1 SAMUEL 2

1Re' Ana je' wili i xuq'or parutiij: Re' hin ma' k'isiin ta suuqb'ik i wánima ruum re' i QaJaaw Dios inye'wik nukowiil reh chi ma' nee ta kinyo'jik chi kiq'orob'jiik i ki-ixowanik nuwach. Re' hin ma' k'isiin ta insuuqb'ik nuk'ux ruuk', ruum re' reh inko'linik weh. 2Eh ma' awach ta chik jino'q i wilik rusantohiil chuwach i reh, ma' awach taj inko'linik chi je' rukab' i reh, ma' xta chik jino'q Dios chi je' rukab' i reh. 3Ma' awach taj i runimb'isaj riib' i ma' awach taj i kow neerub'an riib' ruuk' i nee ruq'or, ruum re' i QaJaaw Dios chu'nchel reht'al. Re' reh i rukoj rehtaal, eh i ruq'at i q'orik chinaah i ju'jun ruuk' chib'ih i rub'an. 4Eh i rusach wo' wach i kiflecha i kow kiib' chi q'aq'inik, eh re' chik i ma' xta kikowiil i ruyeew kikowiil. 5Re' taqe i suq naq kiwa' kihaa', yu'naak k'axik chik noq inkireq kiwa' kihaa'. Eh re' taqe inkikuy naq kiwa' kihaa', suq chik kiwa' kihaa'. Eh re' ixoq ma' inwihik ta naq ruha'lak'uun wuq'uub' chik i ruha'lak'uun xwihik. Eh re' ixoq k'ih naq i ruha'lak'uun yu'naak ma' aj k'isoom ta chik. 6Eh re' i QaJaaw Dios inye'wik i k'acharik re' wo' reh ineesanik reh. Re' wo' reh inqasanik qeh panjul re' wo' reh i nuksanik cho qeh ar. 7Re' QaJaaw Dios inye'wik qab'ehomal, re' wo' reh inye'wik qaneb'ahil, re' reh inye'wik qajaawriik, re' wo' reh ineesanik i qajaawriik. 8Re' i QaJaaw Dios ineesanik paneb'a'il i neb'aa', eh i resaj panti' k'axik i rupahqaaj ruwa' chii' taq paat, eh i ruyeew chi kixilak taqe i wilik kajaawriik, i ruyeew chupaam i ye'aab' q'e' looq'. Ruum re' i QaJaaw Dios inehchanik reh i wach ak'al, eh chinaah i re' xuch'ikaa' chu'nchel i chib'ih jariik i wilkeeb'. 9Re' i Dios incha'jinik keh i korik wach kik'ux ruuk'. Eh i ruyeew q'ab' chi kikimik i yiib' wach kina'ojb'al chupaam i ruq'equmaal i kimahk, ruum ma' awach taj i kow xa chi rib'il riib'. 10Re' QaJaaw Dios naa rusacham kiwach i nixowanik wach, je' kahoq i naa ruye'em cho chikinaah kopan taxaaj. Eh re' wo' hoq i QaJaaw Dios naa ruq'atwiik q'orik chikinaah chu'nchel i tinamit. Eh naa ruye'em ruloq'il, eh naa ruye'em rajaawriik i ru reey xusik' wach, inki i Ana. 11Eh chi riij i re', re' Elcana xsutinik reje parupaat ar Ramá. Eh re' i k'isa k'un Samuel xkahnik chi kamanik parupaat i Dios chi ri'sil i rajaawriik i Elí i k'amal kib'eeh aj tiij. 12Re' taqe i rak'uun i Elí i k'amal kib'eeh aj tiij xkian i yiib' wach na'ojb'al, ma' xkiyeew ta rajaawriik i QaJaaw Dios. 13Re' i k'amal kib'eeh aj tiij re' re' je' wili inki a'n: Noq re' taqe tinamit k'ahchi' kichaq'sam i tiwik reh kimayiij inkitaq'aaj reje i kimoso inkik'am reje jinaj i ch'ihch' ixib' naah. 14Re' i kimoso ruuk' ixib' naah ch'ihch' re' re' inkich'ik iloq i tiwik pan xun, oon chupaam i nimaq kulk, oon chupaam i chaq'teesb'al