AR ROMANU 1

1Nuga dar Pablo, ár 'be̱gogi ar tsi Hmu Hesukristo. Xi ts'onkagi ngu ár mpo̱te, ne xi t'exkagi ga mömba ár hoga mhö Jö. 2Nuna xki ñötkagihu̱ mam'e̱t'o ha yá jöpa T'ofo bi 'yot'a yá m'e̱hni'ö. 3Ja no̱mp'u̱ ár T'u̱, nuna ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo. Bi m'u̱ ngu n'ar jö'i ndi 'ñe ha yá ma̱nga'be̱to ar Dabi. 4Ne ár Hñö Jö xint'axi bi ñ'u gehnu̱ ár T'u̱ Jö pe̱'sa ár ts'e̱di, nú'mu̱ mi menga ár te man'agi xki wadi xki du. 5Gese̱ xi hwëgagihu̱ ga po̱thu̱ ga zohu̱ ya jö'i 'bu̱ ha ya ha̱i gatho ár nxidi ar ximha̱i, ne da ñ'emu̱i da de̱ni, njap'u̱ da t'e'spa ár nsu ár thuhu. 6Jange gi nthöskwihu̱yu̱ n'ehe, xi ts'oñ'ahu̱ ngu yá me̱ti'ihu̱ ar tsi Hmu Hesukristo. 7Di pe̱ñ'ahu̱ nunar he̱'minu̱ gatho nu'ahu̱ gi 'bu̱hu̱ Nroma, xa mö'ahu̱ Jö ne xi zo'ahu̱ gi 'bu̱hu̱ xint'axi. Jö ma Dadahu̱ ne ar tsi Hmu Hesukristo da 'ra'ahu̱ n'ar hogam'u̱i, ne da hwëk'ahu̱ yá ñho. 8Di ne ga xi'ahu̱ m'e̱t'o, di umba njamödi Jö hár thuhu ar tsi Hmu Hesukristo, xka ñ'emu̱ihu̱ xiñho, ne hagatho nho̱ni gar gamfihu̱. 9Ar tsi Dada togo xa di umba ma mu̱i di pe̱pabi, di mömba ár hoga mhö no̱nga ár T'u̱, gehnu̱ pödi hindi tsa̱ya̱ di mat'ahu̱ Jö. 10Di a̱pa Jö da ne'ö da 'rakar se̱ki ga tso̱ñ'ahu̱, ngetho pe̱'sa ya pa di to̱'mi ga map'u̱. 11Ngetho di ne ga hant'ahu̱ ne ga fa̱x'ahu̱ gi hñöñhu̱ n'ar ñho di 'ñe mhets'i, ne njap'u̱ da ze̱ta ri ñ'emu̱ihu̱. 12Njanu̱ mahye̱gi da te ma ñ'emu̱ihu̱, ngetho n'adar jamfi di pe̱'su̱. 13Tsi kuhu̱, di ne gi pöhu̱, hinge n'agitho xta ne xta map'u̱, ne hinxi k'at'i te xi k'aski. Di ne ga fa̱x'ahu̱ da te ri ñ'emu̱ihu̱, ngu xta fa̱xa ma'ra hingya xodyo n'ehe. 14Di beni gatho di tupabi ma ga zofo, ya böt'ofo ne hingya böt'ofo, nu'u̱ xa te gatho pödi, ne nu'u̱ hinte pödi. 15Jange xa di nemhö ma ga k'ös'ahu̱ gar me Nromahu̱, ne ga xi'ahu̱ ar hoga mhö n'ehe. 16Hindi ntsa̱ga ga mönga ar hoga mhö, ngetho ka nhekinu̱ ár ts'e̱di Jö da po̱ gatho nu'u̱ da ñ'emu̱i, m'e̱t'o ya xodyo, m'e̱fa nu'u̱ hingya xodyo n'ehe. 17Ngetho har hoga mhö, ka nhekip'u̱ hanja ga 'bu̱hwihu̱ xiñho Jö ngetho di ñ'emu̱ibihu̱. Ne ga 'bu̱hu̱ di ñ'emu̱ihu̱, ngu enga har T'ofo: Nö'ö togo ñ'emu̱i, 'bu̱i xiñho hár nthandi Jö, ne pe̱'sa ar te hiñham'u̱ da göts'i. 18Jö ñ'u ár kwe̱ di 'ñe mhets'i, da umba ár mfe̱i ya ts'ojö'i. Nuyá ts'o'mu̱iyu̱ k'a'sa nö'ö majöni. 