ruuk' hoob' siento b'ara runimaal. Eh pareelb'aal q'iij ruch'ihil i rookb'aal q'iij naa apajam i hoob' miil b'ara, eh panyejaal i ye'aab' re' re' naa ruwihiik i rupaat i Dios. 11Eh naa akanaam chi keh i k'amal kib'eeh aj tiij, re' ruuk' taqe i riih rumaam i Sadoc. Re' taqe i xib'anik reh i nukamaj noq xin kiq'eb' i aj Israel, eh ma' xkiq'eb' ta kiib' i keh je' rukab' i xkian i k'amal kib'eeh aj tiij re' ruuk' taqe i riih rumaam i Leví. 12Eh re' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij ar naa kiwihiik chupaam i ye'aab' wilik rusantohiil, kanamaj chi keh, chucheel reje i kiye'aab' riih rumaam Leví. 13Re' i kiye'aab' i aj Levíta naa rukahniik chucheel i kiye'aab' i k'amal kib'eeh aj tiij junch'uq, kab'laj miil ruuk' hoob' siento b'ara rooq, eh hoob' miil b'ara runimaal wach. Eh re' i naa rukahniik chi ruye'aab' i Dios, kab'laj miil ruuk' hoob' siento b'ara runimaal rooq, eh lajeeb' miil b'ara runimaal wach. 14Re' ye'aab' re' re' q'e' holohik, ma' naa ta rub'anam chi naa kik'ayem k'isinoq, oon chi neenkijal wach. Eh ni xata neenkikanaa' reh i awach keh, ruum naa ruq'ahteesjiik reh i QaJaaw Dios. 15Eh re' i ruqox i ye'aab' kab'laj miil ruuk' hoob' siento b'ara runimaal rooq, eh kiib' miil ruuk' hoob' siento b'ara runimaal wach, ma' naa ta ruwihiik rusantohiil, ar neekik'acharik i tinamit, naa wo' ruwihiik i k'im ar, kiwa' i chikop, eh panyejaal i naa ruwihiik i tinamit. 16Re' i naa rokiik wii' i tinamit kiib' miil ruuk' kiib' siento b'ara ruuk' lajeeb' roxk'ahl b'ara chi ju'juntar, eliik wach i runimaal rooq ruuk' i runimaal wach. 17Eh chi junsuut i tinamit re' re' naa ruwihiik i k'im kiwa' taqe i chikop jinaj siento ruuk' hoob' ru ka'winaq b'ara runimaal wach chi ju'juntar. 18Eh chi junsuut i tinamit naa ruwihiik jinaj i ye'aab', chucheel i ye'aab' naa ruwihiik rusantohiil hoob' miil b'ara runimaal rooq chi korkiil reje i reelb'aal i q'iij, je' wo' re' nimaal chi korkiil reje i rookb'aal i q'iij. Re' i ye'aab' naa rutikariik paam ruuk' i re' naa kik'uxlaam kiib' taqe i naakikamaniik pan tinamit. 19Re' i naakikamaniik pan tinamit, ar naa kichaliik chupaam i ju'jun ch'uq chi tinamit Israel. Re' keh naakitikwiik paam i ye'aab' re' re'. 20Eh re' runimaal chu'nchel i ye'aab' naa ruwihiik rusantohiil naa ruye'ariik reh i QaJaaw Dios ruch'ihil i naa ruye'ariik chi ye'aab' tinamit kab'laj miil ruuk' hoob' siento b'ara wilik reh chi ju'juntar. 21Chu'nchel i ye'aab' naa ruwihiik rusantohiil naa ruye'ariik chi reh i QaJaaw Dios ruch'ihil i ye'aab' naa ruwihiik wii' i tinamit naa ruye'ariik reh i reey, ar naa reliik chaloq chi korkiil i reelb'aal i q'iij, naa rumponiik chi korkiil i rookb'aal q'iij, naa wo' ruponiik ko chi chii' i palaw. Kab'laj miil ruuk' hoob' siento b'ara runimaal wach, eh je' wo' re' i runimaal i rooq. Eh panyejaal i ye'aab' re' re' naa ruwihiik i rupaat i Dios. 22Re' i ye'aab' naa ruwihiik chucheel i kiye'aab' i riih rumaam i Leví, ruch'ihil i naa ruwihiik wii' i tinamit naa rukahniik chi reh i aajaab'ees. Eh re' i ye'aab' re' re' chucheel i kiye'aab' i riih rumaam i Judá, eh chucheel wo' i kiye'aab' i riih rumaam Benjamín. 