tiwik. Eh nik' k'ihaal inkesaj cho ruuk' i ch'ihch' ixib' naah inkahnik chi keh i k'amal kib'eeh aj tiij. Je' re' inki a'n kuuk' chu'nchel i aj Israel imponik kiq'asaj i kimayiij ar Silo. 15Eh noq komajaa' inkik'at i ruxeb'ohiil i tiwik inkiyeew chi kimayiij re' i rumoso i k'amal b'eeh aj tiij je' wili i ruq'or: Chayeew taq k'isinoq nutiib' chi rax reh chi nee nub'ah reh i k'amal b'eeh aj tiij, ruum wichaq' taq xayeew reh ma' nee ta chik i rik'ul taq aweh ruum xa re' wo' rax i ruk'ul, inki. 16Eh wila' xkiq'or i kiq'asaniik reh i mayiij chi je' wili: ko qak'at peet i ruxeb'ohiil i tiwik koraj nee nak'am re' nik' pa' k'ihaal inawaaj, inko'q. Re' moso xkaqrik je' wili i xuq'or: Wila' ma' xayeew taq weh nee nuq'uch taq aweh nik' k'ihaal inwaaj, inki. 17Eh re' taqe i k'ijool k'amal kib'eeh aj tiij re' re' xiik' naah i mahk xkian chuwach i QaJaaw Dios ruum ma' xponik ta panaq'kiwach i mayiij ink'amarik reje chuwach i QaJaaw Dios. 18Eh re' i k'isa Samuel reh ma' rukanaa' taj i kamanik chuwach i Dios i rukoj chi riij i ruso' Efod korjinaq ruuk' lino. 19Re' i rutuut i Samuel, ruch'ihil i rub'ahiil rajlaal haab' kiooj chi ruq'ahteesjiik i kimayiij chupaam i rupaat i Dios. Re' i rutuut i rukorb'isaj reje i runim rooq so' i rak'uun, eh i ruq'asaj reh. 20Eh re' Elí i k'amal kib'eeh aj tiij i rupahqaaj rotob'il i Dios chinaah i Elcana, je' chinaah i rehk'een, je' wili xuq'or: Re' ta naq i QaJaaw Dios neen ye'wik cho k'ih-oq awak'uun awixq'uun ruuk' awehk'een wili jilow i rak'uun xuq'asaj reh i QaJaaw Dios, inki, eh xi sutinik wo' chik reje pankipaat. 21Re' QaJaaw Dios noq i rukuxisaj i Ana inkahnik wo' chik wach k'achariik, kox-aasjik wo' chik ixib' rak'uun, eh ki'ib' rixq'uun. Eh re' i k'isa Samuel kow johtoq ruk'iih parukamaj i Dios. 22Eh noq rijib' chik i Elí, xrib'iraj i yiib' wach na'ojb'al i xkian taqe i rak'uun kuuk' i chu'nchel i aj Israel. Re' taqe i rak'uun re' re' kiyohkik kuuk' taqe ixoq kikamanik chi chii' ookb'al reh i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib'. 23Eh je' wili i xuq'or keh: Re' hin chu'nchel i tinamit inq'orik weh chi xiik' naah i yiib' wach na'ojb'al taq i na a'n. ¿Chib'ih reet noq yiib' taq wach tib'anik? 24Ma' chih ta taq wak'uun ma' holohik ta k'isinoq rib'irjiik inkiq'or i rutinamiit i Dios taq chawiij. 25Noq nee mahkunik chuwach i ras ruchaaq' jino'q neenehteesjik panti' k'axik ruum i q'atal q'orik. Eh noq nee mahkunik jino'q chuwach i QaJaaw Dios ma' awach ta chik neneesanik reh panti' k'axik, inki. Eh re' taqe i rak'uun i Elí xama' xkinimaj ta wo' hoq i xuq'or i kajaaw. Re' QaJaaw Dios ruyejaam chik wach chi naa rukansam taqe. 26Eh noq k'ahchi' ruk'ulariik taqe re', re' i k'isa Samuel reh xakow chik i k'ihik i rub'an, eh q'e' imponik chuwach i Dios i runa'ojb'al je' wo' chikiwach i tinamit. 