AR MATEO 6

1Jamasuhu̱ yo ma gi 'yo̱thu̱ ya hoga 'be̱fi gi hoñhu̱ da numañho'ihu̱ ya jö'i. Ngetho nu'mu̱ gi 'yo̱thu̱ njap'u̱, hinte ma nthöhö da 'ra'ahu̱ ri Dadahu̱ bi 'bu̱ mhets'i. 2Jange nu'mu̱ gi umfu̱ n'ar mfa̱ts'i ya hyoya, yo gi jafu̱ da nu̱nga ar 'bede ngu o̱t'a ya nemhñö, ne da nthu̱xt'a ya k'axt'athu̱xi ha ya nijö ne ha ya dö'ñu, honi da t'e'spa yá nsu. Nu'u̱ o̱t'a njap'u̱, gehnu̱ yá nthöhö'u̱, hinte to̱'ma man'a. 3Ha nu'ahu̱, nu xki umfu̱ n'ar mfa̱ts'i ya hyoya, pöse̱hu̱. Nö'ö da unga ri 'ñe̱ihu̱, hinda bö ri ngöhöhu̱. 4Ne ri mfa̱ts'ihu̱ gi unthu̱ ñ'öntho, ri Dadahu̱ togo handa ñ'öntho, da 'ra'ahu̱ ri nthöhöhu̱ ha yá nthandi ya jö'i. 5Nú'mu̱ gi a̱fu̱ Jö, yo gi o̱thu̱ ha yá nthandi ya jö'i ngu o̱t'a ya nemhñö, ne da 'ñexyá nsu. Nuyu̱ a̱pabi 'ba̱tho ha ya nijö ne ha ya ta̱i. Xa majöni di xi'ahu̱, gehnu̱ yá nthöhöyu̱, hinte to̱'ma man'a. 6Ha nu'ahu̱, nú'mu̱ xki 'ya̱fu̱ Jö, ku̱t'a ha ri nguhu̱ ne kothu̱ ri goxthi. 'Ya̱fu̱ Jö ri Dadahu̱ ñ'öntho gi 'bu̱se̱wihu̱nu̱, ne ri Dadahu̱ togo handa ñ'öntho, da 'ra'ahu̱ ri nthöhöhu̱ ha yá nthandi ya jö'i. 7Nú'mu̱ gi a̱fu̱ Jö, yo xa gi thöthu̱ get'a ya mhö ngu o̱t'a nu'u̱ hingya gamfi, beñ'u̱ ngu ár nze̱ye̱ ya mhö, njap'u̱ Jö ma da 'yo̱ts'e. 8Jange yo gi o̱thu̱ ngu yá 'be̱fi'u̱, ngetho Jö ar Dada pödi xiñho tema gi k'athu̱ nú'mu̱ hinxka 'ya̱fu̱tho. 9Nú'mu̱ gi zohu̱ Jö, 'ya̱fu̱ njawa: Ma tsi Dada'ihe gi 'bu̱ mhets'i, xa nsunda ri thuhu. 10Ba e gi ndöwa, ne da t'o̱t'wa nö'ö gi mönge har ximha̱i ngu bi t'o̱t'ap'u̱ mhets'i. 11'Raje te ga tsihe ar pania. 12Pumgagihe ma tha̱ihe, nguje di pumfe nu'u̱ togo tukagihe. 13Ne yo gi he̱gagihe da tsa̱tje ar ts'oki, ñöngagihe hinga o̱the nö'ö hingi ho. Ngetho gar ndöge, ne ja ri ts'e̱di ne hiñham'u̱ da göxa ri nsunda. Dá njap'u̱. 14Ngetho nu'mu̱ gi pumbabihu̱ nö'ö togo o̱t'ahu̱ ar ts'om'u̱i, ri Dadahu̱ mhets'i n'ehe da pump'ahu̱ ri ts'okihu̱. 15Ha nu'mu̱ hingi pumbabihu̱ nö'ö togo o̱t'ahu̱ ar ts'om'u̱i, Jö ar Dada hinda pump'ahu̱ ri ts'okihu̱ n'ehe. 16Nú'mu̱ gi bëhu̱, yo gi ponga ri hmihu̱ gi uhu̱ ar dumu̱i ngu o̱t'a ya nemhñö, honi da födi xi bë'u̱. Xa majöni di xi'ahu̱, gehnu̱ yá nthöhö'u̱, hinte to̱'ma man'a. 17Ha nu'ahu̱, nú'mu̱ gi bëhu̱, 'yeka ri ñöhu̱ ne xu̱ka ri hmihu̱ ngu gi o̱thu̱ hyax'mu̱. 