AR ROMANU 14

1Yo gi 'weju̱ nu'u̱ ya ku hingi tse̱di yá ñ'emu̱i, ne yo gi ñöniwi tema gi beñhu̱. 2Ngetho 'ra beni tsa̱ da zi gatho, ha ma'ra hingi tse̱ yá ñ'emu̱i, ho̱nse̱ tsi ya tsi k'ani. 3Nö'ö togo tsi gatho, yo ma da denga nö'ö togo hingi tsi xo̱ge. Ha nunu̱, yo di thenga nö'ö togo tsi, ngetho Jö go xi numañho'ö. 4Xi nu'ge, ter me̱'age gi themba ár 'be̱go man'a. Ar hmu go da möñ'ö ha da nangi wa da da̱gi. Ha ma da nangi, ngetho döta ár ts'e̱di ar tsi Hmu togo da gu̱ts'i, ne hinda hye̱gi da da̱gi. 5'Ra handi xiñho da nhumansu 'ra ya pa da me̱pa Jö, ha ma'ra handa gatho ya pa mahye̱tho. N'a ngu n'a mahyoni da bödi tema pe̱fi. 6Nö'ö togo hwahna 'ra ya pa, e̱nt'wa ar tsi Hmu. Ha nö'ö handa gatho ya pa mahye̱tho, njap'u̱tho n'ehe. Nö'ö tsi gatho, e̱nt'wa ar tsi Hmu ne umba njamödi. Ha nö'ö hinga gatho tsi, njap'u̱tho n'ehe umba njamödi Jö. 7Ngetho hinto di 'bu̱hu̱ ga pe̱pase̱ ma tehu̱, ha hinga tuhu̱ di honga ma ñhose̱hu̱. 8Nu'mu̱ di tehu̱, di e̱nthwu̱ ma tehu̱ ar tsi Hmu, ha nu'mu̱ ga tuhu̱, go di e̱nt'wabihu̱'ö n'ehe. Jange nu'mu̱ di 'bu̱hu̱, wa xta tuhu̱, ár me̱tigihu̱ ar tsi Hmu. 9Jange bi du ar tsi Hmu ne bi nanga man'agi. Bi mengi bi nte, ne njap'u̱ bi hñuts'i ngu ár Hmu nu'u̱ te ne nu'u̱ xi du. 10Xi nu'ge 'mu̱, yo'ö gi thenga ri ku. Wa hinte gi nuge nö'ö o̱t'ö. Ha hingi pöhu̱, gatho ma ga 'ba̱hu̱ da hñöskagihu̱ majöni ar tsi Hmu Hesukristo. 11Ngetho enga har T'ofo: Nuga di 'bu̱i, enga njap'u̱ ar tsi Hmu, ne gatho ya jö'i ma da nda̱ndihmö da nsundagi, ne da da̱majöniyu̱ dar Jöga. 12Nu'mú̱, n'a ngu n'a ma ga da̱thwu̱ majöni Jö gatho nö'ö xta o̱thu̱. 13Jange hinga ma ga ntheñhu̱ n'a ngu n'a. Ma ga nkohu̱ ha ma mu̱ihu̱ hinga po̱jwu̱ ya mfets'e da japi da da̱ ma kuhu̱. 14Nuga di pödi ne di ka̱xmbeni njap'u̱ benga ar tsi Hmu Hesukristo, ngetho hinte xints'othose̱. Ha nu'mu̱ n'a beni xints'otho, hö njap'u̱ hár mfeni'ö. 15Ha nu'mu̱ nuna ri ñhuni tso̱t'wa ár mu̱i ri ku, hingi pe̱'sa ar mhöte 'mu̱. Nuna ri ñhuni, yo ma da japa da m'e̱ ri ku, togo ar tsi Hmu Hesukristo bi ungár te bi po̱ho̱. 16Yo gi xoju̱ ar goxthi da nthenga nö'ö gi beñhu̱ xiñho. 17Ngetho har ts'u̱t'wi Jö, hinge m'e̱t'o ya ñhuni wa ya ts'ithe. M'e̱t'o ar m'u̱i xint'axi, ar hogam'u̱i, ne ar johya. Gathoyu̱ unga ár Hñö Jö. 18Nö'ö togo pe̱pa ar tsi Hmu Hesukristo njanu̱, numañho Jö ne ya jö'i. 19Jange ma ga te̱ñhu̱ nor ñho unga ar hogam'u̱i, ne fa̱xkagihu̱ n'a ngu n'a da te ma ñ'emu̱ihu̱. 20Yo gi jafu̱ ar ñhuni da hwatwa ár 'be̱fi Jö. Mödi gatho nö'ö te jawa xiñho da ts'i, nö'ö hingi ho, n'ar ku da japa ár ñ'ohu̱ da da̱gi ngetho te gatho tsi. 21Xiñho hingi tsa ar ngo̱, wa gi tsi ar ixkat'afi, nu'mu̱ gi japi da mfe'sa ri ku, gi tso̱t'wa ár mu̱i, wa da went'a ár ñ'emu̱i. 22Nu'mu̱ gi ñ'emu̱i xiñho nö'ö gi o̱t'e, ho̱nse̱ gi pöhwi Jö. Nza̱tho nö'ö togo hinte tsu̱ ár mu̱i ngetho pödi xiñho nö'ö o̱t'e. 23Ha nö'ö yomi ha xiñho nö'ö tsi, tuxar ts'oki, ngetho hingi ñ'emu̱i xiñho nö'ö o̱t'e. Ne gatho nö'ö o̱t'e hingi ñ'emu̱i, nunu̱ o̱t'ar ts'oki.

will be added

X\