2 CRONICAS 4

1Re' reey Salomón xuyejaa' jinaj i artaal ruuk' q'an ch'ihch', lajeeb' b'ara runimaal rooq, lajeeb' b'ara runimaal wach, hoob' b'ara runajtiil naah xub'an. 2Eh xuyejaa' wo' ruuk' q'an ch'ihch' jinaj i nimlaj ye'aab' ha' kotkot xub'an reh, hoob' b'ara runimaal chi ju'jun tar. Eh kiib' b'ara ruuk' yejaal runajtiil naah, eh ho'lajuuj b'ara runimaal paam chi junsuut. 3Eh chi junsuut i ye'aab' haa' re' re' xukoj taqe i je' kiwii' suh, yejaal i b'ara i kixilak i laj taq chi je' kiwii' suh. Eh junyejeb'jiik xub'an i xoyb'al wach noq xuyejaa' i ye'aab' ha'. 4Re' nimlaj ye'aab' ha' re' re' xutzunaa' chikinaah i kab'laj chi je' kiwii' b'ooyax xuyejaa' ruuk' q'an ch'ihch', re' kooq panyejaal i ye'aab' ha' wilik i koq. Re' taqe i je' kiwii' b'ooyax re' re' ixib' i ki-ilwik reje pantz'eet reh i rookb'aal q'iij, ixib' i ki-ilwik reje pansak'aaj reh i rookb'aal q'iij, ixib' i ki-ilwik reje parelb'aal q'iij, ixib' i ki-ilwik reje parookb'aal q'iij. 5Re' nimlaj ye'aab' ha' re' re' kajq'ab' rupimiil, eh re' xoyimaj wii' wach je' rukab' i ruhtz'ub'aal liria, eh i ruk'am waqiib' ru kajwinaq miil, chi nimaq lemeta chi ha'. 6Eh xuyejaa' i lajeeb' chi kok' ye'aab' ha' ho'oob' i xuyeew pansak'aaj reh i nimlaj ye'aab' ha', eh ho'oob' xuyeew pantz'eet. Chupaam i kok' ye'aab' ha' re' re' inkitz'aj wach kitib'kaal chikop xkik'at chi kimayiij. Eh re' nimlaj ye'aab' ha' inkamanik chi tz'ajb'al kiib' i k'amal kib'eeh aj tiij. 7Eh xuyejaa' i lajeeb' chi ye'aab' kantela re' ruuk' oro, je' wo' rukab' i rehtalil xye'arik reh, xuyeew parupaat i Dios ho'oob' i xuyeew pansak'aaj, eh ho'oob' i xuyeew pantz'eet. 8Eh xuyejaa' wo' i lajeeb' i mexa xuyeew parupaat i Dios ho'oob' i xuyeew pansak'aaj, ho'oob' i xuyeew pantz'eet. Eh xuyejaa' wo' ruuk' oro i jinaj siento chi nimaq kulk. 9Eh xuyejaa' wo' jinaj i tehlik chucheel i rupaat i Dios chi keh i k'amal kib'eeh i aj tiij, je' wo' hoq i nimlaj tehlik, re' taqe i kipuertahiil taqe i re' xukoj i koq q'an ch'ihch' chuwach. 10Re' i nimlaj ye'aab' ha' ar xuyeew pansak'aaj reh i rupaat i Dios, k'isiin ma' pansak'aaj reh i rookb'aal i q'iij. 11Eh re' i Hiram xuyejaa' taqe i xun, je' wo' taqe i likb'al naah wach q'aaq', je' wo' taqe i nimaq kulk. Je' re' noq xukohlaaj i Hiram ruyejeb'jiik chu'nchel xye'arik reh chi b'anarik ruum i Salomón, re' taqe i xi kamanik parupaat i Dios. 12Eh xuyejaa' i kiib' chi pilalix, xuyejaa' i kiib' chib'olob'aq ch'ihch' xuyeew chikinaah i kiib' chi pilalix. Xuyejaa' wo' hoq i jitz'ooj q'an ch'ihch', je' ruwii' karena, xuyeew chikinaah i pilalix. 13Xuyejaa' wo' hoq i kijib' siento chi je' kiwii' wach granado, reh chi xukoj chuwach i kiib' chi jitz'ooj q'an ch'ihch' ka'lok' i xukoj chuwach i ju'jun. Re' chi xukoj chi riij i kiib' chib'olob'aq ch'ihch' xuyeew chinaah i kiib' chi pilalix. 14Eh xuyejaa' wo' hoq i lajeeb' chi ch'ikaab' reh, je' wo' hoq i lajeeb' chi ye'aab' ha' xuch'ikaa' chinaah i ju'jun. 15Xuyejaa' wo' hoq i nimlaj ye'aab' ha', je' wo' hoq i kab'laj chi je' kiwii' b'oyax xuch'ikaa' wii'. 16Eh xuyejaa' i nimaq xun, i likb'al, chopb'al mayiij chu'nchel i xa chib'ih jariik inkamanik parupaat i Dios, xuyejaa' i Hiram-abi chu'nchel i xye'arik reh chi b'anarik ruum i Salomón ruum inchol kamanik ruuk' manlik q'an ch'ihch'. 17Re' reey xutaq'aaj ruyejeb'jiik taqe re' chupaam i ma' kow ta laj ak'al wach k'ixkaab' i wilik wii' i nim ha' Jordán panyejaal i kiib' chi tinamit re' i Sucot, eh re' Seredata. 18Re' reey Salomón yohb'aal wach k'ihaal taqe xa chib'ih jariik xuyejaa' ruuk' i q'an ch'ihch' ma' xuyeew ta riib' chi xpajarik rahliil i q'an ch'ihch' xokik reh. 19Re' Salomón xutaq'aaj chiyejeb'jik chu'nchel i xa chib'ih jariik xkamanik parupaat i Dios, xuyejaa' i artaal ruuk' oro, xuyejaa' taqe i mexa inye'arik wii' i kaxlanwi'k inye'arik chi mayiij. 20Xuyejaa' wo' taqe ye'aab' kantela ruuk' manlik oro, je' wo' taqe i ye'aab' kantela reh saqumb'al chinaah re' xiye'arik reje chuwach i ye'aab' wilik rusantohiil. Reh chi nqoparik nik' wach iq'orooj. 21Eh re' taqe i je' uhtz'ub' xoyb'al wach i ye'aab' kantela xuyejaa' ruuk' i manlik oro, je' wo' hoq i ye'aab' kantela reh saqumb'al, je' wo' ilach' ju' ch'ihch' chopb'al. 22Eh xuyeew chi yejeb'jik ruuk' manlik oro inqop wii' i saqumb'al, taqe nimaq kulk, taqe i nimaq likb'al, taqe sansario. Eh xkojarik chuwach i ru puertahiil i manlik oro i rupaat i Dios, je' wo' chuwach taqe i puerta wilkeeb' i koq chupaam, je' wo' chuwach i ru puertahiil i rupaat i Dios, i ru puertahiil i ye'aab' wilik rusantohiil.


Copyright
Learn More

will be added

X\