AR FILIPENSE 3

1Nupya tsi kuhu̱, njohyahu̱ hár thuhu ar tsi Hmu. Hinxi za̱kagi ga pengi ga xi'ahu̱ nö'ö xta ot'i, ngetho di ne da ze̱ta ri jamfihu̱. 2Jamasuhu̱ ya ts'ojö'i di hñöxa ya 'yo, hingya hoga 'be̱go, ne he̱kwa yá ndo'yo yá ñ'ohu̱. 3Ngetho nuju̱ go di pe̱'su̱ ar nse̱gi majöni ha ma mu̱ihu̱, ne tsixkagihu̱ ár Hñö Jö di pe̱pabihu̱. Di johyahu̱ ngetho yá me̱tigihu̱ ar tsi Hmu Hesukristo. Hindi ñ'emu̱ihu̱ ma ga mpo̱hu̱ di huxa ma mfenihu̱ ar nse̱gi thuska ha ma ndo'yohu̱ ngu yá nt'umbi ya xodyo. 4Nu'mu̱ di pe̱'shmö ár nsu nö'ö di thohu̱wa, di töka gatho numa'ra 'mu̱, ja te ga exa ma nsu n'ehe. 5Ngetho ár hñöto mpa nda m'u̱i, bi thuska ar nse̱gi ha ma ndo'yo. Dar me Israel, ár 'be̱togi ar Benjamin. Dar ebreo, ngetho ma dada ne ma nönö njap'u̱ n'ehe. Ha nu'mu̱ gi ne gi pöhu̱ ha ndi o̱ta yá 'be̱pate ar Moise, di xi'ahu̱ ndar de̱nga'be̱pate. 6Nu'mu̱ ga nuhu̱ togo xa umba ár mu̱i nda 'yo̱ta nuya 'be̱pateyu̱, hinjo'o togo da 'ñengagi hindi o̱t'a gathoyu̱. Nuga hinge ho̱nse̱ ndi umba ma mu̱i nga o̱te, ndi ju̱ nu'u̱ xki hye̱p'u̱ ne mi te̱nga ar tsi Hmu Hesukristo. 7Gathoyu̱ mam'e̱t'o ndi beni xa mi pe̱'sa nze̱ye̱ ar nsu. Ha nupya di handi hinter me̱'u̱, ngetho di te̱mba ár 'ñu ar tsi Hmu Hesukristo. 8Xa majöni gatho nö'ö te jawa har ximha̱i, nuga di handi hinter me̱'ö, ngetho xa töte ár nsu da pö ar tsi Hmu Hesukristo. Xta e̱mp'u̱ gatho ngu n'ar paxi, ne njap'u̱ xta tsu̱ ar tsi Hmu. 9Ne bi tsa̱ da n'at'be, njap'u̱ bi hyandgagi xiñho Jö. Hinge xi njap'u̱ ngetho di o̱ta ya 'be̱pate, xi njap'u̱ ngetho di jamfi. Ho̱nse̱ da ñ'emu̱i ar tsi Hmu Hesukristo, Jö xi hyandgagi hinte ma ts'oki di tu. 10Nö'ö di ne, ga pödi togo ar tsi Hmu, ne ga pö tengu ár döta ár ts'e̱di nö'ö togo bi ko'spa ár te man'agi. Ga ñ'e̱nt'i ga tho ya thogi bi tho'ö, hinge xa ga mö ma te. Ngu bi ñ'e̱nt'ö bi unga ár te, ga jagap'u̱ n'ehe. 11Di to̱'mi xka tu, ga pengi ga nte n'ehe ngu bi mengi bi nte'ö. 12Hindi enö xta tso̱nga har ñöni, hindi enö di 'bu̱i xiñho ngu di 'ñepkagi. Nö'ö di pe̱fi, di umba ma mu̱i ga o̱t'a nö'ö mi ne ma tsi Hmu Hesukristo nú'mu̱ mi zu̱kagi. 13Tsi kuhu̱, nuga hindi enö xta tsu̱ nunar hogam'u̱i'ö. Nö'ö di o̱t'e, hindi jamasu teme xi thogi, ne di umba ma mu̱i ga tsu̱ nö'ö xi 'ñep'u̱. 14Ne di o̱t'a ar ts'e̱di ga tso̱nga ár ñöni nunar 'ñunu̱ di nehe. Xka tso̱ni ma ga hönga ma nthöhö xi ñötkagi Jö da 'rakagi ngetho xta ñ'emu̱i ar tsi Hmu Hesukristo. 15Jange gatho nu'u̱ xi nt'axka ma mfenihu̱, gehnu̱ ga tsa̱hu̱ gatho ngu xta jwadi xta mö. Ha nu'mu̱ man'ar mfeni gi beñhu̱, Jö go da xok'a ri da̱hu̱. 16Nö'ö mahyoni ga o̱thu̱, n'at'wu̱ ga te̱ñhu̱ nö'ö xta pöhu̱. 17Tsi kuhu̱, 'yo̱thu̱ ngu xka hyandgagihu̱ di o̱t'e, ne hyanthu̱ togo ma'ra te̱nda ngu xta uthe. 18Ngetho ngu xa xta xi'ahu̱ ne nupya xa döta ma dumu̱i di xi'ahu̱ man'agi, 'yop'u̱ nze̱ye̱ togo u̱tsabi ár te ar tsi Hmu Hesukristo bi unga har pont'i. 19Nuya jö'i'u̱ ma da hñömba ár mfe̱i Jö ngu n'ar njut'i, ngetho nuyá mu̱i'u̱, po̱ntho gehnu̱ yá jö. Ne n'at'wu̱ o̱t'u̱ honi da 'ñexyá nsumhö. Ho̱nse̱ 'be̱ yá tsa̱, hingi ju̱xyá da̱, hyo̱ka nö'ö te jawa har ximha̱i. 20Ha nuju̱ hindar menguhu̱wa. Bi 'bu̱ ma nguhu̱ mañö mhets'i, habu̱ di to̱'mhu̱ di 'ñehnu̱ ma Po̱ho̱tehu̱ ar tsi Hmu Hesukristo. 21Ne xta zo̱ho̱ ma da pa̱tka ma ndo'yohu̱ di pe̱'su̱pya, ne da 'rakagihu̱ man'a di ñhe̱hwi ár nsunda pe̱'sa ár ndo'yo'ö. Da 'yo̱t'a njap'u̱ ngetho pe̱'sa ar ts'e̱di da japa ngu ne'ö gatho nö'ö te ja.

will be added

X\