AR ROMANU 2

1Jange nu'ahu̱ gi 'yomfu̱ ár 'bede ma'ra, hinda tsa̱ gi k'onthu̱. Ngetho nu'mu̱ gi mömfu̱ ár mfe̱i di 'ñepabi, gi ku̱t'ase̱hu̱ har tsibi, ngetho gi njahu̱p'u̱ n'ehe. 2Ne di pöhu̱ o̱t'a n'ar hoga ts'u̱t'wi Jö, nú'mu̱ xta umba yá mfe̱i togo o̱t'a nuya ts'okiyu̱. 3Nu'ahu̱ gi theñhu̱ nu'u̱ togo hingi o̱t'a xiñho, ha gi beni gi k'onthu̱ hinda zu̱'ahu̱ ár kwe̱ Jö gi ñhe̱xkwihu̱ n'ehe. 4Yo'ö gi u̱tsabihu̱ ár döta ñhogajö'i Jö, ár ts'e̱ti, ne ár mhöte. Ha hingi pöhu̱, gehnu̱ ár ñhogajö'i da ma̱x'ahu̱ gi 'yo̱thwu̱ ár ntso̱'mi. 5Ngetho xa gar me̱'skuhu̱, hinxka ne xka 'yo̱thwu̱ ár ntso̱'mi. Njap'u̱ xka hñu'su̱ ár mfe̱i ma da t'a'ahu̱ nor pa da ñ'u ár döta kwe̱ ne ár hoga ts'u̱t'wi Jö. 6Gehnu̱ ma da umba ár njut'i n'a ngu n'a ngu yá 'be̱fi xi 'yo̱t'e. 7Ma da t'umba ar te hinda göts'i nu'u̱ xi umba yá mu̱i xi 'yo̱t'a nö'ö xiñho, xi hyonga da m'u̱ hár nsunda Jö, ne da t'e'spa ár nsu, ne xi hyonga nö'ö di 'ñe mhets'i. 8Ha ma da nto̱xkwi ár kwe̱ ne ár nzo̱t'amu̱i Jö nu'u̱ ya hyonga tuhni, ne hingi ne da de̱nga nö'ö majöni. Ho̱nse̱ ne da 'yo̱t'a nö'ö hingi ho. 9Ma da mfe̱i ne da tho ar ts'oni gatho nu'u̱ bi 'yo̱t'a nö'ö xi nts'otho, ya xodyo m'e̱t'o, ne m'e̱fa nu'u̱ hingya xodyo. 10Ha ma da m'u̱ nsunda, da t'e'spa ár nsu, ne da m'u̱ n'ar hogam'u̱i gatho nu'u̱ togo da 'yo̱t'a ar ñho, ya xodyo m'e̱t'o, m'e̱fa nu'u̱ hingya xodyo. 11Ngetho Jö handa gatho ya jö'i mahye̱tho. 12Gatho nu'u̱ togo himi pötwa yá 'be̱pate ar Moise, ne bi 'yo̱t'a ya ts'oki, nú'mu̱ xta thö'spa majöni, hinda ma nda nho̱mba ya 'be̱pate. Ha nu'u̱ togo mi pötwa yá 'be̱pate ar Moise, ne bi 'yo̱t'a ya ts'oki, nú'mu̱ xta thö'spa majöni, ma da t'a̱pa ngu mönga ya 'be̱pate. 13Hingi 'bu̱hwi xiñho Jö nu'u̱ togo ho̱nse̱ xi 'yo̱'spa ya 'be̱pate, mahyoni da 'yo̱t'a ngu möñ'u̱. Gehyu̱ ma da nhu hinte ma ts'oki tu'u̱. 