18Njap'u̱ hinda födi gi bëhu̱. Ho̱nse̱ Jö togo 'bu̱ habu̱ hingi nheki, go da bö nö'ö gi o̱t'ase̱hu̱, ne da 'ra'ahu̱ ri nthöhöhu̱ ha yá nthandi ya jö'i. 19Yo xa gi umba ri mu̱ihu̱ gi munsu̱wa har ximha̱i nze̱ye̱ ya ñho habu̱ da zi ya zu'we, da zi ar ha̱i ne da bë'ahu̱ ya bë. 20Pe̱'su̱ ri ñhohu̱nu̱ mhets'i habu̱ hinte da japa ar zu'we, hinda zi ar ha̱i, hinda bë'ahu̱ ya bë. 21Ngetho habu̱ gi pe̱'su̱ ri ñhohu̱, ka gehnu̱ oda ri mfenihu̱. 22Nuya ri da̱hu̱ go yot'a gatho ri ndo'yohu̱, jange nu'mu̱ ri da̱hu̱ 'bu̱i xiñho, gatho ri ndo'yohu̱ 'bu̱ har hyats'i. 23Ha nu'mu̱ hingi 'bu̱ xiñho ri da̱hu̱, gatho ri ndo'yohu̱ 'mu̱, 'bu̱ har 'be̱xui. Ha nu'mu̱ nunar ñot'i yot'ahu̱ xi m'e̱xui, tenguhmö ár mpothi ar 'be̱xui. 24Hinda tsa̱ gi pe̱fu̱ yoho ya hmu, ngetho gi u̱tsahu̱ n'a, ha gi möhu̱ nö'ö man'a. N'a gi pe̱fu̱ xiñho, ha nö'ö man'a hin'ö. Njap'u̱tho n'ehe, hinda tsa̱ gi pe̱fu̱ Jö nu'mu̱ ho̱nse̱ oda ri mfenihu̱ yá ñho ar ximha̱i. 25Jange di xi'ahu̱, yo gi tu ri mu̱ihu̱ nú'mu̱ hiñ'otho te gi tsihu̱ wa te gi hyethu̱ ri ndo'yohu̱. Ha hinge ri tehu̱ töpa ár nsu ar ñhuni, ne ri ndo'yohu̱ töpa ár nsu ar he. 26Hyanthu̱ ya ts'ints'u̱ nza̱nga mhets'i. Nu'u̱ hingi pot'i, hingi xofo, hinte pe̱'sa yá t'u, ha ri Dadahu̱ mhets'i umba te da zi'u̱. Ha hingi töfu̱ ár nsu pe̱'sa ya ts'ints'u̱. 27Togo tsa̱ da japa ár ndo'yo da hñuxa ár ñhets'i xa di tupa ár mu̱i. 28Yo'ö gi tu ri mu̱ihu̱ gi beñhu̱ tema gi hyehu̱ 'mu̱. Hyanthu̱ hanja te ya do̱ni har 'batha. Nu'u̱ hingi het'i, hingi pe̱ man'ar 'be̱fi. 29Ha di xi'ahu̱, nunar ndö Salomon, mödi xa mi döta ár nsu, himbi za̱ bi hye n'ar he ngu ár nza̱tho'u̱. 30Nu'mu̱ Jö heta njap'u̱ ya do̱ni 'ba̱ har 'batha ár pania, ne xudi da nk'u̱ts'i da t'u̱'sa har tsibi, tengu da het'ahu̱ 'mu̱. Yo'ö xa hinte gi pe̱'su̱ ri jamfihu̱. 31Jange yo gi tu ri mu̱ihu̱, gi eñhu̱: Tema ga tsihu̱pya, wa te ga hehu̱. 32Ngetho nu'u̱ hinxi jamfi, hyax'mu̱ tu yá mu̱i nú'mu̱ hinte pe̱ts'i te da zi, wa te da hye. Ha nu'ahu̱, ri Dadahu̱ bi 'bu̱ mhets'i pö'ö teme gi k'athu̱. 33Nu'ahu̱, hyoñhu̱ m'e̱t'o hanja gi 'bu̱hu̱ xiñho hár ts'u̱t'wi Jö, ne gi 'yo̱thu̱ nö'ö ne'ö, ne njap'u̱ hö, hinda k'at'ahu̱ gatho nö'ö gi hoñhu̱. 34Jange yo gi tu ri mu̱ihu̱ nö'ö te di 'ñep'ahu̱ xudi, ngetho hyaxtho ja te ga thohu̱. N'a ngu n'a ya pa pe̱'sase̱ yá thogi.

will be added

X\