Bʉr o mílʉ́mlʉ́ 6

1Ɨ́ melû mɑɑ́ mpʉ ómpʉ́n mé Yésʉs, bé ɑ́ be, bé mû sí buú buo yɨ́, oYúden bé ɑ́ lwilwib grɛ̂k bɑ́, bê nzě gɔ́nɑ le esɑ̂ mésɨ́n e bɑɑ́ o b'ɑ́ lwilwib ébrœ̂ bɑ́. Bé ɑ́ lɨlɛ́ɛ ó, bɨ́hɑɑ́, bé ɑ́ jɑɑ tʉtoŋlo ó, njɨ mikúhó myɔ́ɔ́ ɨ́ nkɔb mede. 2Nó bʉ̂r o mílʉ́mlʉ́ kɑ́m le obɑ́, bé ɑ́ syɛŋ ompʉ́n bɨ́bɛ̂h, nzě lɛ́ɔɔ e bé ó: «Yé ɑjɑlɑ ó, bɨ̌h díʼee ɑlɛ́ɛ̌ lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m ɨ́ lɔ̌b syɛ́ɛ́ ékɑb méde. 3Nó, bɨ́ɔɔ́ ɛ́, pɛ́hɛ́ɛ́ gɑ́ bʉr nzɑɑngbɑ́ ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n, bɑɑ́ o mû sí gʉ́ŋɔɔ ó, bé ó lǿŋlɑ́ e Sísǐm mé Nzyɛ̌m, lǿŋlɑ́ ntémé le ocwóó bɑ́. Bé ó bɨ́h ngɑ́ tímlě syɛ́ɛ́ yɑɑ́. 4Bɨ̌h bɨɛ ókɑ̌ tirwo ó, njɨ e syɛ́ɛ́ mínjɨʼlɑ, le yɑɑ́ élɛ́ɛ mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m.» 5Bʉr ó sɔ́mɑ́ bɨ́bɛ̂h, bê nzě kɑ̌m jøʼ yɔ́ɔ́ yɑɑ́. Bé ntɔ̂ʼ pɛ̂h Étienne, mʉr ɑ́ be lǿŋlɑ́ e búʼó ti e Sísǐm mé Nzyɛ̌m nyɑ́. Bê nzě bɑ́ʼɑ̌ pɛ̂h ntémé: Philippe, Prókɔros, Nikɑnôr, Tímon, Pɑrmenɑ̂s ti e Nikolɑ̂, mʉr Antiôs. Nye ɑ́ be ɨ́ tó nî ɨ́ yébé óYúden, nye ntɔ̂ʼ kɑ̌ bûʼlɑ̌ Yésʉs. 6Sɔ́mɑ́ óbûʼlɑ ntɔ̂ʼ tyêl bé ɨ́ mpǒm bʉr o mílʉ́mlʉ́ mé Yésʉs. Bê nzě jɨʼlɑ e Nzyɛ̌m, le ekɛl bé mebô ɨ́ milʉ̂. 7Lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m ntɔ̂ʼ kpɑ̂hwɑ̌ myɑŋlɑ. Tɔ́ɔ ompʉ́n ntɔ̂ʼ kpɑ̂hwɑ̌ buo ɨ́ Yerʉ́zɑlɛm. Bʉr ɨ́ sɔ́mɑ́ ópɑrɑ ɨ́ buo buo nzě jyéʼɔɔ̌ koo e Yésʉs, lɨ́ esɑ́ŋɔɔ̌ Nzyɛ̌m mejóʼo. 8Étienne ɑ́ be ó mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ sʉ metyɛʼ me mpóm, gbɑ̂ nyé ntémé nkul ɨ́ léme nyɑ́. Nye ɑ́ bɨbe ó lɨ́ esɑ̂ bísɑ́ bí ékɑ̂m ti e mesimɑ́ témé bʉr. 9Nó bʉ́ʉ́ bʉ̂r, bé ɑ́ mɔɑ, tó sɑ̂ óntɑ́ʼdirɑ e né. Bé ɑ́ be ó bʉr o mpɑ́h sulɑ́ dí e díe ó: “Mpɑ́h onzyɛh o bʉ̂r”. Bɑ̂ʼ bʉ̂r, bé ɑ́ duho ó ɨ́ Siréniɑ. Bʉ́ʉ́, duhǒ Alɛksɑndrî, ndu e sí Silisíɑ, le yɑɑ́ Azíɑ. Mpʉ bé ɑ́ be lɨ́ esɑ̂ óntɑ́ʼdirɑ le Étienne yɨ́, 10bê nzě bee ó, bé ɑ́ bé ɑbe e nkul ekoʼo nyê, ebě, nye ɑ́ lwib ó, le ocwóó ti e nkul Sísǐm mé Nzyɛ̌m. 11Nó ó, bê nzě bwɑ̂m bʉ̂r ɨ́ mesǒ. Bé e bé ó, bé lɛ́yɨɨ ó: “Bɨ̌h bé ɑ́ si jóʼo nye lɨ́ esɑ̂ Nzyɛ̌m, bé e metié mé Moïse nkěh.” 12Bê nzě bêhle bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l, otɔ́mɑ́ bʉ̂r le olɛ̂ʼlɑ o métié, ó bé sɑ̂ʼ ntʉ̌. Bé ntɔ̂ʼ nkɔŋɑ, tô nko Étienne ɑ́ be yɨ́. Mɛ́rɔɔ nyê, tóŋɔɔ e né nko bʉ̂r ó bʉ̌m nɨ́nɨ́ɨ́ bé ɑ́ be yɨ́. 13Bé ntɔ̂ʼ nze ntémé e bʉr o b'ɑ́ pɑ búʼo nye milɔ̌b bɑ́. Nó bʉ̂r bɑɑ́ bé ɑ́ boʼlo ó: «Mʉr nyɑ̂, nye lɨ́ etô dóló lɨ́ ecɨ mékɑ̌n ɨ́ bébe bébe témé bʉr. Mekɑ̌n mémpwɑ́r nyé lúmó mpɑ́h Nzyɛ̌m mɑ́, mé ntémé mɛ́r ó, ti e metié mé Nzyɛ̌m! 14Bɨ̌h bé ɑ́ si kʉ jóʼo nye lɨ́ ebɑ́nɑ̌ lɛ́ɛ ó, Yésʉs, mʉr Nɑzɑrɛ̂t, nye ógbɑ̌h gúmó yɨ̂. Nyé océne métǔm Moïse ɑ́ líʼe mɨnɑ́ gɑ́ e mé mɑ́.» 15Bʉr o b'ɑ́ be ɨ́ bʉ̌m nɨ́nɨ́ɨ́ yɑɑ́ bɑ́, ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ bɨʼ Étienne mejwôʼlʉ yɨ́, bɨ́bɛ̂h kɑ́ bee ó, mpǒm nyé, nye mû mpʉ mpóm éngeles.


Copyright
Learn More

will be added

X\