AR ROMANU 12

1Jange tsi kuhu̱, di a̱'ahu̱ gi umfu̱ Jö xo̱ge ri ndo'yohu̱, ngu n'ar m'o̱ñho̱ tetho, xint'axi ne numañho Jö. Gehnu̱ ar mhat'ajö di 'ñepi gi 'yo̱thu̱, ngetho Jö xa xi utkagihu̱ ár nhwëki. 2Yo gi ñhogamu̱ihu̱ nö'ö te 'ra'ahu̱ ar ximha̱i. Mahyoni gi n'a'yohu̱ ri 'ra'yo mfenihu̱, ne njap'u̱ gi tsa̱se̱hu̱ tema ne Jö embi nza̱tho, numañho ne handi xiñho. 3Nuga xi hwëgagi ga pe̱pa ar tsi Hmu, jange di xi'ahu̱, hinge xa di thotho gi 'ñexa ri nsuhu̱. Nuhu̱ xiñho tema gi bense̱hu̱, ngu ár nze̱ye̱ ar ñ'emu̱i xi hyeni xi 'ra'ahu̱ Jö, ngu ár nt'e̱ni'ö. 4Ngetho jangu ma ndo'yohu̱ pe̱'sa nze̱ye̱ yá xe̱ni, ne hinga gatho get'ar 'be̱fi pe̱ts'i, 5di njahu̱p'u̱ n'ehe. Mödi di nze̱ye̱hu̱, 'rangugihu̱ dár ndo'yohu̱ ar Hesukristo, ne di mfa̱xu̱ n'a ngu n'a. 6N'añ'o n'a ngu n'a ya hogant'uni xi hwëgagihu̱ Jö. Nu'mu̱ n'a xi t'umbabi ngu ár m'e̱hni Jö, dá me̱pabi ngu ár nze̱ye̱ ár ñ'emu̱i pe̱ts'i. 7Ha nu'mu̱ xi thembabi da m'e̱go, dá ma̱xa ma'ra. Wa xi t'umbabi da ñ'utate, dá uta ma'ra. 8Nö'ö togo xi t'umbabi da hñu'mba yá mu̱i ma'ra, dá hñu'mba yá mu̱i. Wa xi t'umbabi da hyeni, dá me̱'sa n'ar hogamu̱i da 'yo̱t'e. Wa xi t'umbabi da ndö, dá umba ár mu̱i da 'yo̱t'e. Ha nö'ö xi t'umbabi da ma̱xa togo honga ar mfa̱ts'i, di johya da 'yo̱t'e. 9Nö'ö ar mhöte gi pe̱'su̱, xa majöni di 'ñe ha ri mu̱ihu̱, hindi oxta mañö. U̱tsahu̱ nö'ö hingi ho, te̱ñhu̱ nö'ö xiñho. 10Mhöhu̱ n'a ngu n'a, gi pe̱'su̱ n'ar hoga mhöte gar kuhu̱. Ne di 'be̱nga nt'ek'ei gi zohu̱ ma'ra. 11Mpe̱hu̱ nts'e̱di, yo gar döhñehu̱. Umba ri mu̱ihu̱ pe̱fu̱ ar tsi Hmu. 12Njohyahu̱ gi ndo̱'mhu̱, tse̱thu̱ ya thogi, hingi hye̱hu̱ gi 'ya̱fu̱ Jö. 13Ñhehwihu̱ ma'ra ya gamfi tho ar k'at'i, ne nzöihu̱ gi uñhu̱ ar se̱ki ha ri nguhu̱ da ñ'oxa ma'ra. 14Mathwu̱ Jö nu'u̱ togo u̱tsa'ihu̱. 'Ya̱fu̱ ár ñho, yo gi a̱fu̱ nö'ö hingi ho. 15Njohyawihu̱ nu'u̱ togo johya, ne nzongwihu̱ nu'u̱ togo zoni. 16N'adar mfeni gi pe̱'su̱. Yo gar ñ'ets'ihu̱, ntsixkwihu̱ nuya tsi hyoya. Yo gi 'ñexa ri nsuhu̱ xa gi pöhu̱. 17Yo gi ko'spabihu̱ ár ñöni togo o̱t'ahu̱ ar ts'oki. Umba ri mu̱ihu̱ da hyant'ahu̱ ya jö'i gi o̱thu̱ ar ñho. 18Nö'ö 'ba̱ ri ñöni, umba ri mu̱ihu̱ gi ntsixkwi gatho ya jö'i nu'mu̱ da tsa̱. 19Tsi kuhu̱, yo gi ja ri 'ye̱se̱ gi ko'spa ár ñöni togo xi 'yo̱t'a n'ar ts'oki. Tsokwabihu̱ ár tsi kwe̱ Jö, ngetho enga har T'ofo: Go ma me̱tiga ar nko'sñöni, go di unga ar njut'i, enga ar tsi Hmu. 20Di xi'ahu̱, nu'mu̱ ri ñ'u̱nihu̱ tunthu, umbabihu̱ te da zi, ha nu'mu̱ tuthe, umfu̱ ar dehe. Nu'mu̱ gi japabihu̱ njap'u̱ ri ñ'u̱nihu̱, hindi pödi ha da hwi'sa ár ñö di ntsa̱. 21Yo gi ñhe̱hu̱ da dö'ahu̱ ar ts'oki. Ju̱hu̱ ar ñho gi töhu̱.

will be added

X\