27Eh chupaam i q'iij re' re' xponik jinaj i jalal ruq'oral i Dios ruuk' i Elí je' wili i xuq'or reh: Noq re' taqe aamaam awati't ye'ooj taqe pankowlaj kamanik ruum i reey ar Egipto re' hin xti xnuk'uhtaaj awajaawriik chikiwach. 28Re' hin xnusik' taq chawach chi kixilak i k'ih ch'uq chi aj Israel chi xat kahnik taq chi k'amal kib'eeh aj tiij chi nuwach, reh chi naa taq aq'asam i mayiij, chi naa taq ak'atam i insensia chinaah i nu artaal. Reh wo' hoq chi naa taq akojom chawiij i Efod noq naa taq a'nam i nukamaj. Eh xnuyeew wo' q'ab' keh taq aamaam awati't chi naa rukahniik keh i mayiij inkiyeew i kuch aj Israel. 29Eh yu'naak ¿chib'ih reet noq ma' imponik taq chawach taqe i mayiij nuq'orom i hin chi naa ruye'ariik chi nuwach? ¿Chib'ih reet noq q'e' nayeew kiloq'il awak'uun i hat k'ahchi' kiq'inaab'iik ruum i ruk'uxariik i chihooj laj mayiij inkik'am cho chi nuwach i nutinamiit Israel? 30Eh re' i hin, ki Dios i aj Israel i nuq'orom naq chi chu'nchel i rak'uun chee awajaaw naa naq nukanaam taqe chi k'amal b'eeh aj tiij chi juneliik panukamaj, Xa re' la' yu'naak ma' naa ta chik nukojom taqe chub'aan i nukamaj, ruum re' hin naa nuye'em, ruloq'il awach inye'wik nuloq'il. Eh awach i ma' naa ta nuponiik panaq'wach, je' wo' hin ma' naa ta nuye'em rajaawriik. 31Re' hin k'isiin ma' imponik i q'iij chi naa nusacham wach awajaawriik, je' wo' hoq i kajaawriik taqe aamaam awati't. Re' taqe awak'uun, awiih aamaam naa kikimiik reje noq komajaa' kirijb'ik. 32Q'e' ti' i naa ruchaliik cha naah xanaa rutib'iik ak'ux noq naa awilom chi k'ahchi' taqe nukuxisam chu'nchel awuch aj Israel. Eh chu'nchel i awach aweh naa kikimiik reje noq komajaa' kirijb'ik. 33Xa re' la' jinaj keh i ma' tokoom ta wuuk' i k'amal kib'eeh aj tiij ma' naa ta nukansam, re' reh ma' k'isiin ta naa ruye'em ruti'kiil ak'ux, ma' naa ta chik awilwiik ruum oq'ik naa a'nam. Eh chu'nchel awak'uun awiih aamaam komanaan noq naa kikimiik reje. 34Re' naa akojom wii' rehtaal chi korik i k'ahchi' nuq'orom aweh, re' i naakik'ulum i kiib' chi awak'uun re' Ofni, i Finees. Re' keh xa chupaam i jinaj chi q'iij naa kikimiik. 35Re' hin konaa chik nusik'im wach i naa nukojom chi k'amal b'eeh aj tiij panukamaj. Re' reh naa rukamaniik chi holohik je' rukab' inwaaj i hin. Re' hin naa nuye'em k'ih-oq rak'uun riih rumaam chi juneliik, eh naa wo' nuye'em q'ab' chi naa rukamaniik parukamaj i reey naa nusik'im wach. 36Eh chu'nchel awach aweh konaa kikahniik chi k'achalkeeb' naa kichaliik ruuk' i k'amal kib'eeh aj tiij naa nusik'im wach, naa kipahqaam kitumiin reh re' ruuk' i plata naa kipahqaam kikaxlanwi'k reh. Eh naa wo' kipahqaam kikuyb'al reh k'amal kib'eeh aj tiij, inki Dios, inki.


Copyright
Learn More

will be added

X\