AR ROMANU 13

1Gatho ya jö'i dá 'yo̱ta ya ts'u̱t'wi, ngetho Jö go xi umbár nsu gatho nu'u̱ togo pe̱'sar ts'e̱di. Gatho nuya jö'i pe̱'sa yá nsu go xi 'ñex'ö. 2Jange gatho nu'u̱ hingi o̱ta ya ts'u̱t'wi, to̱xa nö'ö xi hñuxa Jö, ne njap'u̱ munts'ase̱ ár mfe̱i da zu̱di. 3Ngetho nuya ts'u̱t'wi hinxi t'ets'i da pi nu'u̱ togo o̱t'a ar ñho, tsu nu'u̱ togo hingi o̱t'e xiñho. Nu'mu̱ hingi ne gi 'bu̱hu̱ gi tsuhu̱ ya ts'u̱t'wi, 'yo̱thu̱ nö'ö xiñho, ne da t'es'a ri nsuhu̱. 4Ngetho yá 'be̱go Jö'u̱, hoñ'a ri ñhohu̱. Ha nu'mu̱ hingi o̱thu̱ nö'ö xiñho, nu'mú̱ hö, gi ntsuhu̱. Ngetho hinga m'e̱tho hö ár ndo̱jwai, gehnu̱ ár 'be̱go Jö da ko'spa yá ts'oki ne da umbár mfe̱i ya ts'okte. 5Jange 'yo̱thu̱ ya ts'u̱t'wi, ne hinda mfe̱p'ahu̱, ne hinte di tsu̱'a ri mfenihu̱ n'ehe. 6Jange gi juthu̱ ar bojö jot'a ya ndö, ngetho yá 'be̱goyu̱ Jö, xi 'ye̱ntyá te da me̱ nunar 'be̱finu̱. 7Juthwu̱ gatho nu'u̱ togo gi tufu̱: nö'ö ar bojö jot'a ya ndö, ne gatho ma'ra di 'ñep'ahu̱ gi juthwu̱. Togo mahyoni gi numañhohu̱, jahu̱p'u̱, ne togo di za̱ gi 'ñe'sfu̱ ár nsu, 'yo̱thu̱ n'ehe. 8Yo gi ñho̱xu̱ ya tha̱i. Nö'ö gi 'yo̱thu̱, gi mhöhu̱ n'a ngu n'a. Ngetho nu'mu̱ gi möhu̱ ri ñ'ohu̱, gi o̱thu̱ ya 'be̱pate mönga har T'ofo. 9Ngetho nu habu̱ enö: Hingi tsimba ár nthöti ma'ra, hingi mpë, hingi pe ya nhemhñö, hingi hyo̱kwa yá ñho ri ñ'ohu̱, ne ma'ra ya 'be̱pate; gathoyu̱ da tsa̱ da tx'u̱ki ho̱nse̱ da t'enö: Mö ri ñ'ohu̱ ngu gi mhöse̱. 10Nö'ö togo möte, hingi ts'okwa yá ñ'ohu̱. Jange gatho ya 'be̱pate go o̱t'a nö'ö to möte. 11Jahu̱ njap'u̱, ne nuhu̱ ya pa di 'bu̱hu̱. Ma ga zo̱t'a ma da̱hu̱ ga he̱hu̱ ar t'öhö. Ngetho nupya hints'u̱ yap'u̱ 'bu̱ ma mpo̱ho̱hu̱, ngu mi 'bu̱ nú'mu̱ nda ñ'emu̱ihu̱. 12Ya 'bu̱tho da göxar xui, ne xi 'ñep'u̱tho ar hyats'i. Jange ma ga he̱hu̱p'u̱ yá 'be̱fi ar 'be̱xui, ne ga hehu̱ ar he di b'u̱hu̱ har hyats'i, ngu xi ñhoka n'ar ndogu di ma har tuhni. 13Ma ga 'bu̱hu̱ di nheki di 'yohu̱ har hyats'i, ga o̱thu̱ xiñho gatho. Hinga 'bu̱hu̱ hinte di ju̱ju̱ ha ya da̱ngo habu̱ xa ñuntho ne ntitho. Hinga 'bu̱hu̱ har hyo̱ka 'be̱hñö ne nö'ö xi nts'otho. Hinga ntuñhu̱, ne hinga hyo̱kwabihu̱ yá ñho ma ñ'ohu̱. 14Ga ñhexu̱ ár ts'e̱di ar tsi Hmu Hesukristo, ne hinga ñhe̱hu̱ da kakagihu̱ nö'ö te gatho bi e ha ma mfenihu̱.

will be added

X\