PUYAN 4

1Kasumpal to ya, walay sananey a naimatunan kon payawar: anengneng kod tawen so sakey a puirtan lokas. Insan ko lamet nadngel imay bosis a singa tanul na sakey a trumpita ya inkuanto, "Segep ka dia, ta ipanengneng kod sikay nakaukolan ya onsoblay a nagawa." 2Kabebekta, niwala ak ed pakayari na Ispiritu, tan anengneng kod tawen so sakey a tronon walay akayorung. 3Say lupa to may akayorung mankidyam a singa ra batoy alahas a haspi tan kornalina. Aliber so trono na bonlalakaw ya ismiralda so kolor to. 4Aliber met imay trono na duamplo tan apat nin trono, tan wala ray akayorung a duamplo tan apat a mamatakken ya akakawes iray ampoti tan akakorona ray balituk. 5Manlalapud man ed trono so kirmat, saray tanul, tan dalagorug na karul. Walay pitoran mandarlang a lamparaan ed arap na trono; sikara yay pitoran ispiritu na Dios. 6Diad arap na trono, walay singa salming a dayat a kaparparay linew na kristal. Akaliber ed trono, diad balang dapag to, so apatiran mabilay a pinalsa a napnoy mata so arap tan beneg da. 7Say onaan a mabilay a pinalsa et singa lion; say kumadwa, singa kilaw na baka; say lupa na kumatlo et singa lupay too; say kumapat et singa agila ya ontitikyab. 8Sanaanem na payak ira may apatiran mabilay a pinalsa, tan diad paway tan dalem na payak, napno ray mata. Anggapoy tonda so pangakanta ra ed agew tan labi: "Masanto, masanto, masanto so Katawan a Dios a Makapanyarinamin, say Dios nen saman, natan, tan say onsabi." 9Saramay apatiran pinalsa a mabilay et ikakanta ray pangidayew, pangitanduro, tan pisasalamat ed samay akayorung ed trono, say mabilay ya anggad angga. Leleg dan mangakanta, 10saramay duamplo tan apat a mamatakken ondadakmomo rad samay akayorung ed trono, tan igagalang da may mabilay ya anggad angga. Ibobontuk dad arap na trono iray korona ra, tan kuanda: 11"Katawan tan Dios mi! Manepenepeg kan mangawat na galang, dayew, tan pakayari. Ta sikay amalsad amiamin, tan onung ed linawam, niwala ra tan naitdan iray bilay."

will be added

X\