14Ngetho nu'mu̱ nu'u̱ hingya xodyo o̱t'a ngu mönga ya 'be̱pate, mödi hingi pödi teme̱'u̱, o̱t'a njap'u̱ ngetho gese̱'u̱ pödi tema xiñho ne tema hingi ho. 15Njap'u̱ nheki o̱t'a ya hoga 'be̱fi huxa ha ya 'be̱pate ne xi thu'spa ha yá mu̱i, ne nu'mu̱ da hñudi da beni wa ja te tsu̱pa yá mfeni, wa hinte tsu̱i. 16Njap'u̱tho nu xta hñöxa majöni Jö hár 'ye̱ ar tsi Hmu Hesukristo, ma da xet'wa yá mfeni nu'u̱ togo xi kwati ho̱nse̱ pö'u̱. Njap'u̱ mönga ar hoga mhö di mönga. 17Ha nu'ahu̱, xi thus'ahu̱ gar xodyohu̱, ne gi hu ri mu̱ihu̱ gi 'bu̱hu̱ xiñho, ngetho gi pe̱'sfu̱ yá 'be̱pate ar Moise. Xa gi exa ri nsuhu̱ gi ndöñhu̱ ri Jöhu̱. 18Gi pöhu̱ teme ne'ö, ne xi t'ut'ahu̱ ha ya 'be̱pate, gi 'ñethu̱ ri mu̱ihu̱ nö'ö xiñho. 19Gi ka̱xmbenihu̱ gar gu̱hnihu̱ ya goda̱, ne yá ñot'i nu'u̱ togo 'bu̱ har 'be̱xui. 20Gi hu ri mu̱ihu̱ gi uthu̱ nu'u̱ hinte pödi, gar utatehu̱ ya bötsi, xka hñuxa ri mfenihu̱ har mfödi majöni mönga ha ya 'be̱pate. 21Nu'ahu̱ gi uthu̱ ma'ra, yo'ö hingi ñ'utase̱hu̱. Gi uthu̱ ma'ra hinda mpë, yo'ö gi mpëhu̱. 22Gi möñhu̱ hingi ho da ts'imba ár nthöti ma'ra, yo'ö gar tsinganthötihu̱. Gi u̱tsahu̱ ya tsita, yo'ö gi pëfu̱ yá nijö 'mu̱. 23Nu'ahu̱ gi exu̱ ri nsuhu̱ gi pe̱'sfu̱ yá 'be̱pate ar Moise, yo'ö gi ts'ojwu̱ Jö, hingi o̱thu̱ nö'ö mönga ha ya 'be̱pate 'mu̱. 24Ngetho ngu enga hár t'ofo Jö: Go ri ts'okihu̱ tsamba ár thuhu Jö nu'u̱ hingya xodyo. 25Nunar nse̱gi gi tuthu̱ ri ndo'yohu̱, fa̱x'ahu̱ nu'mu̱ gi 'yo̱thu̱ ngu mönga ha yá 'be̱pate ar Moise. Ha nu'mu̱ hingi 'yo̱thu̱, po̱ntho hinte ma nse̱gi gi pe̱'su̱. 26Ha nu'mu̱ togo hinxi thu'spa ar nse̱gi, ne da 'yo̱t'a ngu mönga ha yá 'be̱pate ar Moise, ma da nhu'mbabi wande xi thu'spabi. 27Nö'ö togo hinxi thu'spa ar nse̱gi hár ndo'yo ne o̱t'a ngu mönga yá 'be̱pate ar Moise, ma da xi'a ri mfe̱ihu̱. Ngetho gi pe̱'su̱ ya 'be̱pate nt'ot'i ne ar nse̱gi, ha hingi te̱ñhu̱. 28Hinge gehnu̱ ar xodyo majöni nö'ö oxta mañö, wa nunar nse̱gi thutwa hár ndo'yo. 29Majöni ar xodyo togo di 'ñe mbo hár mu̱i. Ne ar hoga nse̱gi nö'ö 'be̱'sa hár mu̱i unga ár Hñö Jö, hinge ar t'ofo. Ne nunar nsu go eskagihu̱ Jö, hinge ya jö'i.

will be added

X\