AR MARKO 14

1Ár yopap'u̱ mar baxjwa ne ar da̱ngo mi ts'i ar thuhme himi jots'i, nuya ndömöjö ne ya böt'ofo mi honga hanja nda gu̱ ar Hesu ñ'öntho, ne nda hyo. 2Ne mi eñ'u̱: 3Nu mi 'bu̱hnu̱ Mbetania hár ngu ar Simu xki hye̱ ar hñeni tsit'ando'yo, ne nú'mu̱ mi hu har mexa, n'a mba ep'u̱tho n'ar 'be̱hñö mi hö n'ar xito t'axdo, mi po n'ar hogañu̱ni xa mar mhödi. Bi tehma nunar xito ne bi nö'spa ár ñö ar Hesu nunar hogañu̱ninu̱. 4Ja 'ra togo bi mbo̱ yá kwe̱, ne mi eñ'u̱: 5Ngetho mi tsa̱ xi 'ba̱ ngu n'a nje̱ye̱ ár nthöhö n'ar jö'i, ne xi themba ya tsi hyoya. 6Nu'mú̱ ar Hesu bi 'ñembabi'u̱: 7Nuya hyoya hyax'mu̱ ma gi 'bu̱hwihu̱, ne da tsa̱ gi 'yo̱thwu̱ ar ñho nu'mu̱ gi nehu̱. Ha nuga hinge hyax'mu̱ ma gi hyandgagihu̱wa. 8Nunu̱ xi umbár mu̱i xi 'yo̱t'a nö'ö mi tsa̱ nda me̱fi. Ne nunar hogañu̱ninu̱ xi goxkagi, gehnu̱ n'ar ñhoki di to̱'ma ha ma nt'a̱gi. 9Xa majöni di xi'ahu̱, habu̱ gatho ma da mhönga nunar hoga mhönu̱ xo̱ge ár nxidi ar ximha̱i, ma da mhönga nö'ö xi 'yo̱tnu̱ ngu n'ar feni. 10Ar Huda Iskariote 'mu̱, n'a nu'u̱ 're̱t'amayoho yá ma̱xte, bi ma ba k'önga ya ndömöjö, mi ne nda da̱twa ar Hesu. 11Nú'mu̱ mi 'yo̱'u̱ xa bi njohya, ne bi ñöt'i nda umba ar bojö. Ha nunar Huda mi honi hanja nda tsa̱ nda da̱twabi'u̱. 12Nö'ö ar pa bi ndu̱i ar da̱ngo ts'i ar thuhme hinxi jots'i, nú'mu̱ mi tho ngu n'ar m'o̱ñho̱ ar ndöni mbaxjwa, nuyá ma̱xte ar Hesu bi 'ñembabi: 13Ne bi me̱hna yoho yá ma̱xte, bi 'ñembabi'u̱: 14Nu habu̱ da yu̱t'i, gi 'ñembabihu̱ nö'ö togo ár me̱ti ar ngu: Ar Utate ba pe̱hna ar nze̱ngwa ga eñ'ahe njawa: Habu̱ 'bu̱ ar ngu di hoñhe ga tsi'be ar t'oximbaxjwa ma ma̱xte. 15Ne nö'ö ma da ut'ahu̱ n'ar döta ngu di to̱ mañö, xi thoki xiñho. Ka gi hyoju̱nu̱ ar t'oximbaxjwa ga tsihu̱. 16Nuyá ma̱xte mi zo̱ñ'u̱ har hnini, bi diñ'u̱ ngu xki nsipabi, ne bi hyoknu̱ ar t'oxi. 17Nu mi nxui ar Hesu ba ehwi nu'u̱ 're̱t'amayoho yá ma̱xte. 18Nú'mu̱ mi hñuhnu̱ har mexa mi nt'oxi, ar Hesu bi 'ñembabi'u̱: 19Nu'u̱ xa bi du yá mu̱i, ne bi ndu̱i bi 'ya̱mbabi'u̱ n'a ngu n'a: 20Nö'ö bi dödi ne bi 'ñembabi'u̱: 