23Eh re' chik taqe i ju'jun ch'uq chi aj Israel pansak'aaj reh i rookb'aal i q'iij naakik'ulum i kiye'aab'. Ar wo' naakik'ulum i kiye'aab' taqe i riih rumaam Benjamín. 24Eh chucheel i riih rumaam i Benjamín, naa kikahniik riih rumaam i Simeón. 25Eh chucheel i riih rumaam i Simeón naa kikahniik i riih rumaam i Isacar. 26Eh chucheel i riih rumaam i Isacar, naa kikahniik i riih rumaam Zabulón. 27Eh chucheel i riih rumaam Zabulón naa kikahniik i riih rumaam i Gad. Re' kiye'aab' ju'jun ch'uq re' re' naa rutohq'iik reje chi korkiil i reelb'aal q'iij, naa ruponiik ko chi chii' i palaw. 28Eh pansak'aaj reh i rookb'aal i q'iij naakik'ulum wii' i kiye'aab' i riih rumaam i Gad ar naa rutohq'iik reje Tamar, naa rik'iik chi chii' i nim ha' Cades, chi chii' i nim ha' i inchalik Egipto, naa ruponiik chi chii' i palaw Mediterráneo. 29Re' taqe i ye'aab' re' re' naa taq ach'aqam keh i kab'laj ch'uq chi aj Israel, Nik' wach i xnuq'or taq aweh je' re' i rub'aan taq naa a'nam, inki i QaJaaw Dios. 30Re' i tinamit naa rukootjiik riij chi tz'aq. Re' i runimaal wach pantz'eet reh i rookb'aal q'iij kiib' miil ruuk' kiib' siento b'ara ruuk' lajeeb' roxk'ahl b'ara naa ruye'ariik reh. 31Eh pantz'eet reh i rookb'aal q'iij ixib' i ru puertahiil naa rokiik. Re' i ju'jun chi puerta re' i rub'ihnaal i ju'jun ch'uq chi aj Israel naa ruk'amam. Re' peet puerta Rubén i rub'ihnaal, re' i rukab' puerta Judá, re' i roox puerta Leví. 32Eh chi korkiil ireelb'aalq'iij kiib' miil ruuk' kiib' siento b'ara ruuk' lajeeb' roxk'ahl b'ara i naa ruye'ariik reh. Eh ixib' wo' i ru puertahiil naa rokiik. Re' i peet puerta José i rub'ihnaal, re' i rukab' puerta Benjamín, re' i roox puerta Dan. 33Eh pansak'aaj reh i rookb'aal i q'iij kiib' miil ruuk' kiib' siento b'ara ruuk' lajeeb' roxk'ahl b'ara i naa ruye'ariik reh. Eh ixib' wo' ru puertahiil naa rokiik re' peet puerta Simeón i rub'ihnaal, re' i rukab' puerta Isacar, re' roox puerta Zabulón. 34Eh chi korkiil i rookb'aal q'iij kiib' miil ruuk' kiib' siento b'ara ruuk' lajeeb' roxk'ahl b'ara naa ruye'ariik reh i tz'aq. Eh ixib' wo' ru puertahiil naa rokiik. Re' i peet puerta Gad i rub'ihnaal, re' i rukab' puerta Aser, re' roox puerta Neftalí. 35Re' i tz'aq naa rukootjiik wii' riij i tinamit b'elejeeb' miil b'ara i runimaal chu'nchel. Eh chupaam taqe i q'iij re' re' je' wili i naa rubíhnaam i tinamit re' re': Re' i QaJaaw Dios wilik ayu', tiko'q keh, inki weh.


Copyright
Learn More

will be added

X\