19Nuyu̱ xi bö nö'ö tsa̱ da fötwa Jö, ngetho Jö xi utwabiyu̱. 20Ngetho nö'ö hingi tsa̱ ga handwabihu̱, ngu ár ts'e̱di hingi thege ne ár nsunda, bi nheki nú'mu̱ bi hyokar ximha̱i, ha gathoyu̱ födi togo'ö. Jange hiñ'otho te da dödi. 21Bi bö'u̱ Jö, ha himbi nsundabi ngu ndi 'ñepi, himbi ump'u̱ njamödi. Te gatho bi bent'u̱ ne bi me̱'sku, jange bi ts'oka yá mfeni. 22Mi o̱t'u̱ xa mi pödi, bi 'be̱ yá mfeni'u̱. 23Bi hye̱gi bi nsunda Jö hiñham'u̱ da göxa ár te. Ne bi ndu̱i bi nsundabi ár 'ba̱i ya jö'i the yá te, ya ts'ints'u̱, ya me̱ti ne ya zu'we ju̱t'a yá mu̱i. 24Jange Jö bi hye̱gi bi 'yo̱t'a gatho nuya ts'oki mi ne'u̱. Njap'u̱ bi 'be̱twa ár tsa̱ yá ndo'yose̱'u̱. 25Ngetho bi hye̱'u̱ nö'ö majöni xi zogagihu̱ Jö, ne bi de̱nga nö'ö hinga majöni. Bi ndönga m'e̱t'o ya nthojtho, hinge nö'ö togo bi hyoki, togo di 'ñepi hinda the ar nsunda t'umbabi. Dá njap'u̱. 26Jange Jö bi hye̱gi bi 'yo̱t'a gatho nuya ts'omfeni ndi 'ñepabi. Njap'u̱ bi 'be̱se̱ yá tsa̱. Nuya 'be̱hñö bi hye̱ nö'ö ngu xki t'umbabi nda 'yo̱t'e, ne bi 'yo̱t'a nö'ö hinxi t'umbabi nda 'yo̱t'e. 27Njap'u̱tho ya ñ'o̱ho̱ n'ehe, bi hye̱p'u̱ yá 'be̱hñö, bi nhese̱ yá mindo̱wi, ne bi 'yo̱t'u̱ nö'ö ar m'e̱tsa̱. Jange bi hñöñ'u̱ ár njut'i yá ts'oki ha yá ndo'yose̱. 28Ne himbi ne bi beñ'u̱ Jö. Jange Jö bi hye̱gi nda ts'oka yá mfeni, ne nda 'yo̱t'a gatho nö'ö xi nts'otho. 29Xa bi ñ'e̱nt'i nda nts'ojö'i, ya m'e̱ngwi jö'i, ya ts'om'u̱i, ya ne m'e̱ts'i, ya ñö ts'ate. 'Be̱ntebi yá me̱ti ma'ra, ya hyote, ya tuhni, ya nemhñö, ya ts'okte; 30ya ñömañ'u̱, hingi ne da 'yo̱de, u̱tsa Jö, ya tsate, ya ñ'ets'i, ya gese̱, nu'u̱ togo honi hanja da nts'okte, hingi o̱ta yá dada; 31ya me̱'sku, hingi o̱t'a nö'ö möñ'u̱, hinte ja yá mhöte, hinto hwëki. 32Nuya jö'iyu̱ pötwabi tengu ár njut'i Jö, pö'u̱ nu'u̱ togo o̱t'a njap'u̱ di 'ñepi da du. Mödi pöhyu̱, hinge ho̱nse̱ o̱t'e, johya da hyanda togo o̱t'e.

will be added

X\