21Majöni Nö'ö Togo ba e bi Njö'i 'ba̱ ar 'ñu da tho ngu xi t'ot'wabi, ne hwëkate nö'ö togo ma da da̱'ö. Xiñhohmö hinxi zo̱kwa har ximha̱i. 22Ne nú'mu̱ mi nt'ox'u̱, ar Hesu bi gu̱ ar thuhme ne bi 'ya̱pa Jö nda jöpi. Bi heke bi hemba yá ma̱xte, ne bi 'ñembabi'u̱: 23M'e̱fa bi gu̱xa ar t'e̱ni mi po ar t'afi'obxi, bi umba njamödi Jö, bi thokwa yá ma̱xte, ne gatho bi zi n'a tsi nts'iki. 24Ne bi 'ñembabi'u̱: 25Di xi'ahu̱, hinga pengi ga tsipa ár t'afi ar 'ba̱i'obxi nuya payu̱. Ma ga to̱'mi ga tsi ma'ra'yo hár ts'u̱t'wi Jö. 26Nu mi wadi bi ntu'u̱ n'ar jöhñö, bi bo̱ñ'u̱ ndi ma har t'o̱ho̱ Njömdo̱ni. 27Nu'mú̱ ar Hesu bi 'ñembabi'u̱: 28Ha nú'mu̱ xka pengi ga nte man'agi, ma ga 'be̱t'o gar nthe̱hu̱nu̱ Ngalilea. 29Nu'mú̱ ar Pedro bi 'ñenö: 30Ha nu ar Hesu bi 'ñembabi: 31Ha nunar Pedro himi tsa̱ya̱ mi enö: 32Ba e'u̱ núnu̱ habu̱ t'embabi ar Getsemani, ne ar Hesu bi 'ñemba yá ma̱xte: 33Ne bi zixa ar Pedro, ar Hakobo, ne ar Xuwa, ne bi ndu̱i xa bi du ár mu̱i. 34Bi 'ñembabi'u̱: 35Bi tho man'a tsi tu̱i ár yap'u̱ ne ka bi nda̱ndihmönu̱. Ne bi 'ya̱pa Jö, nu'mu̱ nda tsa̱hmö, hinge nda zo̱pabi nuya thogi ñ'u̱tho mi ep'u̱tho. 36Ne mi enö: 37M'e̱fa ba ehe ne bi dinga nuya hñuyu̱ mi öhö, ne bi 'ñemba ar Pedro: 38Zo̱t'a ri da̱hu̱ ne 'ya̱fu̱ Jö gi tse̱thu̱ ya ts'othogi xta ep'u̱. Xa majöni ri hñöhu̱ 'bu̱i da tse̱ti, ha nuna ri ndo'yohu̱ k'at'a ár ts'e̱di. 39Bi ma ba a̱pa Jö man'agi, ne bi mengi bi xipa nuya mhö xki xipa m'e̱t'o. 40Nu mba pengi bi diñ'u̱ mi öhö man'agi, ngetho nuyá da̱'u̱ xa mi kö ya t'öhö, ne himi pö'u̱ te nda dödi. 41Ba e ár hñu'gi, ne bi 'ñembabi'u̱: 42Nanju̱ möhö, ba ehnu̱ nö'ö togo ma da da̱gagi. 43Himi jwata nda ñö ar Hesu nú'mu̱ mba ep'u̱ ar Huda, n'a nuya 're̱t'amayoho yá ma̱xte. Ne mi ñ'owi nze̱ye̱ ya jö'i mi hö ya ndo̱jwai ne ya za, xki me̱hna ya ndömöjö, ya böt'ofo, ne ya dönziandö. 44Ha nö'ö togo mi da̱, xki nkohwi ya jö'i ne xki 'ñembabi: 45Nu mi zo̱ho̱, dama bi wat'a habu̱ mi 'ba̱ ar Hesu, ne bi 'ñembabi: 46Nuya jö'i 'mu̱, dama bi wat'i ne bi gu̱ ar Hesu. 47Ha n'a nu'u̱ mi 'bu̱hwinu̱, bi k'o'sa ár jwai, ne bi dakwa ár gu ár 'be̱go ar döngamöjö. 48Nu'mú̱ ar Hesu bi 'ñembabi ya jö'i: 49Hyax'mu̱ ndi 'bu̱hwihu̱ har dönganijö, ne hinte ga jaju̱. Ne xi njanu̱, njap'u̱ da tho ngu mönga har T'ofo. 50Nu'mú̱ gatho nuyá ma̱xte bi zohnu̱ bi nixt'i bi ma'u̱. 51Ha n'ar bötsi mi te̱ni, ho̱nse̱ xki mpa̱xa n'ar dutu, ne nu mi nju̱, 52dama bi zop'u̱ ar dutu ne bi nixt'i ngo̱tho. 53Ba ts'i ar Hesu bi m'a̱mba ar döngamöjö, ne bi wat'a gatho ya ndömöjö, ya dönziandö ne ya böt'ofo. 54Ha nunar Pedro bi de̱nda yap'u̱, ne bi zo̱nga hár thi ar döngamöjö, bi hñuhwi ya ndogu mi mpat'a har tsibi. 55Nuya ndömöjö ne gatho ar mhunts'andö, mi honga te nda hyo̱xa ar Hesu ne nda t'e̱nt'i nda tho, hinte mi tiñ'u̱. 56Ngetho nze̱ye̱ mi ho̱xa ya nhemhñö, mödi himi nthe̱xkwi nö'ö te mi möñ'u̱. 57N'a mbi m'a̱ta 'ra bi hyo̱xa ya nhemhñö, mi eñ'u̱: 58—Nuje xta o̱he xi 'ñenö: Nuga ma ga yo̱t'a nunar nijönu̱ xi hyoka ar jö'i, ne ár hñupa ga pengi ga ju̱xa man'a, hinte ma jö'i xi hyoki. 59Ha nuyu̱ n'ehe himi nthe̱ nö'ö mi möñ'u̱. 60Nu'mú̱ ar döngamöjö bi m'a̱ made ne bi 'ñemba ar Hesu: 61Nö'ö mi ñhetho, hinte bi dödi. Ar döngamöjö bi mengi bi 'ya̱ni ne bi 'ñenö: 62Ne ar Hesu bi 'ñembabi: 63Nu'mú̱ ar döngamöjö bi xika ár he, ngetho mi beni ar Hesu xki ñömañ'u̱bi Jö, ne bi 'ñenö: 64Xka 'yo̱hu̱ teme xi mö. Te gi möñhu̱. 65Ne 'ra bi mu̱di mi tsots'i. Mi kotwa yá da̱ ne xa mi umba ya mfe̱i, ne mi embabi: 66Ar Pedro mi 'bu̱hnu̱ ha̱i har thi, ne n'a mba ep'u̱tho n'ar 'be̱hñö mi pe̱pa ar döngamöjö. 67Ne mi hyanda ar Pedro mi mpat'a har tsibi, bi 'ñenö: 68Ha nö'ö bi nko̱ni bi 'ñenö: 69Ne nunar 'be̱hñönu̱ mi hyanda man'agi, bi mu̱di bi 'ñemba nu'u̱ mi 'bu̱hnu̱: 70Ha nö'ö bi mengi bi nko̱nga man'agi. Ne hingar ya'ö nu'u̱ mi 'bu̱hnu̱ bi mengi bi 'ñembabi ar Pedro: 71Nö'ö bi ndu̱i bi ntsate ne mi et'a made Jö, mi enö: 72Ne ar boxi bi ma ár ño'gi. Nu'mú̱ ar Pedro bi benga nö'ö te xki mönga ar Hesu: Hinxi zo̱ta ár ñoho ár mhafi ar boxi, ha nu'ge ya xka ko̱ngagi hñu'gi. Mi oda ár mfeni njap'u̱, xa mi zoni.

will be added

X\